വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:സിഡി പതിപ്പ് 1.0/ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം

ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ സാധുത സംബന്ധിച്ച യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നില്ല

മലയാള ഭാഷയിൽ പൊതു സഞ്ചയത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര പകർപ്പവകാശ അനുമതിയുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ പൊതുശേഖരം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സന്നദ്ധസേവകരായ വ്യക്തികൾ സഹകരിച്ചു് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഓൺലൈൻ ഗ്രന്ഥശേഖരമാണു് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല. മലയാളഭാഷയിൽ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഈ സി.ഡി.യിലുള്ളത്. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ള ആർക്കും തിരുത്താവുന്ന വിധത്തിലാണ് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഘടന. അതുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധർ പരിശോധിച്ച പൂർണ്ണവും, സൂക്ഷ്മവും, വിശ്വാസയോഗ്യവുമായ വിവരങ്ങളായിരിക്കണമെന്നില്ല.

മേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനർത്ഥം ഇതിൽ നിന്നു് താങ്കൾക്ക് മൂല്യമുള്ളതും കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നല്ല; മറിച്ച് താങ്കൾക്കാവശ്യമായ വിവരങ്ങളത്രയും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കാനുമിടയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ സി.ഡി.യുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സമൂഹം ഈ സിഡിയിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ യാതൊരു ഗുണമേന്മാ ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നതല്ല. ഈ സി.ഡി.യിലെ വിവരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനു് ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല. മറ്റ് സമാന സംരംഭങ്ങളും ഇതേപോലുള്ള നിരാകരണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നു് ശ്രദ്ധിക്കുക.

വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഉള്ളടക്കം നിരന്തരം തിരുത്തലുകകൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതാണു്. അതിനാൽ സി.ഡി.യിലെ അതേ വിവരങ്ങൾ തന്നെ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലും കിട്ടുമെന്നു് കരുതരുത്. ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ലഭ്യമായ അതേ വിവരങ്ങളായിരിക്കണം ഈ സി.ഡി.യിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതു് എന്നും ഇല്ല.

ഔദ്യോഗിക സഹവർത്തിത സംശോധനം നടന്നിട്ടില്ല

ഈ സിഡിയിലേക്ക് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്നു് കൃതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും, വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളായ സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കാനും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ അത് തിരുത്തുന്നവരുടെ സജീവമായ സമൂഹം വിവിധമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയതോ മാറ്റംവന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കത്തെ സാദ്ധ്യമായത്രയും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയോ ഈ സി.ഡി.യിലെ കൃതികളോ ഒരു ഏകീകൃത സഹവർത്തിത സംശോധനത്തിനു പാത്രമായിട്ടില്ല; തെറ്റുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വായനക്കാർ തന്നെ അവ തിരുത്തുകയോ ലളിതമായി സംശോധനം ചെയ്യുകയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, അപ്രകാരം ചെയ്യണം എന്നതിന് അവർക്ക് നിയമപരമായി യാതൊരു ബാദ്ധ്യതയുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ സി.ഡി.യിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിനു യോഗ്യമെന്നോ, മറ്റെന്തിനെങ്കിലുമോ ഉള്ള യാതൊരു ഗുണമേന്മ ഉത്തരവാദിത്തവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

ഈ സി.ഡി.യിലെ കൃത്യമല്ലാത്തതോ തെറ്റോ ആയ വിവരങ്ങൾ, താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു മൂലമുണ്ടായേക്കാവുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുതന്നവരോ, സാമ്പത്തികബാദ്ധ്യത വഹിക്കുന്നവരോ, വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ കാര്യനിർവാഹകരോ, ലേഖനങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്തിയവരോ, സി.ഡി.യിലെ ലേഖനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവരോ, വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുമായോ ഈ സി.ഡി.യുമായോ ഏതെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമോ, വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനോ ബാദ്ധ്യസ്ഥരല്ല. യാതൊരു കരാറുമില്ലാതെ, പരിമിതമായ അനുവാദം മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്

ഇവിടെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് സ്വതന്ത്രവും സൗജന്യവുമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക, ഈ സി.ഡി.യുടെ സ്രഷ്ടാക്കളുമായോ, വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഓരോ സ്വതന്ത്ര സംഭാവകരുമായോ, അതിലെ കാര്യനിർവാഹകരുമായോ, സി.ഡി.യിലേയ്ക്ക് കൃതികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവരുമായോ, ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റാരെങ്കിലുമായോ താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് അവകാശപ്പെടാവുന്ന യാതൊരുവിധ ഉഭയകക്ഷി സമ്മതമോ കരാറോ ഇല്ല. ഈ സി.ഡി.യിൽ നൽകുന്ന എന്തു വിവരങ്ങളും പകർത്താനുള്ള പരിമിതമായ അനുവാദം മാത്രമാണ് താങ്കൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്; അത് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുമായോ, ഈ സി.ഡി.യുടെ സ്രഷ്ടാക്കളുമായോ, അതിൽ അംഗമായവരുമായോ, അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരുമായോ, മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായോ യാതൊരു വിധ കരാറോ, പ്രത്യേക കരാറോ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഇതിലുൾക്കൊള്ളുന്ന വിവരങ്ങളെ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ഷെയർ-എലൈക് 3.0 അൺപോർട്ടട് അനുവാദപത്രം (Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License - CC-BY-SA) പ്രകാരമോ ഗ്നു ഫ്രീ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അനുവാദപത്രം (GNU Free Documentation License - GFDL) പ്രകാരമോ താങ്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നു എന്നതിൽ ഉപരിയായി യാതൊരു ഉഭയകക്ഷി സമ്മതമോ സഖ്യമോ നിലനിൽപ്പില്ല. അനുവാദപത്രങ്ങളുടെ സാധുവായ രൂപത്തിന് അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് കാണുക.

വ്യാപാരമുദ്രകൾ

ഈ സി.ഡി.യിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാപാരമുദ്രകളോ, സേവനമുദ്രകളോ, ഔദ്യോഗിക മുദ്രകളോ, ഒരു സംഘത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മുദ്രകളോ, രൂപകല്പനയോ അവയവയുടെ അതാത് ഉടമസ്ഥരുടെ സ്വന്തമാണ്. ഈ സി.ഡി.യിലെ ലേഖനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ഷെയർ-എലൈക് 3.0 അൺപോർട്ടഡ് അനുവാദപത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്നു ഫ്രീ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അനുവാദപത്രം പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാം എന്നതു കൊണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ മുദ്രകൾ താങ്കൾക്ക് അതേ അനുമതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. ഈ സി.ഡി.യുടെ സ്രഷ്ടാക്കൾ അതിനാവശ്യമായ യാതൊരു കരാറും മുദ്രകളുടെ ഉടമസ്ഥരുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അവകാശവും താങ്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ല. അവയോ, അതുപോലുള്ള മറ്റിനങ്ങളോ താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ബാദ്ധ്യതയിലുമാണ്.

വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങൾ

ഈ സി.ഡി.യുടെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ സമീപകാലത്ത് മരിച്ചുപോയതോ ആയ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതായിരിക്കാം. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ സമീപകാലത്ത് മരിച്ചുപോയതോ ആയ വ്യക്തിയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, അവയുടെ പകർപ്പവകാശത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങളിൽ പെടുത്തി നിയമപരമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോഗം വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങളെ നിയമപരമായി ഖണ്ഡിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ദയവായി ഉറപ്പ് വരുത്തുക. മറ്റാരുടെയെങ്കിലും വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കാതിരിക്കുക എന്നതു്‌ താങ്കളുടെ ബാദ്ധ്യതയാണു്‌.

വിദഗ്ദ്ധോപദേശമല്ല

താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഉപദേശം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, വൈദ്യശാസ്ത്രപരമോ, നിയമപരമോ, സാമ്പത്തികവിഷയത്തിലുള്ളതോ, അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതോ ആയ വിദഗ്ദ്ധോപദേശങ്ങൾ) അക്കാര്യത്തിൽ വിവരമുള്ളയാളും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളതുമായ ഒരു വിദഗ്ദ്ധവ്യക്തിയെ ദയവായി സമീപിക്കുക. ഈ സി.ഡി.യിലെ വിവരങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഉപദേശമായി കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ദോഷം ചെയ്തേക്കാം. താങ്കൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഈ സി.ഡി.യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരും ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല.

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനും ഈ സി.ഡി.യും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ലാഭേച്ഛാരഹിത സംഘടനയുടെ സെ‌ർവറിലാണ് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത്തരം സെർവറിൽ മലയാളത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം എടുത്താണ് ഈ സി.ഡി. സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതൊഴിച്ചാൽ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനും ഈ സി.ഡി.യും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത്തരം ഒരു സി.ഡി. നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നതു തന്നെ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനു അറിവൊന്നുമില്ലാതിരിക്കുകയോ, പരിമിതമായ അറിവു മാത്രമുണ്ടായിരിക്കുകയോ ആകാം. അതുകൊണ്ട് ഈ സി.ഡി.യിലെ വിവരങ്ങൾക്ക് വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ യാതൊരു വിധത്തിലും ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല.

പദസൂചിക
  • സി.ഡി. - വിജ്ഞാനകോശ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാദ്ധ്യമം
  • താങ്കൾ - സി.ഡി.യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ
  • സെർവർ - സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