രോഗികൾക്കു നല്ലവൈദ്യനാകുന്നേശുതാൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

   സ്വർഗ്ഗ ഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം എന്ന രീതി
   ക്രിസ്തു മുമ്പിൽ വന്നാലാർത്തി എന്ന രീതി

                പല്ലവി
രോഗികൾക്കു നല്ലവൈദ്യനാകുന്നേശുതാൻ
പല രോഗികൾ തൻ നാമത്തിലാശ്വാസം പ്രാപിച്ചു
            അനുപല്ലവി
1.വ്യാധിപീഠയാൽ വലയും മർത്ത്യഗണത്തിൻ- സർവ്വ
   വ്യാധിയും ചുമന്നൊഴിച്ച നാഥനിവൻ താൻ................രോഗികൾക്കു

2.എന്തുമാത്രം വേദനകൾ സ്വന്തമേനിയിൽ- യേശു
   ശാന്തമായ് വഹിച്ചു മനം നൊന്തെനിക്കായി.............രോഗികൾക്കു

3.തന്റെ പാദപീഠമെന്റെ വൈദ്യശാലയാം- അതിൽ
   ഉണ്ടനേകം ഔഷധങ്ങൾ രോഗശാന്തിക്കായ്............രോഗികൾക്കു

4.ഔഷധമെനിക്കവന്റെ ദിവ്യവചനം- ഈ
   സിദ്ധൗഷധം തരുന്നു വിമല-മതിമ്പമായ്.................രോഗികൾക്കു

5.വ്യാധിയാലെന്റെ കിടക്ക താൻ വിരിക്കുന്നു-ബഹു
   മോദമായെനിക്കു താൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു................രോഗികൾക്കു

6.യേശുവിൻ കൈ എൻ ശിരസ്സിൻ കീഴിരിക്കുന്നു-എന്നെ
   യേശു ആശ്ലേഷിച്ചിടുന്നു തൻ വലംകൈയ്യാൽ...........രോഗികൾക്കു

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]