ലക്ഷ്മീനൃസിംഹപഞ്ചരത്നം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലക്ഷ്മീനൃസിംഹപഞ്ചരത്നം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ത്വത്പ്രഭുജീവപ്രിയമിച്ഛസി ചേന്നരഹരിപൂജാം കുരു സതതം
പ്രതിബിംബാലങ്കൃതിധൃതികുശലോ ബിംബാലങ്കൃതിമാതനുതേ
ചേതോഭൃംഗ ഭ്രമസി വൃഥാ ഭവമരുഭൂമൗ വിരസായാം
ഭജ ഭജ ലക്ഷ്മീനരസിംഹാനഘപദസരസിജമകരന്ദം 1

ശുക്ത്തൗ രജതപ്രതിഭാ ജാതാ കതകാദ്യർഥസമർഥാ ചേ-
ദ്ദുഃഖമയീ തേ സംസൃതിരേഷാ നിർവൃതിദാനേ നിപുണാ സ്യാത്
ചേതോഭൃംഗ ഭ്രമസി വൃഥാ ഭവമരുഭൂമൗ വിരസായാം
ഭജ ഭജ ലക്ഷ്മീനരസിംഹാനഘപദസരസിജമകരന്ദം 2

ആകൃതിസാമ്യാച്ഛാൽമലികുസുമേ സ്ഥലനലിനത്വഭ്രമമകരോഃ
ഗന്ധരസാവിഹ കിമു വിദ്യേതേ വിഫലം ഭ്രാമ്യസി ഭൃശവിരസേസ്മിൻ
ചേതോഭൃംഗ ഭ്രമസി വൃഥാ ഭവമരുഭൂമൗ വിരസായാം
ഭജ ഭജ ലക്ഷ്മീനരസിംഹാനഘപദസരസിജമകരന്ദം 3

സ്രക്ചന്ദനവനിതാദീന്വിഷയാൻസുഖദാന്മത്വാ തത്ര വിഹരസേ
ഗന്ധഫലീസദൃശാ നനു തേമീ ഭോഗാനന്തരദുഃഖകൃതഃ സ്യുഃ
ചേതോഭൃംഗ ഭ്രമസി വൃഥാ ഭവമരുഭൂമൗ വിരസായാം
ഭജ ഭജ ലക്ഷ്മീനരസിംഹാനഘപദസരസിജമകരന്ദം 4

തവ ഹിതമേകം വചനം വക്ഷ്യേ ശൃണു സുഖകാമോ യദി സതതം
സ്വപ്നേ ദൃഷ്ടം സകലം ഹി മൃഷാ ജാഗ്രതി ച സ്മര തദ്വദിതി
ചേതോഭൃംഗ ഭ്രമസി വൃഥാ ഭവമരുഭൂമൗ വിരസായാം
ഭജ ഭജ ലക്ഷ്മീനരസിംഹാനഘപദസരസിജമകരന്ദം 5