രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം, സുന്ദരകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം 4

                               (ലങ്കായാം പരിഭ്രമണം )

         1
         സ നിർജ്ജിത്യ പുരിം ശ്രേഷ്ഠാം ലങ്കാം താം കാമരൂപിണിം
         വിക്രമേണ മഹാതേജാ ഹനുമാൻ കപിസത്തമഃ
         അദ്വാരേണ മഹാബാഹുഃ പ്രാകാരമഭിപുപ്ലുവേ
         2
         പ്രവിശ്യ നഗരീം ലങ്കാം കപിരാജ ഹിതംകരഃ
         ചക്രേഽഥ പാദം സവ്യം ച ശത്രൂണാം സ തു മൂർദ്ധനി
         3
         പ്രവിഷ്ടഃ സത്വസമ്പന്നോ നിശായാം മാരുതാത്മജഃ
         സ മഹാപഥമാസ്ഥായ മുക്താ പുഷ്പ വിരാജിതം
         4
         തതസ്തു താം പുരീം ലങ്കാം രമ്യാമഭിയയൌ കപിഃ
         5
         ഹസിതോത് കൃഷ്ടനിനദൈസ്തൂര്യഘോഷപുരസ്തരൈഃ
         വജ്രാങ്കുശ നികാശൈശ്ച വജ്രജാലവിഭൂഷിതൈഃ
         ഗൃഹമേഘൈഃ പുരി രമ്യാ ബഭാസേ ദൌരിവാംബുദൈഃ
         6
         പ്രജജ്ജ്വാല പുരീ ലങ്കാ രക്ഷോഗണഗൃഹൈഃ ശുഭൈഃ
         സീതാഭ്രസദ്യശൈശ്ചിത്രൈഃ പദ് മസ്വസ്തികസംസ്ഥിതൈഃ
         7
         വർദ്ധമാനഗൃഹൈശ്ചാപി സർവ്വതഃ സുവിഭൂഷിതാ
         8
         താം ചിത്രമാല്യാഭരണാം കപിരാജഹിതങ്കരഃ
         രാഘാവാർത്ഥം ചരൻ ശ്രീമാൻ ദദർശ ച നനന്ദ ച
         9
         ഭവനാദ് ഭവനംഗച്ഛൻ ദദർശ പവനാത്മജഃ
         വിവിധാകൃതിരൂപാണി ഭവനാനി തതസ്തതഃ
         10
         ശുശ്രാവ മധുരം ഗീതം ത്രിസ്ഥാനസ്വരഭൂഷിതം
         സ്ത്രീണാം മദസമൃദ്ധാനാം ദിവി ചാ പ്സരസാമിവ
         11
         ശുശ്രാവ കാഞ്ചീനിനാദം നൂപുരാണാം ച നിസ്വനം
         സോപാനനിനദാംശ്ചൈവ ഭവനേഷു മഹാത്മനാം
         12
         ആ സ്ഫോടിതനിനദാംശ്ച ക്ഷ്വേളിതാംശ്ച തത സ്തതഃ
         ശുശ്രാവ ജപതാം തത്ര മന്ത്രാൻ രക്ഷോ ഗൃഹേഷുവൈ
         13
         സ്വാദ്ധ്യായനിരതാംശ്ചൈവ യാതുധാനാൻ ദദർശ സഃ
         രാവണസ്തവസംയുക്താൻ ഗർജ്ജതോ രാക്ഷസാനപി
         14
         രാജമാർഗ്ഗം സമാവൃത്യ സ്ഥിതം രക്ഷോബലം മഹത്
         ദദർശ മദ്ധ്യമേഗുല് മേ രാക്ഷസസ്യ ചാരാൻ ബഹൂൻ
