വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഒഴിവാക്കൽ നയം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഈ താൾ മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക നയമായി കണക്കാക്കുന്നു. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ഇതിനെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും പിന്തുടരേണ്ട മാനദണ്ഡമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാത്തതല്ല. സാമാന്യബുദ്ധിക്കും സന്ദർഭത്തിനും ഇണങ്ങുംവിധം വേണം ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ താൾ തിരുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പ്രവൃത്തി സർവ്വസമ്മതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സംശയം തോന്നിയാൽ സംവാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.
Deletion policy
Wikisource's deletion policy codifies the circumstances under which administrators may delete pages. Although any user can blank a page, the page remains accessible and older revisions may be accessed through the edit history. When a page is deleted, the previous edit history cannot be viewed by non-administrators. Only administrators have the ability to delete and undelete pages. Note that Wikisource does not back up deleted revisions, and they may be lost in the event of a serious server failure.

Policy: Criteria for deletion[തിരുത്തുക]

Consensus[തിരുത്തുക]

If you suspect that a work is a copyright violation, you can place it on Wikisource:Possible copyright violations. If you believe that an article does not belong on Wikisource, but it doesn't match any of the criteria for speedy deletion below, you can list it at Wikisource:Proposed deletions.

The discussion will be held for at least one (Proposed deletions) or two (Possible copyright violations) weeks. Although any user is welcome to discuss the nomination, only established editors may cast a vote with weight.

Speedy deletion[തിരുത്തുക]

Shortcut:
WS:CSD

Wikisource's deletion policy allows administrators to summarily delete pages that meet one or more of the Criteria for speedy deletion (commonly CSD). If you disagree with a speedy deletion, you can appeal it at Wikisource:Proposed deletions (see "Undeletion"). Pages matching a criterion for speedy deletion should be tagged the criterion's appropriate template (or {{sdelete}}) and not reported at Wikisource:Proposed deletions (see category). In tagging a page for speedy deletion please note the reason for deletion as follows {{sdelete|reason for deletion}}.

General[തിരുത്തുക]

 1. No meaningful content or history. This includes test edits (eg, "asdf" or "Can I really create a page here?"), obvious nonsense, or simple vandalism.
 2. Reposted content previously deleted according to this deletion policy, unless it was significantly rewritten in a manner that calls into question the deletion reason.
 3. Banned contributor: content created and edited solely by a banned user after they were banned, where there is possibility of bad faith. Good contributions by a banned user should be accepted, but where bad faith is possible it should be assumed.
 4. Redundant: Two versions of the same text on different pages, with no significant differences between them.
 5. Beyond scope: The content clearly lies outside the scope of Wikisource (such as advertisements or book descriptions without text). This doesn't apply to works which belong on other Wikimedia project (see Transwikied articles).
 6. Copyright violation: Content which is a clear and proven copyright violation, or content previously deleted as a copyright violation, or author pages for authors whose works are all copyrighted.
 7. Author's request: Deletion per request of the author, if the author is the only significant contributor, the request is not in bad faith, and the content is not to the benefit of Wikisource. If the author blanks the page, this may be taken as a request.
 8. Premature transclusion: idle content that has been prematurely transcluded for presentation to the reader (main-space, ns0). This does not apply to developing works in Page: or User: namespaces, or on Project pages.

Articles and images[തിരുത്തുക]

 1. Articles transwikied to another project, or images uploaded to the Wikimedia commons with the original contributor noted.
 2. Non-notable content, not significantly peer-reviewed or previously published in a significant edition or forum.
 3. Works without authorship information, where a reasonable attempt has been made to discover this information and contact the user who added the text. Note that this does not apply to texts whose authors are unknown.

Miscellaneous[തിരുത്തുക]

 1. Process deletion: deletion as part of a page move or history merge, as long as the action requiring the deletion is uncontroversial.
 2. Unneeded redirects from page titles created within the last week, or older redirects tagged with {{subst:dated soft redirect|"[[new title]]"}} for at least two months. Redirects to nonexistent pages may be deleted at any time. Unneeded redirects include alternate mixed-case capitalisation (one redirect for all-first-letter capitals suffices), and redirects from page moves where the original title is incorrect.
 3. Cross-namespace redirects from the article namespace to any other namespace.
 4. Orphaned talk page: a discussion page for deleted or nonexistent content.

Precedent[തിരുത്തുക]

These criteria are being used experimentally, and have not yet been established.

These criteria may be used by administrators to quickly close proposed deletions, although they cannot be used to delete a page before such a discussion begins. Such deletions are visible in the Proposed deletions archives and are easily reviewed or challenged. See "Precedent deletion criteria" (talk page) for discussion.

 1. Categories for an author's works, where a standardised author index exists and all pages are listed.
  see: Style guide.
  discussions: "Author pages" (Scriptorium, 2005-09), "Author Template" (Scriptorium, 2005-10), "Categorisation" (WikiProject IGD, 2006-01).
  precedents: 2006/09.

Any deletion may be appealed by posting arguments in favour at Wikisource:Proposed deletions with the prefix "Undelete". For example:

== Undelete [[Example]] ==