ശിവതാണ്ഡവസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശിവതാണ്ഡവസ്തോത്രം (സ്തോത്രം)
Wikipedia logo കൂടുതലറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ
ശിവതാണ്ഡവസ്തോത്രം എന്ന ലേഖനം കാണുക.

രാമായണത്തിലെ രാക്ഷസരാജാവായ രാവണൻ തന്റെ ആരാധ്യനായ ശിവനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടു എഴുതിയതായി പറയപ്പെടുന്ന കൃതി.

ഓം

ജടാടവീഗളജ്ജലപ്രവാഹപാവിതസ്ഥലേ
ഗളേഽവലംബ്യലംബിതാം ഭുജംഗതുംഗമാലികാം
ഡമഡ്ഡമഡ്ഡമഡ്ഡമന്നിനാദവഡ്ഡമർവയം
ചകാരചണ്ഡതാണ്ഡവം തനോതു നഃ ശിവഃ ശിവം        1

ജടാകടാഹസംഭ്രമഭ്രമന്നിലിമ്പനിർഝരീ
വിലോലവീചിവല്ലരീ വിരാജമാനമൂർദ്ധനി
ധഗദ്ധഗദ്ധഗജ്ജ്വലല്ലലാടപട്ടപാവകേ
കിശോരചന്ദ്രശേഖരേ രതിഃ പ്രതിക്ഷണം മമ        2

ധരാധരേന്ദ്രനന്ദിനീ വിലാസബന്ധുബന്ധുര-
സ്‌ഫുരദ്ദിഗന്തസന്തതി പ്രമോദമാനമാനസേ
കൃപാകടാക്ഷധോരണീ നിരുദ്ധദുർദ്ധരാപദി
ക്വചിദ്ദിഗംബരേ മനോവിനോദമേതു വസ്തുനി        3

ലതാഭുജജംഗപിംഗളസ്‌ഫുരത്‌ഫണാമണിപ്രഭാ
കദംബകുങ്കുമദ്രവപ്രലിപ്തദിഗ്വധൂമുഖേ
മദാന്ധസിന്ധുരസ്‌ഫുരത്ത്വഗുത്തരീയമേദുരേ
മനോവിനോദമദ്ഭുതം ബിഭർതു ഭൂതഭർതരി        4

സഹസ്രലോചനപ്രഭൃത്യശേഷലേഖശേഖര
പ്രസൂനിധൂളിധോരണീ വിധൂസരാംഘ്രിപീഠഭൂഃ
ഭുജംഗരാജമാലയാ നിബദ്ധജാടചൂടകഃ
ശ്രിയൈ ചിരായ ജായതാം ചകോരബന്ധുശേഖരഃ        5

ലലാടചത്വരജ്വലദ്ധ്വനഞ്ജയസ്‌ഫുലിംഗഭാ
നിപീതപഞ്ചസായകം നമന്നിലിമ്പനായകം
സുധാമയൂഖലേഖയാ വിരാജമാനശേഖരം
മഹാകപാലിസമ്പദേ ശിരോജഡാലമസ്തു നഃ        6

കരാളഫാലപട്ടികാധഗദ്ധഗദ്ധഗജ്ജ്വല-
ദ്ധനഞ്ജയാധരീകൃത പ്രചണ്ഡപഞ്ചസായകേ
ധരാധരേന്ദ്രനന്ദിനീ കുചാഗ്രചിത്രപത്രക-
പ്രകല്പനൈകശില്പിനി ത്രിലോചനേ രതിർമമഃ        7

നവീനമേഘമണ്ഡലീ നിരുദ്ധദുർദ്ധരസ്‌ഫുരത്‌
കുഹൂനിശീഥിനീതമഃ പ്രബന്ധബദ്ധകന്ധരഃ
നിലിമ്പനിർഝരീ ധരസ്തനോതു കൃത്തിസിന്ധുരഃ
കലാനിധാനബന്ധുരഃ ശ്രിയം ജഗദ്ദുരന്ധരഃ        8

പ്രഫുല്ലനീലപങ്കജപ്രപഞ്ചകാളിമപ്രഭാ-
വലംബികണ്ഡകന്ദലീരുചിപ്രബദ്ധകന്ധരം
സ്‌മരച്ഛിദം പുരച്ഛിദം ഭവച്ഛിദം മഖച്ഛിദം
ഗജച്ഛിദാന്തകച്ഛിദം തമന്തകച്ഛിദം ഭജേ        9

അഖർവസർവമംഗളാകലാകദംബമഞ്ജരീ
രസപ്രവാഹമാധുരീ വിജൃംഭണാമധുവ്രതം
സ്‌മരാന്തകം പുരാന്തകം ഭവാന്തകം മഖാന്തകം
ഗജാന്തകാന്ധകാന്തകം തമന്തകാന്തകം ഭജേ        10

ജയത്വദഭ്രവിഭ്രമഭ്രമദ്ഭുജംഗമശ്വസ-
ദ്വിനിർഗ്ഗമത്‌ക്രമസ്ഫുരറ്റ്കരാളഭാലഹവ്യവാട്
ധിമിദ്ധിമിദ്ധിമിദ്ധ്വനന്മൃദംഗതുംഗമംഗള-
ധ്വനിക്രമപ്രവർത്തിത പ്രചണ്ഡതാണ്ഡവഃ ശിവഃ        11

സ്പൃഷദ്വിചിത്രതൽപ്പയോർഭുജംഗമൗക്തികസ്രജോർ-
ഗരിഷ്ഠരത്നലോഷ്ഠയോഃ സുഹൃദ്വിപക്ഷപക്ഷയോഃ
തൃണാരവിന്ദചക്ഷുഷോഃ പ്രജാമഹീമഹേന്ദ്രയോഃ
സമം പ്രവർത്തയൻമനഃ കദാ സദാശിവം ഭജേ        12

കദാ നിലിമ്പനിർഝരീ നികുഞ്ജകോടരേ വസൻ
വിമുക്തദുർമതിഃ സദാ ശിരസ്ഥമഞ്ജലിം വഹൻ
വിമുക്തലോലലോചനോ ലലാമഫാലലഗ്നകഃ
ശിവേതി മന്ത്രമുച്ചരൻ കദാ സുഖീ ഭവാമ്യഹം        13

ഫലശ്രുതി


ഇദംഹി നിത്യമേവ മുക്തമുത്തമോത്തമം സ്‌തവം
പഠൻസ്‌മരൻബ്രുവന്നരോ വിശുദ്ധിമേതി സന്തതം
ഹരേ ഗുരൗ സുഭക്തിമാശു യാതി നാന്യഥാഗതിം
വിമോഹനം ഹി ദേഹിനാം സുശങ്കരസ്യ ചിന്തനം

പൂജാവസാനസമയേ ദശവക്ത്രഗീതം യഃ
ശംഭുപൂജനപരം പഠതി പ്രദോഷേ
തസ്യ സ്ഥിരാം രഥഗജേന്ദ്രതുരംഗയുക്താം
ലക്ഷ്മീം സദൈവ സുമുഖീം പ്രദദാതി ശംഭുഃ

ഇതി ശ്രീരാവണകൃതം ശിവതാണ്ഡവസ്‌തോത്രം സമ്പൂർണം.


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ശിവതാണ്ഡവസ്തോത്രം&oldid=76191" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്