Jump to content

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:OTRS

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഈ താൾ നിർമ്മാണത്തിലാണ്

OTRS എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടിക്കറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നതാണ്. പകർപ്പാവകാശ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അത് ആർക്കേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണിത്. കോമൺസ് അടക്കമുള്ള വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.


ഈ താളിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം: The volunteer response team handles a range of liaison and assistance tasks across all Wikimedia projects. A dispute resolution process exists for any editor querying actions based on an OTRS ticket.

The Volunteer Response Team is a group of volunteers who answer most e-mail sent to Wikipedia and the Wikimedia Foundation. The team uses Open-source Ticket Request System ("OTRS") software to organize and process the e-mail that it receives.

The OTRS software provides an organized way for multiple people to categorize and respond to third party e-mails, so the team can be interpreted as a kind of Wikimedia-wide customer service e-mail team. Volunteers must have an exceptionally good track record on Wikimedia projects, and may be required to provide personal identification to the Wikimedia Foundation.

There are several different e-mail addresses which reach the volunteer team. If you have been advised to "contact OTRS" and were sent here, please read Wikipedia:Contact us for further advice, including suggestions for which e-mail address to write to for particular problems as well as other possible ways to resolve the issue.

The emails received by the volunteers cover an extremely wide range – copyright compliance and copyright permissions for donated media, liaison for article and BLP issues, blatant vandalism, compliments and feedback, information requests, legal matters, and a wide range of miscellaneous email and spam.

Most requests relating to usual editorial matters will be referred to normal on-wiki processes. More active assistance may relate to defamation and privacy issues, and handling of requests from the subjects of articles. The volunteer response team also acts as a point of contact for third parties unfamiliar with Wikipedia's editing process, who wish to notify Wikipedia about an article concern, mistake or correction.

Users, tickets and queues[തിരുത്തുക]

See meta:OTRS for the main page, and a full list of queues and publicly listed volunteers

Tickets and queues

Incoming email requests in Wikimedia's OTRS system are known as "tickets" and identified by a "ticket number". Emails are categorized on arrival by language and type of content to allow for improved service.

Team members are given access to designated categories of email (known as "queues") at the determination of the OTRS administrators. There are four main sets of queues which directly relate to the English Wikipedia:

  • info-en, which handles general information inquiries sent in the English language, including most copyright issues (hence, these queries do not always relate to the English Wikipedia, as this is a 'general English language queue'.)
  • info-en (Quality), a subset of info-en which has a more narrow membership relative to info-en. 'Quality' deals near-exclusively with sensitive issues e-mailed into Wikimedia from subjects of articles.
  • Permissions, which deals with English Wikipedia permissions (for example, permission confirmation to use text in our articles, or images which are uploaded locally as opposed to being uploaded at Commons).
  • Legal, which handles e-mails generally from qualified legal practitioners, or mail which otherwise needs a legal-oriented response (rather than a policy- and morality-oriented one, which are more frequently handled by the Quality queue).

Membership of the volunteer response team

Team membership is under the direct supervision of the OTRS administrators (themselves designated by the Wikimedia Foundation's Volunteer Coordinator), to individuals across all projects sufficiently trusted by them to give courteous and knowledgeable replies. The volunteer team's work frequently involves being willing to work on difficult, sensitive, and at times hostile messages sent to Wikimedia, being sensitive to the needs of outsiders and having exemplary discretion. New volunteers are welcome at meta:OTRS/volunteering; after a sufficient period of time, the OTRS administrators will process an application and decide on whether to accept or decline the nomination at their discretion, taking into account all factors.

Team members are not required to publicly identify themselves. However, if a user who does not publicly identify themselves on their userpage as being a volunteer response team member, makes an edit or log action referencing an OTRS ticket, please feel free to contact them to check their membership and/or confirm the ticket citation is valid. If you have any doubts about a users' membership in such situations, please feel free to contact one of the OTRS administrators listed below via e-mail to confirm it, providing a link to the action which referenced the OTRS ticket in the summary.

List of volunteer response team leaders (OTRS administrators)

Note: For a list including those administrators not active on English-speaking issues, please see meta:OTRS#Administrators.

bastique · Daniel · guillom · Jredmond · Mindspillage · Mwpnl

Team members on the English Wikipedia[തിരുത്തുക]

Team members deal with private information, and the Wikimedia Foundation's privacy policy specifically prohibits release of that information without explicit permission from the original provider of that information. Therefore, when inquiring about a specific OTRS ticket, they may only be able to provide vague information (or no information) in order to protect the privacy of the individual submitting the request.

Team members must abide by the policies and guidelines of the individual wikis when carrying out tasks on those wikis related to requests received via the OTRS system. Most team actions on the English Wikipedia will be enacted under the Wikipedia:Copyrights and Wikipedia:Biographies of living persons policies, and will have protection from immediate reversion because of this.

Dispute resolution[തിരുത്തുക]

Disagreeing with a team-related edit

If you disagree with an edit whose summary or log referenced an OTRS ticket, the volunteer team strongly recommends that you contact the editor responsible prior to reverting, as the editor may be in possession of confidential information that should not be published on a public site such as Wikipedia. Doing this initiates the review procedures, which are (in order) as follows:

  1. Contact the editor who made their change, preferably by e-mail. Private correspondence provides slightly more latitude for the team member to discuss privacy-related issues in confidence (which they otherwise be unable to present for the wider public on-wiki), or on their user talk page.
  2. If you disagree with the resulting view, it is encouraged that you open a requests for comment on the issue. All Wikipedia edits must be supported by consensus; if a consensus exists after a reasonable time period at the RfC to undo the edits made in response to the OTRS ticket, then such edits should naturally be undone. Please note that the material should not be restored until after a consensus to support exists at the requests for comment, and that in certain cases full details will not be able to be posted on-wiki. The definition of "reasonable time period" should be more conservative than what would otherwise be expected for such proceedings, and in particular should allow sufficient time for the volunteer(s) in question to provide a statement.
  3. Ultimately, all English Wikipedia-based actions of team volunteers, just like those of all editors, are open to the scrutiny of the Arbitration Committee in its role as the final stage of dispute resolution on the English Wikipedia and as the body responsible for handling non-public information and privacy related issues on that wiki. If a request for comment is unable to fully resolve the dispute, and the reason for the action includes non-public information, then the Committee should be asked to look at the non-public aspects, before a final decision is made, although the committee itself will not make content decisions.
Disagreeing with a user's team membership

The volunteer response team is a cross-wiki effort, and acts as a resource for all Wikimedia projects. As such, membership in the volunteer response team is not under the jurisdiction of any one particular Wikimedia wiki, its community, or its Arbitration Committee, but is purely determined by the OTRS administrators. Team members are accountable to the OTRS administrators for their actions when using the system. Because the system handles such a wide variety of e-mails, being sanctioned on one Wikimedia wiki does not automatically terminate users' access to the OTRS system; however, OTRS administrators will look at the underlying reasons for any sanctions to see whether the actions that led to them are incompatible with what is required from a respondent, and come to a consensus decision from that analysis. If you wish to bring any such issue or sanction to the attention of the OTRS administrators, please e-mail one of the administrators listed above. If you have concerns about a pending volunteer nomination currently listed at meta:OTRS/volunteering, please leave a comment in the relevant section highlighting the reasons for your concern or speak to an OTRS admin.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:OTRS&oldid=77511" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്