         15
         ദീക്ഷിതാൻ ജടിലാൻ മുണ്ഡാൻ ഗോഽജിനാംബാരവാസസഃ
         ദർഭമുഷ്ടിപ്രഹരണാനഗ്നികുണ്ഡായുധാംസ്തഥാ
         16
         കൂടമുദ് ഗരപാണീംശ്ച ദണ്ഡായുധധരാനപി
         എകാക്ഷാനേകകർ ണ്ണാംശ്ച ലംബോദരപയോധരാൻ
         17
         കരാളാൻ ഭുഗ്നവക്ത്രാംശ്ച വികടാൻ വാമനാംസ്തഥാ
         ധന്വിനഃ ഖഡ് ഗിനശ്ചൈവ ശതഘ്നീമുസലായുധാൻ
         18
         പരിഘോത്തമഹസ് താംശ്ച വിചിത്രകവചോജ്ജ്വലാൻ
         നാതിസ്ഥൂലാന്നതികൃശാൻ നാതിദീർഘാതിഹ്രസ്വകാൻ
         19
         അതിഗൌരാനതികൃഷ്ണാനതികുബ് ജാനതിവാമനാൻ
         വിരൂപാൻ ബഹുരൂപാംശ്ച സുരൂപാംശ്ചസുവർച്ചസഃ
         20
         ധ്വജീൻ പതാകിനശ്ചൈവ ദദർശ വിവിധായുധാൻ
         ശക്തിവൃക്ഷായുധാംശ്ചൈവ പട്ടിശാശനിധാരിണഃ
         21
         ക്ഷേപണീപാശഹസ് താംശ്ച ദദർശ സ മഹാകപിഃ
         സ്രഗ്വിണസ് ത്വനുലിപ്താംശ്ച വരാഭരണഭൂഷിതാൻ
         22
         നാനാവേഷസമായുക്താൻ യഥാസ്വൈരഗതാൻ ബഹൂൻ
         തീഷ്ണശൂലധരാംശ്ചൈവ വജ്രിണശ്ച മഹാബലാൻ
         23
         ശതസാസ്രമവ്യഗ്രമാരക്ഷം മാദ്ധ്യമം കപിഃ
         രക്ഷോധിപതിനിർദ്ദിഷ്ടം ദദർശാന്തഃ പുരാഗ്രതഃ
         24
         സ തദാ തദ് ഗൃഹം ദൃഷ്ട്വാ മഹാഹാടക തോരണം
         രാക്ഷസേന്ദ്രസ്യ വിഖ്യാതമദ്രിമൂർദ്ധ് നിപ്രതിഷ്ഠിതം
         25
         പുണ്ഡരീകാവതംസാഭിഃ പരിഘാഭിരലംകൃതം
         പ്രാകാരാവൃതമത്യന്തം ദദർശ സ മഹാകപിഃ
         26
         ത്രിവിഷ്ടനിഭം ദിവ്യം ദിവ്യനാദവിനാദിതം
         വാജിഹേഷിതസംഘുഷ്ടം നാദിതം ഭൂഷണൈസ് തദാ
         27
         രഥൈർ യാനൈർവ്വിമാനൈശ്ച തഥാ ഗജഹയൈഃ ശുഭൈഃ
         വാരണൈശ്ച ചതുർദന്തൈഃ ശ്വേതാഭ്രനിചയോപമൈഃ
         28
         ഭൂഷിതം രുചിരദ്വാരം മത്തൈശ്ച മൃഗപക്ഷിഭിഃ
         രാക്ഷസാധിപതേർഗുപ്തമാവിവേശ മഹാകപിഃ
          29
         സഹേമജാംബൂനദചക്രവാളം
         മഹാർഹമുക്താമണിഭൂഷിതാന്തം
         പരാർധ്യകാലാഗുരുചന്ദനാക്തം
         സ രാവണാന്തഃപുരമാവിവേശ

 ഇതി ശ്രീമദ് രാമായണേ ആദികാവ്യേ സുന്ദരകാണ്ഡേ ചതുർത്ഥഃ സർഗ്ഗഃ

  26