വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പൊതുസമൂഹത്തിനു ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെകുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം സെപ്റ്റംബർ 12 നു കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നടന്നു. പ്രസ്തുത പരിപാടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ


പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കൈമാറിയ സ്കാനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

വാർത്തകൾ[തിരുത്തുക]