യേശുപരാ - ഇല്ലേ ഭവാനു തുല്യൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

                പല്ലവി
യേശുപരാ - ഇല്ലേ ഭവാനു തുല്യൻ
എല്ലാ ലോകത്തും ചൊൽവാൻ
             ചരണങ്ങൾ
                       1
വല്ലഭാ മഹേശാ - നല്ലവ ദേവേശാ
ചൊല്ലായുധ സർവേശാ - സ്വാമിൻ
ചൊല്ലായുധ സർവേശാ - യേശുപരാ..
                       2
എല്ലാം അറിയും നീ എല്ലായിടത്തും നീ
എല്ലാക്കാലവും നീയെ - സ്വാമിൻ
എല്ലാക്കാലവും നീയെ - യേശുപരാ..
                       3
എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു നീ - എല്ലാം അഴിക്കും നീ
ഇല്ലേ നിന്നെപ്പോലാരും - സ്വാമിൻ
ഇല്ലേ നിന്നെപ്പോലാരും - യേശുപരാ..
                       4
രൂപരഹിതനേ - രൂപം ധരിച്ചോനേ
പാപരഹിതൻ നീയേ - സ്വാമിൻ
പാപരഹിതൻ നീയേ - യേശുപരാ..
                       5
കോടികോടി ദൂതർ-പാടി സേവിച്ചീടും
മോടിയേറുന്ന രാജൻ നീ-സ്വാമിൻ
മോടിയേറുന്ന രാജൻ നീ-യേശുപരാ..
                       6
ജീവന്നുടയോനേ-ഭൂവിട്ടുയർന്നോനെ
ദൈവകുമാരൻ നീയെ-സ്വാമിൻ
ദൈവകുമാരൻ നീയെ-യേശുപരാ
                       7
സർവ്വ മർത്യരെയും-ദിവ്യനീതിയോടെ
നീ വിധിച്ചീടും വേഗം-സ്വാമിൻ
നീ വിധിച്ചീടും വേഗം-യേശുപരാ..
                       8
നീ കല്പിച്ച കാലം-ആയ ഭൂവിൻ കോലം
നീക്കും നീ അന്ത്യകാലം-സ്വാമിൻ
നീക്കും നീ അന്ത്യകാലം-യേശുപരാ..

പുറത്തേക്കൂള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]