യേശുവേ നിന്റെ രൂപമീയെന്റെ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

രാഗം: കർണ്ണാടകം- ധനാശി
താളം: ഏകതാളം

യേശുവേ നിന്റെ രൂപമീയെന്റെ
കണ്ണുകൾക്കെത്ര സൗന്ദര്യം
ശിഷ്യനാകുന്ന എന്നെയും നിന്നെ
പ്പോലെയാക്കണം മുഴുവൻ

സ്നേഹമാം നിന്നെ ക്കണ്ടവൻ - പിന്നെ
സ്നേഹിക്കാതെ ജീവിക്കുമോ
ദഹിപ്പീക്കേണം എന്നെ അശേഷം
സ്നേഹം നൽകണം എൻപ്രഭോ

ദീനക്കാരെയും ഹീനന്മാരെയും
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ വന്നോനെ
ആനന്ദത്തോടെ ഞാൻ നിന്നെപ്പോലെ
കാരുണ്യം ചെയ്‌വാൻ നൽകുകേ

ദാസനെപ്പോലെ സേവനം ചെയ്ത
ദൈവത്തിൽ ഏകജാതനെ
വാസം ചെയ്യണം ഈ നിൻ വിനയം
എന്റെ ഉള്ളിലും നാഥനെ

പാപികളുടെ വിപരീതത്തെ
എല്ലാം സഹിച്ച കുഞ്ഞാടേ!
കോപിപ്പാനല്ല ക്ഷമിപ്പാനുള്ള
ശക്തി എനിക്കും നൽകുകേ

തന്റെ പിതാവിൻ ഹിതമെപ്പോഴും
മോദമോടുടൻ ചെയ്തോനേ
എന്റെ ഇഷ്ടവും ദൈവ ഇഷ്ടത്തി-
നനുരൂപമാക്കണമേ

തിരുവെഴുത്തു ശൈശവം തൊട്ടു
സ്നേഹിച്ചാരാഞ്ഞ യേശുവേ
ഗുരു നീ തന്നെ വചനം നന്നെ
ഗ്രഹിപ്പിക്ക നിൻ ശിഷ്യനെ

രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായു-
ണർന്നിരുന്ന എൻ യേശുവേ
പ്രാർത്ഥിപ്പാനായും ഉണരാനായും
ശക്തി തരേണം എന്നുമേ

ലോക സ്ഥാനവും സാത്താൻ മാനവും
വെറുത്ത ദൈവ ജാതനേ
ഏകമാം മനം തന്നിട്ടെൻ ധനം
ദൈവം താൻ എന്നോർപ്പിക്കുകേ

കൗശലങ്ങളും ഉപായങ്ങളും
പകെക്കും സത്യരാജാവേ
ശിശുവിന്നുള്ള പരമാർത്ഥത
എന്നിലും നിത്യം കാക്കുകേ

ഇഹ ലോകത്തിൽ ചിന്തകൾ ലേശം
ഏശാഞ്ഞാശ്രിത വൽസലാ
മഹൽ ശക്തിയാം നിൻ ദൈവാശ്രയം
കൊണ്ടെന്നുള്ളം ഉറപ്പിക്കുക

മനുഷ്യരിലും ദൂതന്മാരിലും അതി
സുന്ദര നായോനേ
അനുദിനം നിൻ ദിവ്യ സൗന്ദര്യം
എന്നാമോദമാകേണമേ