വിഘ്നഹരസ്‌തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും, ശശിവർണ്ണം ചതുർഭുജം

പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്, സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ


പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം , ഗൌരീപുത്രം വിനായകം

ഭക്ത്യാ വ്യാസം സ്മരേ നിത്യം, ആയു: കാമാർത്ഥ സിദ്ധയേ


പ്രഥമം വക്രതുണ്ഡം ച, ഏകദന്തം ദ്വിതീയകം

തൃതീയം കൃഷ്ണപിംഗാക്ഷം, ഗജവക്ത്രം ചതുർത്ഥകം


ലംബോദരം പഞ്ചമം ച, ഷഷ്ഠം വികടമേവ ച

സപ്തമം വിഘ്നരാജം ച, ധൂമ്രവർണ്ണം തഥാഷ്ടകം


നവമം ഫാലചന്ദ്രം ച, ദശമം തു വിനായകം

ഏകാദശം ഗണപതിം, ദ്വാദശം തു ഗജാനനം


ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി, ത്രിസന്ധ്യം യ: പഠേത്‌ നര:

ന ച വിഘ്നഭയം തസ്യ, സർവസിദ്ധികരം ധ്രുവം


ഫലശ്രുതി.


വിദ്യാർത്ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം, ധനാർത്ഥീ ലഭതേ ധനം

പുത്രാർത്ഥീ ലഭതേ പുത്രാൻ, മോക്ഷാർത്ഥീ ലഭതേ ഗതിം


ജപേത്‌ ഗണപതി സ്തോത്രം, ഷഡ്‌ഭിർമാസൈ: ഫലം ലഭേത്

സംവത്‌സരേണ സിദ്ധിം ച, ലഭതേ നാത്രസംശയ:

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വിഘ്നഹരസ്‌തോത്രം&oldid=148462" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്