വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:DC2014 Books

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


മത്സരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

 1. സംക്ഷേപവെദാർത്ഥം (271 താളുകൾ)
  1. ഭാഗം 1 ( 1 മുതൽ 200 വരെ താളുകൾ)
  2. ഭാഗം 2 ( 201 മുതൽ 271 വരെ താളുകൾ)
 2. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയ നിയമം (660 താളുകൾ)
  1. ഭാഗം 1 ( 1 മുതൽ 200 വരെ താളുകൾ)
  2. ഭാഗം 2 ( 201 മുതൽ 400 വരെ താളുകൾ)
  3. ഭാഗം 3 ( 401 മുതൽ 600 വരെ താളുകൾ)
  4. ഭാഗം 4 ( 601 മുതൽ 660 വരെ താളുകൾ)
 3. യാക്കോബായ സുറിയാനിക്കാരുടെ കാനോൻ (41 താളുകൾ)
 4. സുഭദ്രാർജ്ജുനം ഭാഷാനാടകം (100 താളുകൾ)
 5. കാന്തവൃത്തം (20 താളുകൾ)
 6. മാടമഹീശശതകം മണിപ്രവാളം (25 താളുകൾ)
 7. ശൃംഗാരതിലകം കാളിദാസകവിപ്രണീതം (34 താളുകൾ)
 8. കൊച്ചി ജന്മിസഭയുടെ വിജ്ഞാപനം (27 താളുകൾ)
 9. സുജാതോദ്വാഹം ഭാഷാചമ്പു (98 താളുകൾ)
 10. ശ്രീ അമരുകശതകം (99 താളുകൾ)
 11. രസികരഞ്ജിനി, വോല്യം 2 ഭാഗം 1 (79 താളുകൾ)
 12. രസികരഞ്ജിനി, വോല്യം 2 ഭാഗം 2 (87 താളുകൾ)
 13. രസികരഞ്ജിനി, വോല്യം 2 ഭാഗം 3 (70 താളുകൾ)
 14. രസികരഞ്ജിനി, വോല്യം 2 ഭാഗം 4 (80 താളുകൾ)
 15. രസികരഞ്ജിനി, വോല്യം 2 ഭാഗം 6 (68 താളുകൾ)
 16. കവിഭാരതം (മണിപ്രവാളം) (18 താളുകൾ)
 17. ഉത്തരരാമചരിതം ഭാഷാകാവ്യം (104 താളുകൾ)
 18. മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം (251 താളുകൾ)
  1. ഭാഗം 1 ( 1 മുതൽ 200 വരെ താളുകൾ)
  2. ഭാഗം 2 (201 മുതൽ 251 വരെ താളുകൾ)
 19. ഗംഗാവതരണം (നാടകം) (30 താളുകൾ)
 20. ദിവാൻ ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ (146 താളുകൾ)
 21. സം‌ന്യാസി (40 താളുകൾ)
 22. പ്രഭുശക്തി (ഖണ്ഡകാവ്യം) (42 താളുകൾ)
 23. രസികരഞ്ജിനി, വോല്യം 2 ഭാഗം 5 (66 താളുകൾ)
 24. മലയാളപഴഞ്ചൊല്ലുകൾ (188 താളുകൾ)
 25. രാമായണം ഇരുപത്തുനാലുവൃത്തം (106 താളുകൾ)
 26. ഇന്ത്യയിലെ ഇതിഹാസ കഥകൾ (55 താളുകൾ)
 27. ദക്ഷിണഇന്ത്യയിലെ ജാതികൾ (279 താളുകൾ)
  1. ഭാഗം 1 ( 1 മുതൽ 200 വരെ താളുകൾ)
  2. ഭാഗം 2 ( 201 മുതൽ 279 വരെ താളുകൾ)
 28. മഴമംഗലഭാണം (43 താളുകൾ)
 29. ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും ദശാപരിണാമങ്ങളും (173 താളുകൾ)
 30. പാച്ചുമൂത്തതിന്റെ കേരളഭാഷാവ്യാകരണം (181 താളുകൾ)
 31. ശ്രീമഹാഭാഗവതം (159 താളുകൾ)
 32. ഹാംലെറ്റ് നാടകം - ഷേക്‌സ്പിയർ (189 താളുകൾ)
 33. കുചേലവൃത്തം ശതകം (27 താളുകൾ)
 34. രാമകുമാരൻ (21 താളുകൾ)
 35. ഖാണ്ഡവദാഹം (കഥകളി) (28 താളുകൾ)
 36. ഇൻഡ്യയിലെ പാഴ്സികൾ (27 താളുകൾ)
 37. തിരുമാന്ധാംകുന്നു വൈശിഷ്ട്യം (59 താളുകൾ)
 38. വിശിഷ്ടകൃത്യങ്ങൾ (49 താളുകൾ)
 39. ദൈവകാരുണ്യം (107 താളുകൾ)
 40. ഗദ്യമാല ഒന്നാം ഭാഗം (135 താളുകൾ)
 41. സമുദായമിത്രം (68 താളുകൾ)
 42. യയാതിചരിതം ഭാഷാനാടകം (78 താളുകൾ)
 43. പ്രശ്നരീതി (കവനോദയം) (77 താളുകൾ)
 44. സീതാസ്വയംവരം(ഓട്ടൻതുള്ളൽ) (112 താളുകൾ)
 45. ശ്രീ കാശീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട് (115 താളുകൾ)
 46. സമുദായബോധം ‌‌ (97 താളുകൾ)
 47. മംഗളമാല (119 താളുകൾ)
 48. ശീലം (പ്രബന്ധം) (89 താളുകൾ)
 49. ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള (110 താളുകൾ)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:DC2014_Books&oldid=105240" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്