യേശുവെപ്പൊലെ ആകുവാൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

 
                         (ട്യൂൺ: More about Jesus)
                                  
യേശുവെ പോലെ ആകുവാൻ യേശുവിൻ വാക്കു കാക്കുവാൻ
യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ
                     
                                    പല്ലവി
        ഉറപ്പിക്കെന്നെ എന നാഥാ! നിറയ്ക്ക എന്നെ ശുദ്ധാത്മാ
       ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ

ശൈശവപ്രായ വീഴ്ചകൾ മോശയാലുള്ള താഴ്ചകൾ
നീക്കുക എല്ലാം നായകാ ഏകുക നിൻ സമ്പൂർണ്ണത

പ്രാത്ഥനയാലെപ്പോഴും ഞാൻ ജാഗരിച്ചു പോരാടുവാൻ
നിന്റെ സഹായം നല്കുക എന്റെ മഹാപുരോഹിതാ

വാഗ്ദത്തമാം നിക്ഷേപം ഞാൻ ആകെ എൻ സ്വന്തമാക്കുവാൻ
പൂർണ്ണപ്രകാശം രക്ഷകാ! പൂർണ്ണവിശ്വാസത്തേയും താ.

ഭീരുത്വത്താൽ അനേകരും തീരെ പിൻവാങ്ങി ഖേദിക്കും
ധീരത നൽകുകേശുവേ വീരനാം സാക്ഷിയാക്കുക

വാങ്ങുകയല്ല ഉത്തമം താങ്ങുകയേറെ ശുദ്ധമാം
എന്നു നിന്നോടു കൂടെ ഞാൻ എണ്ണുവാൻ ജ്ഞാനം നൽകണം

തേടുവാൻ നഷ്ടമായതും നേടുവാൻ ഭ്രുഷ്ടമായതും
കണ്ണുനീർ വാർക്കും സ്നേഹം താ വന്നു നിൻ അഗ്നി കത്തിക്ക.

കഷ്ടതയിലും പാടുവാൻ നഷ്ടമതിൽ കൊണ്ടാടുവാൻ
ശക്തിയരുൾക നാഥനെ ഭക്തിയിൽ പൂർണ്ണനാക്കുക

യേശുവിൻ കൂടെ താഴുവാൻ യേശുവിൻ കൂടെ വാഴുവാൻ
യേശുവിൽ നിത്യം ചേരുവാൻ ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=യേശുവെപ്പൊലെ_ആകുവാൻ&oldid=131958" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്