മുന്നം മലങ്കര

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മുന്നം മലങ്കര കുടിയേറുമതിനാലെ

തൊമ്മൻ കീനാനെന്ന ദേഹം മുതിർന്നവാറെ - മെയ്യെ

രാജാമക്കളെണ്ണൊൻപതും കൂടി പൂകിന്ത്

കുടിയൊരുത്തമരാകുമിവർ നാലു നൂറും

കാസോലിക്കായരുളാലെ കപ്പൽ പൂകിന്ത് - മെയ്യെ

വന്ന പരദേശി കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൂകിന്ത്

പൂകിന്താർ ചേരകോനെകണ്ടു പരിശധികമായ്

പൊന്നും പവിഴം മുത്തും വച്ചു രാജ്യം കൊണ്ടാറെ - മെയ്യെ

വന്നു പൊഴുതു തീർന്നു മുതിർന്നു കാര്യം കണ്ടാറെ

കൊടുത്താൽ പദവികൾ പഞ്ചമേളം പതിനെട്ടും

കൊമ്പും കൊഴലാലവട്ടം ശംഖും വിതാനം - മെയ്യെ

പൊന്മുടിയും മറ്റും നല്ല ചമയമെല്ലാം

കൊടുത്താർ പദവികൾ പാവാട പകൽവിളക്കും

രാജാവാദ്ദീയങ്ങളേഴും കുരവ മൂന്നും - മെയ്യെ

കൊട്ടും കുരവയും നല്ലലങ്കാരമെല്ലാം

ഇഷ്ടത്തോടെ കൊടുത്തിട്ടങ്ങരചനും

എന്നിവയെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാൻ തൊമ്മൻ കിനാനും - മെയ്യെ

ചേർച്ചയാൽ കുറിച്ചെടുത്ത ചെപ്പേടും വാങ്ങി

അരചർക്കരചൻ കൊടുത്തൊരു പദവികൾ

ആദിത്യനും ചന്ദ്രനുമങ്ങുള്ള നാളൊക്കെ - മെയ്യെ

ആദിത്യനും ചന്ദ്രനുമങ്ങുള്ള നാളൊക്കെ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മുന്നം_മലങ്കര&oldid=208096" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്