യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലെലുയ്യ!

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

 
1. യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
   എന്നുടെ ഭാഗ്യം ചൊല്ലിക്കൂടാ
   പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയ് !
   കണ്ടാലും സർവ്വം പുതിയതായ്‌!

    'എനിക്ക് പാട്ടും പ്രശംസയും ദൈവ കുഞ്ഞാടും തൻ കുരിശും (2)'

2. യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
   തീർന്നു എൻ ആന്ധ്യം നീങ്ങി രാവും
   ഇരുട്ടിൻ പാശം അറുത്തു താൻ
   ജീവപ്രകാശം കാണുന്നു ഞാൻ

3. യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
   തുറന്ന സ്വർഗ്ഗം കാണുന്നിതാ
   പാപം താൻ നീക്കി രക്തത്തിനാൽ
   ദൈവകുഞ്ഞാക്കി അത്മാവിനാൽ
  
4. യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
   ഈ സ് നേഹ ബന്ധം നില്ക്കും സദാ
   മരണത്തോളം സ് നേഹിച്ചു താൻ
   നിത്യതയോളം സ് നേഹിക്കും താൻ

5. യേശു എൻ സ്വന്തം ഹല്ലേലുയ്യാ!
   നിന്റെ സമ്പാദ്യം ഞാൻ രക്ഷകാ
   നീ എൻ കർത്താവും സ് നേഹിതനും
   ആത്മ ദാദാവും സകലവും


[[1]] ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും തർജ്ജിമ