യുദ്ധത്തിന്നു യുദ്ധത്തിനു കേൾക്ക

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

 
യുദ്ധത്തിന്നു യുദ്ധത്തിനു കേൾക്ക കാഹളം
ശക്തിയോടു ധ്വനിക്കുന്നു സൈന്യം കൂടേണം

യേശു ക്രിസ്തു രാജാവാകും സർവ്വ ഭൂമിയിൽ
സേവകരാം നാമും കൂടെ വാഴും തേജസ്സിൽ

ക്രൂശ്ശിൻ കൊടിക്കീഴിൽ എങ്ങും ജയം കൊള്ളും നാം
വാശിയിൽ എതിർക്കുന്നവൻ വീഴും നിശ്ചയം

സാത്താൻ തന്റെ സൈന്യം കൂട്ടി എതിർ നിൽക്കുമോ ?
യേശു നാമം കേട്ടിട്ടവർ ഓടിയില്ലയൊ

മായഭാക്തി ലോകയുക്തി അല്ല ആശ്രയം
ദൈവാത്മാവും ദൈവവാക്കും അത്രേ ആയുധം

കാഹളങ്ങളെ നാം ഊതി അട്ടഹസിക്കും
അപ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ കോട്ട താനേ വീണീടും
 
നീതി സൂര്യൻ ശോഭയൊടുദിക്കും ഉള്ളത്തിൽ
പാടികൊണ്ടനേകർ വരും ജീവ വഴിയിൽ
 
ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം സർവ്വ സൃഷ്ടിയും
ദൈവത്തിൻ മഹത്വം കണ്ടു വീണു കുമ്പിടും

ഹല്ലെലൂയ്യാ ഹല്ലെലൂയ്യാ സ്തുതി സ്തോത്രവും
എന്നെന്നേക്കും ദൈവത്തിനും പുത്രനാത്മനും