ശനീശ്വര അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശനൈശ്ചരായ ശാന്തായ സർവാഭീഷ്ടപ്രദായിനേ

ശരണ്യായ വരേണ്യായ സർവേശായ നമോ നമഃ 1


സൗമ്യായ സുരവന്ദ്യായ സുരലോകവിഹാരിണേ

സുഖാസനോപവിഷ്ടായ സുന്ദരായ നമോ നമഃ 2


ഘനായ ഘനരൂപായ ഘനാഭരണധാരിണേ

ഘനസാരവിലേപായ ഖദ്യോതായ നമോ നമഃ 3


മന്ദായ മന്ദചേഷ്ടായ മഹനീയഗുണാത്മനേ

മർത്യപാവനപാദായ മഹേശായ നമോ നമഃ 4


ഛായാപുത്രായ ശർവായ ശരതൂണീരധാരിണേ

ചരസ്ഥിരസ്വഭാവായ ചഞ്ചലായ നമോ നമഃ 5


നീലവർണായ നിത്യായ നീലാഞ്ജനനിഭായ ച

നീലാംബരവിഭൂഷായ നിശ്ചലായ നമോ നമഃ 6


വേദ്യായ വിധിരൂപായ വിരോധാധാരഭൂമയേ

ഭേദാസ്പദസ്വഭാവായ വജ്രദേഹായ തേ നമഃ 7


വൈരാഗ്യദായ വീരായ വീതരോഗഭയായ ച

വിപത്പരമ്പരേശായ വിശ്വവന്ദ്യായ തേ നമഃ 8


ഗൃധ്രവാഹായ ഗൂഢായ കൂർമാംഗായ കുരൂപിണേ

കുത്സിതായ ഗുണാഢ്യായ ഗോചരായ നമോ നമഃ 9


അവിദ്യാമൂലനാശായ വിദ്യാഽവിദ്യാസ്വരൂപിണേ

ആയുഷ്യകാരണായാഽപദുദ്ധർത്രേ ച നമോ നമഃ 10


വിഷ്ണുഭക്തായ വശിനേ വിവിധാഗമവേദിനേ

വിധിസ്തുത്യായ വന്ദ്യായ വിരൂപാക്ഷായ തേ നമഃ 11


വരിഷ്ഠായ ഗരിഷ്ഠായ വജ്രാങ്കുശധരായ ച

വരദാഭയഹസ്തായ വാമനായ നമോ നമഃ 12


ജ്യേഷ്ഠാപത്നീസമേതായ ശ്രേഷ്ഠായ മിതഭാഷിണേ

കഷ്ടൗഘനാശകര്യായ പുഷ്ടിദായ നമോ നമഃ 13


സ്തുത്യായ സ്തോത്രഗമ്യായ ഭക്തിവശ്യായ ഭാനവേ

ഭാനുപുത്രായ ഭവ്യായ പാവനായ നമോ നമഃ 14


ധനുർമണ്ഡലസംസ്ഥായ ധനദായ ധനുഷ്മതേ

തനുപ്രകാശദേഹായ താമസായ നമോ നമഃ 15


അശേഷജനവന്ദ്യായ വിശേഷഫലദായിനേ

വശീകൃതജനേശായ പശൂനാം പതയേ നമഃ 16


ഖേചരായ ഖഗേശായ ഘനനീലാംബരായ ച

കാഠിന്യമാനസായാഽര്യഗണസ്തുത്യായ തേ നമഃ 17


നീലച്ഛത്രായ നിത്യായ നിർഗുണായ ഗുണാത്മനേ

നിരാമയായ നിന്ദ്യായ വന്ദനീയായ തേ നമഃ 18


ധീരായ ദിവ്യദേഹായ ദീനാർത്തിഹരണായ ച

ദൈന്യനാശകരായാഽര്യജനഗണ്യായ തേ നമഃ 19


ക്രൂരായ ക്രൂരചേഷ്ടായ കാമക്രോധകരായ ച

കളത്രപുത്രശത്രുത്വകാരണായ നമോ നമഃ 20


പരിപോഷിതഭക്തായ പരഭീതിഹരായ

ഭക്തസംഘമനോഽഭീഷ്ടഫലദായ നമോ നമഃ 21