രക്ഷകനേ നിനക്കു കീർത്തനം അനന്തം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

                 പല്ലവി
രക്ഷകനേ നിനക്കു കീർത്തനം അനന്തം
                ചരണങ്ങൾ
                          1
തിരുരക്തം ചൊരിച്ചു തിന്മപ്പെട്ട എന്നെ നീ
പരന്നു വീണ്ടെടുത്ത മാ പക്ഷ കൃപകൾക്കുമേ -.......(രക്ഷ..)
                          2
മരിച്ചു ഞാൻ കിടന്നേൻ നാറി ഉരുവഴിഞ്ഞേൻ
തിരിച്ചുയിർ ശക്തി സുഖം തന്ന പ്രിയനേശുവേ - .....(രക്ഷ..)
                          3
കുരുടനായിരുന്നേൻ തൊട്ടു കാഴ്ച തന്നു നീ
നിറഞ്ഞ കുഷ്ഠപാപത്തെ നീക്കി ശുദ്ധി നൽകി നീ - (രക്ഷ..)
                          4
നീതിശുദ്ധി ബോധം നിന്തിരു നൽ രൂപം
ചേതസ്സിൽ കല്പിച്ചു തന്ന ദിവ്യ കൃപക്കടലാം - .......(രക്ഷ..)
                          5
തിരു രക്തത്താലെൻ തിന്മ കുറ്റം മായിച്ചു
പരമ ജീവ പുസ്തകത്തെഴുതി എൻ നാമം നീ -........(രക്ഷ..)
                          6
ഇനിപ്പിഴയ്ക്കാതെ എന്നും നടന്നീടാൻ
കനിഞ്ഞു നിന്നാവി നിത്യം കൂടെ വസിച്ചീടേണം - (രക്ഷ..)

പുറത്തേക്കൂള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]