വീശുക ദൈവാത്മാവേ സ്വർഗ്ഗീയമാം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

 

വീശുക ദൈവാത്മാവേ സ്വർഗ്ഗീയമാം ആവിയെ വീശണമേ
യേശുവിൻ രക്തത്താൽ ദാസന്മാർക്കവകാശമായി തീർന്നവനേ

ദൈവത്തിൻ തോട്ടത്തിന്മേൽ വീശീടുക ലാവണ്യനാദമോടെ
ജീവന്റെ വൃക്ഷങ്ങൾ പൂത്തുകായ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ പുകഴ്ചയ്ക്കായ്

സ്നേഹത്തിൻ പാലകനെ നിൻ കാറ്റിനാൽ സ്നേഹാഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കേ
പുകഴ്ചക്കായ് ഇഹ നിൻ ശിഷ്യരിൻ യേശു നാമത്തിൽ മഹത്വം കണ്ടീടുവാൻ

പുതിയതാം വീഞ്ഞിനെ നിൻ ശുദ്ധന്മാർ കുടിച്ചാഹ്ളാദിക്കട്ടെ
ഹൃദയം ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു സ്തുതിയാൽ കവിയുവാൻ

സ്ഥിര സമാധാനവും സമുദ്രത്തിൻ തിരപോൽ വർദ്ധിച്ചിടും
കര പ്രദേശങ്ങൾ ദാസർ വിട്ടെന്നും ആഴത്തിൽ വാസം ചെയ്‌വാൻ

കാറ്റിന്റെ ചിറകിന്മേൽ സുഗന്ധങ്ങൾ നാട്ടിൽ പരന്നിടുമ്പോൾ
പാട്ടിലും വാക്കിലും ജീവ വാസന പൊങ്ങുവാൻ നൽകണമേ

യേശുവിൻ വരവിന്നായ് ഒരുങ്ങിയ വിശുദ്ധ കന്യകയായ്‌
ആശയോടിരിപ്പാൻ തന്നിടെണം തൻ മേശയോടണയുമ്പോൾ

വിശ്വസ്ത കാര്യസ്ഥൻ നീ എന്നേക്കും നല്ലാശ്വാസപ്രദനും നീ
ശിഷ്യരിൽ മഹത്വത്തിൻ രാജാവിന്റെ ഇഷ്ടം തികക്കേണമേ

സാത്താന്റെ വ്യാജങ്ങളെ അനേകർ കുഞ്ഞാടിനാൽ ജയിക്കുവാൻ
നാട്ടിലും വീട്ടിലും ദാസരെ സത്യസാക്ഷികൾ ആക്കിടുക

ചാവിന്റെ പുത്രന്മാരെ നിൻ ശ്വാസത്താൽ ജീവിപ്പിച്ചുണർത്തുക
ദൈവത്തിൻ രാജ്യവും നീതിയും സത്യസേവയും തേടിടുവാൻ

യേശുവിൻ വചനവും തൻ വിശുദ്ധ ക്രൂശിന്റെ രഹസ്യവും
വിശ്വസിച്ചേവനും ഉള്ളിൽ ഉടനെ വിശ്രാമം കണ്ടെത്തുവാൻ

ശക്തിയിൻ ആത്മാവു നീ ദൈവീകമാം ഭക്തിയിൻ ദാതാവും നീ
മുക്തി ഈ ഭൂമിയിൽ നൽകുന്നോൻ ക്രിസ്തൻ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ

വീശുക ഭൂമിയെങ്ങും വരണ്ടതും ക്ളേശപ്രദേശത്തിലും
നാശത്തിൻ പാശങ്ങളാകെ നീങ്ങി ദൈവാശ്ശിസ്സു വാഴും വരെ.