രാജ രാജ ദൈവരാജൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

രാജരാജ ദൈവരാജൻ- യേശുമഹാരാജൻ താൻ
നീച നീച മാനവരിൽ- ജാതനായ് ഭവിച്ചിന്നാൾ

1.
രാജനാം ദാവീദിൻ വംശജാതയായ കന്യകയിൽ
ദാസവേഷമോടു വന്നു ജാതിപാലനം ചെയ് വാൻ

2
ഭീതി മാനുഷ്യർക്കകന്നു- മോദപൂർത്തിയാകുവാൻ
നീതിമാൻ മശിഹാ വന്നു- മേദിനിയിൽ ബേദ് ലഹേം

3
കാനനത്തിലാടുമേച്ച - ജ്ഞാനമറ്റിടയരോടു
വാന സേന കൂടി വന്നു- ഗാനമൊത്തു പാടുവാൻ

4.
താരകം തൻ ശോഭകണ്ടു- ദൂരദേശരാജരും
മൂരു പൊന്നു കുന്തിരിക്കം- കാഴ്ച വച്ചു കാണുവാൻ

5.
നാരിയിൽ പിറന്നദേവനേറെ വേദന സഹിച്ചു
പാരിടത്തിൽ വന്നു ചത്തു-യിർത്തു വിസ്മയം പരൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=രാജ_രാജ_ദൈവരാജൻ&oldid=216971" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്