രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<രാമായണം‎ | സുന്ദരകാണ്ഡം

      രാമായണം / സുന്ദരകാണ്ഡം
      രചന :വാല്മീകി 
      അദ്ധ്യായം 15
  1
  സവീക്ഷമാണസ്തത്രസ്ഥോ മാർഗ്ഗമാണശ്ച മൈഥിലീം 
  അവേക്ഷമാണശ്ച മഹീം സർവ്വാം താമന്വവൈക്ഷത
  2 
  സന്താനകലാതാഭിശ്ച പാദപൈരുപശോഭിതാം 
  ദിവ്യഗന്ധരസോപേതാം സർവ്വതഃസമലംകൃതാം 
  3 
  താം സ നന്ദനസങ്കാശാം മൃഗപക്ഷിഭിരാവൃതാം 
  ഹർമ്മ്യപ്രസാദസംബാധാം കോകിലാകുലനിസ്വനാം 
  4 
  കാഞ്ചനോത്പലപത്മാഭിർവാപീരുപശോഭിതാം 
  ബഹ്വാസനകുഥോപേതാം ബഹുഭൂമിഗൃഹായുതാം 
  5 
  സർവർത്തുകുസുമൈഃ രമ്യാംഫലവദ്ഭിശ്ചപാദപൈഃ
  പുഷ്പിതാനാമശോകാനാം ശ്രിയാ സൂര്യോദയപ്രഭാം
  6 
  പ്രദീപ്‌താമിവ തത്രസ്ഥോ മാരുതിഃ സമുദൈക്ഷത 
  നിഷ്‌പത്രശാഖാം വിഹഗൈഃ ക്രിയമാണാമിവാസകൃത് 
  7
  വിനിഷ്പതദ്‌ഭിഃ ശതശശ്ചിത്രൈഃ പുഷ്‌പാവതംസകൈഃ 
  ആമൂലപുഷ്പനിചിതൈരശോകൈഃ ശോകനാശനൈഃ 
  8 
  പുഷ്പഭാരാതിഭാരൈശ്ച സ്പൄശദ് ഭിരിവ മേദിനീം 
  കർണ്ണികാരൈഃ കുസുമിതൈഃ കിംശുകൈശ്ച സുപുഷ്പിതൈഃ
  9
  സ ദേശഃ പ്രഭയാ തേഷാം പ്രദീപ്‌ത ഇവ സർവ്വതഃ 
  പുന്നാഗാഃ സപ്തപർണ്ണാശ്ച ചമ്പകോദ്ദാലകാസ്തഥാ 
  10
  വിവൃദ്ധമൂലാ ബഹവഃ ശോഭാന്തേ സ്മ സുപുഷ്പിതാ 
  ശാതകുംഭനിഭാഃ കേചിത് കേചിദഗ്നിശിഖോപമാഃ 
  11
  നീലാഞ്ജനനിഭാഃ കേചിത് തത്രാശോകാ സഹസ്രശഃ 
  നന്ദനം വിവിധോദ്യാനം ചിത്രം ചൈത്രരഥം യഥാ 
  12
  അതിവൃത്തമിവാചിന്ത്യം ദിവ്യം രമ്യം ശ്രിയാവൃതം 
  ദ്വിതീയമിവ ചാകാശം പുഷ്പജ്യോതിർഗണായുതം 
  13
  പുഷ്പരത്നശതൈശ്ചിത്രം പഞ്ചമം സാഗരം യഥാ 
  സർവ്വത്തുപുഷ്പർ നിചിതം പാദപൈർ മധുഗന്ധിഭിഃ 
  14
  നാനാനിനാദൈരുദ്യാനം രമ്യം മൃഗഗണൈർദ്വിജൈ
  അനേകഗന്ധപ്രവഹം പുണ്യഗന്ധം മനോരമം 
  15
  ശൈലേന്ദ്രമിവഗന്ധാഢ്യം ദ്വിതീയം ഗന്ധമാദനം 
  അശോക