വിഷ്ണുഷട്പദസ്ത്രോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിഷ്ണുഷട്പദസ്ത്രോത്രം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

അവിനയമപനയ വിഷ്ണോ ദമയ മനഃ ശമയ വിഷയമൃഗതൃഷ്ണാം
ഭൂതദയാം വിസ്താരയ താരയ സംസാരസാഗരതഃ 1
ദിവ്യധുനീമകരന്ദേ പരിമലപരിഭോഗസച്ചിദാനന്ദേ
ശ്രീപതിപദാരവിന്ദേ ഭവഭയഖേദച്ഛിദേ വന്ദേ 2
സത്യപി ഭേദാപഗമേ നാഥ തവാഹം ന മാമകീനസ്ത്വം
സാമുദ്രോ ഹി തരംഗഃ ക്വചന സമുദ്രോ ന താരംഗഃ 3
ഉദ്ധൃതനഗ നഗഭിദനുജ ദനുജകുലാമിത്ര മിത്രശശിദൃഷ്ടേ
ദൃഷ്ടേ ഭവതി പ്രഭവതി ന ഭവതി കിം ഭവതിരസ്കാരഃ 4
മത്സ്യാദിഭിരവതാരൈരവതാരവതാƒ വതാ സദാ വസുധാം
പരമേശ്വര പരിപാല്യോ ഭവതാ ഭവതാപഭീതോƒ ഹം 5
ദാമോദര ഗുണമന്ദിര സുന്ദരവദനാരവിന്ദ ഗോവിന്ദ
ഭവജലധിമഥനമന്ദര പരമം ദരമപനയ ത്വം മേ 6
നാരായണ കരുണാമയ ശരണം കരവാണി താവകൗ ചരണൗ
ഇതി ഷട്പദീ മദീയേ വദനസരോജേ സദാ വസതു 7

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വിഷ്ണുഷട്പദസ്ത്രോത്രം&oldid=58447" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്