വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഇ-പുസ്തകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇ-പുസ്തകങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സാങ്കേതികളും ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുള്ള താളാണിത്.

PDF/ePUB ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇ-പുസ്തകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ePUB ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇ-പുസ്തകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നേരിട്ട് ePUB നിർമ്മിക്കാൻ[തിരുത്തുക]