വാ പരമാത്മ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വാ പരമാത്മ ജനത്തെയുണർത്താൻ ത്വരിതം വാ പരമാത്മ

ഒരു കാലത്തെരിവോടും സ്ഥിരമായുത്സാഹമോടും

ഇരുന്ന നിൻ ജനമിപ്പോഴുറങ്ങുന്നതിൽനിന്നുണർത്താൻ


വളരെ നാളുകളായിട്ടാത്മജീവനില്ലാതെ

തളർവാതം പിടിച്ചപോൽ കിടക്കും ജനത്തെയുണർത്താൻ


പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സമയത്തെ ദീർഘമായെടുത്തവർ

പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മടിച്ചിട്ടു മയങ്ങുന്നതിൽ നിന്നുണർത്താൻ


കുരിശിൻ സാക്ഷികളായി തെരുവെങ്ങും നടന്നവർ

ഇരുളായ് തീർന്നു പോയെ രക്ഷകനെ അതിൽ നിന്നുണർത്താൻ


ലോകത്തിൻ പ്രമോദങ്ങൾ എച്ചിൽപോൽ ത്യജിച്ചവർ

ലോകത്തോടു സമ്മിശ്രപ്പെടുന്നേ അതിൽ നിന്നുണർത്താൻ


ഇന്നീവിധം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ തിരുനാമം

നിന്ദിക്കപ്പെടുമെ രക്ഷകനെയതിനാലുണർത്താൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വാ_പരമാത്മ&oldid=211257" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്