രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം/അധ്യായം28

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം28

1 തതോ ഽബ്രവീൻ മഹാതേജാ രാമോ ലക്ഷ്മണം അഗ്രതഃ
 സ്ഥിതം പ്രാഗ്ഗാമിനം വീരം യാചമാനം കൃതാഞ്ജലിം
2 മയാദ്യ സഹ സൗമിത്രേ ത്വയി ഗച്ഛതി തദ് വനം
 കോ ഭരിഷ്യതി കൗസല്യാം സുമിത്രാം വാ യശസ്വിനീം
3 അഭിവർഷതി കാമൈർ യഃ പർജന്യഃ പൃഥിവീം ഇവ
 സ കാമപാശപര്യസ്തോ മഹാതേജാ മഹീപതിഃ
4 സാ ഹി രാജ്യം ഇദം പ്രാപ്യ നൃപസ്യാശ്വപതേഃ സുതാ
 ദുഃഖിതാനാം സപത്നീനാം ന കരിഷ്യതി ശോഭനം
5 ഏവം ഉക്തസ് തു രാമേണ ലക്ഷ്മണഃ ശ്ലക്ഷ്ണയാ ഗിരാ
 പ്രത്യുവാച തദാ രാമം വാക്യജ്ഞോ വാക്യകോവിദം
6 തവൈവ തേജസാ വീര ഭരതഃ പൂജയിഷ്യതി
 കൗസല്യാം ച സുമിത്രാം ച പ്രയതോ നാത്ര സംശയഃ
7 കൗസല്യാ ബിഭൃയാദ് ആര്യാ സഹസ്രം അപി മദ്വിധാൻ
 യസ്യാഃ സഹസ്രം ഗ്രാമാണാം സമ്പ്രാപ്തം ഉപജീവനം
8 ധനുർ ആദായ സശരം ഖനിത്രപിടകാധരഃ
 അഗ്രതസ് തേ ഗമിഷ്യാമി പന്ഥാനം അനുദർശയൻ
9 ആഹരിഷ്യാമി തേ നിത്യം മൂലാനി ച ഫലാനി ച
 വന്യാനി യാനി ചാന്യാനി സ്വാഹാരാണി തപസ്വിനാം
10 ഭവാംസ് തു സഹ വൈദേഹ്യാ ഗിരിസാനുഷു രംസ്യതേ
  അഹം സർവം കരിഷ്യാമി ജാഗ്രതഃ സ്വപതശ് ച തേ
11 രാമസ് ത്വ് അനേന വാക്യേന സുപ്രീതഃ പ്രത്യുവാച തം
  വ്രജാപൃച്ഛസ്വ സൗമിത്രേ സർവം ഏവ സുഹൃജ്ജനം
12 യേ ച രാജ്ഞോ ദദൗ ദിവ്യേ മഹാത്മാ വരുണഃ സ്വയം
  ജനകസ്യ മഹായജ്ഞേ ധനുഷീ രൗദ്രദർശനേ
13 അഭേദ്യകവചേ ദിവ്യേ തൂണീ ചാക്ഷയസായകൗ
  ആദിത്യവിമലൗ ചോഭൗ ഖഡ്ഗൗ ഹേമപരിഷ്കൃതൗ
14 സത്കൃത്യ നിഹിതം സർവം ഏതദ് ആചാര്യസദ്മനി
  സ ത്വം ആയുധം ആദായ ക്ഷിപ്രം ആവ്രജ ലക്ഷ്മണ
15 സ സുഹൃജ്ജനം ആമന്ത്ര്യ വനവാസായ നിശ്ചിതഃ
  ഇക്ഷ്വാകുഗുരും ആമന്ത്ര്യ ജഗ്രാഹായുധം ഉത്തമം
16 തദ് ദിവ്യം രാജശാർദൂലഃ സത്കൃതം മാല്യഭൂഷിതം
  രാമായ ദർശയാം ആസ സൗമിത്രിഃ സർവം ആയുധം
17 തം ഉവാചാത്മവാൻ രാമഃ പ്രീത്യാ ലക്ഷ്മണം ആഗതം
  കാലേ ത്വം ആഗതഃ സൗമ്യ കാങ്ക്ഷിതേ മമ ലക്ഷ്മണ
18 അഹം പ്രദാതും ഇച്ഛാമി യദ് ഇദം മാമകം ധനം
  ബ്രാഹ്മണേഭ്യസ് തപസ്വിഭ്യസ് ത്വയാ സഹ പരന്തപ
19 വസന്തീഹ ദൃഢം ഭക്ത്യാ ഗുരുഷു ദ്വിജസത്തമാഃ
  തേഷാം അപി ച മേ ഭൂയഃ സർവേഷാം ചോപജീവിനാം
20 വസിഷ്ഠപുത്രം തു സുയജ്ഞം ആര്യം; ത്വം ആനയാശു പ്രവരം ദ്വിജാനാം
  അഭിപ്രയാസ്യാമി വനം സമസ്താൻ; അഭ്യർച്യ ശിഷ്ടാൻ അപരാൻ ദ്വിജാതീൻ