രചയിതാവ്:തോട്ടയ്ക്കാട്ട് ഇക്കാവമ്മ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇക്കാവമ്മ തോട്ടയ്ക്കാട്ട്
(1864–1916)
മലയാളത്തിലെ കവയിത്രിയും ആദ്യകാലനാടകരചയിതാക്കളിൽ ഒരാളുമാണ് തോട്ടയ്ക്കാട്ട് ഇക്കാവമ്മ

കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

  • സുഭദ്രാർജ്ജുനം (ഭാഷാനാടകം)
  • നളചരിതം (നാടകം)
  • സന്മാർഗ്ഗോപദേശം (ഓട്ടൻതുള്ളൽ)
  • രാസക്രീഡ (കുറത്തിപ്പാട്ട്)
  • കൽക്കി പുരാണം (കിളിപ്പാട്ട്)
  • ആര്യാശതകം
  • പുരാണശ്രവണ മാഹാത്മ്യം (കിളിപ്പാട്ട്)