യദുകുലോത്തമ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വിവരം[തിരുത്തുക]

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുരന്ദരദാസ രചിച്ച ഗാനം. 1992-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സർഗ്ഗം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഈ ഗാനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പമപ ദസദസ (2)
ഉദരിനിവാസ (2)
രിസദ ദസധപ (2)
ഉരഗശയനാഅ (2)
ദധപ പാപമ (2)
ഉന്നതോന്നത (2)
രിമമപപ (2)
മഹിമാഅ (2)
ദധപ പാപമ (2)
യദുകുലോത്തമ (2)
രീ മമഗരിസ (2)
യജ്ഞര യക്ഷക (2)
സസധധദപ പപമഗരിസ (2)
യജ്ഞശിക്ഷക രാമനാമ (2)
പമപ ദസദസ രിസദ ദസധപ
ദധപ പാപമ രിമമപപ
ദധപ പാപമ രീ മമഗരിസ
സസധധദപ പപമഗരിസ
ഉദരിനിവാസ ഉരഗശയനാഅ
ഉന്നതോന്നത മഹിമാഅ
യദുകുലോത്തമ യജ്ഞര യക്ഷക
യജ്ഞശിക്ഷക രാമനാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=യദുകുലോത്തമ&oldid=134538" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്