വിശ്രമനാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വിശ്രമനാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ
യേശുവിൻ മാർവ്വിൽ ഞാനാനന്ദിക്കും

പരമസുഖങ്ങളിന്നമൃതരസം
പരമേശൻ മാർവിൽ ഞാൻ പാനം ചെയ്യും

പരമപിതാവെന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നു
കരച്ചിലിൻ തുള്ളികൾ തുടച്ചീദുമെ

ശത്രുക്കളാരുമന്നവിടെയില്ല
കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമതിൽ

കുഞ്ഞാട്ടിൻ കാന്തയാം സത്യസഭ
സൌന്ദര്യ പൂർണ്ണയായ് വാഴുന്നതിൽ

വർണ്ണിപ്പാനാരുമില്ലപ്പുരിയെ
ആരുമില്ലിതിന്നിണ ചൊല്ലീടുവാൻ

ഖെറൂബി സെരാഫികൾ പാടുന്നതിൽ
മൂപ്പന്മാർ കുമ്പിട്ടു വാഴ്ത്തുന്നതിൽ

ദൈവ സിംഹാസനമുണ്ടവിടെ
പച്ച വില്ലേശുവുമുണ്ടവിടെ