മഹിഷാസുരമർദിനീസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹിഷാസുരമർദിനീസ്തോത്രം (സ്തോത്രം)
ദുർഗ്ഗയെ മഹിഷാസുരമർദിനീ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന സ്ത്രോത്രകൃതിയാണ് ഇത്

ധ്യാനം[തിരുത്തുക]

മാതാർമേ മധുകൈടഭഗ്നി
മഹിഷപ്രാണാപഹാരോദ്യമേ
ഹേലാനിർമിതധൂ‌മ്രലോചനവധേ
ഹേ ചണ്ഡമുണ്ഡാർദിനീ
നിശ്ശേഷീകൃതരക്തബീജദനുജേ
നിത്യേ നിശുംഭാപഹേ
ശുംഭദ്ധ്വംസിനി സംഹരാശു ദുരിതം
ദുർഗേ നമസ്തേംഽബികേ

സർവമംഗള മംഗല്യേ
ശിവേ സർവാർഥസാധികേ
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരീ
നാരായണി നമോഽസ്തുതേ

സ്തോത്രം[തിരുത്തുക]

അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി വിശ്വവിനോദിനി നന്ദനുതേ
ഗിരിവരവിന്ധ്യശിരോധിനിവാസിനി വിഷ്ണുവിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ
ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠകുടുംബിനി ഭൂരികുടുംബിനി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദിനി രമ്യകപർദിനി ശൈലസുതേ        

സുരവരവർഷിണി ദുർധരധർഷിണി ദുർമുഖമർഷിണി ഹർഷരതേ
ത്രിഭുവനപോഷിണി ശങ്കരതോഷിണി കിൽബിഷമോഷിണി ഘോഷരതേ
ദനുജനിരോഷിണി ദിതിസുതരോഷിണി ദുർമദശോഷിണി സിന്ധുസുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദിനി രമ്യകപർദിനി ശൈലസുതേ        

അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബ വനപ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ
ശിഖരിശിരോമണി തുംഗഹിമാലയ ശൃംഗനിജാലയ മധ്യഗതേ
മധുമധുരേ മധുകൈടഭഗഞ്‌ജിനി കൈടഭഭഞ്ജിനി രാസരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദിനി രമ്യകപർദിനി ശൈലസുതേ        

അയി ശതഖണ്ഡവിഖണ്ഡിതരുണ്ഡവിതുണ്ഡിതശുണ്ഡ ഗജാധിപതേ
രിപുഗജഗണ്ഡവിദാരണചണ്ഡപരാക്രമശെൌണ്ഡമൃഗാധിപതേ
നിജഭുജദണ്ഡനിപാതിതഖണ്ഡവിപാതിതമുണ്ഡ ഭടാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ.        

അയി രണദുർമദ ശത്രുവധോദിത ദുർധര നിർജര ശക്തിഭൃതേ
ചതുരവിചാരധുരീണമഹാശിവദൂതകൃത പ്രമഥാധിപതേ
ദുരിതദുരീഹദുരാശയ ദുർമതിദാനവദൂത കൃതാന്തമതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ
       

അയി ശരണാഗത വൈരിവധൂവര വീരവരാഭയദായകരേ
ത്രിഭുവനമസ്തകശൂലവിരോധി ശിരോധികൃതാമലശൂലകരേ
ദുമിദുമിതാമരദുന്ദുഭിനാദമഹോമുഖരീകൃത ദിങ്‌മകരേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        

അയി നിജഹുങ്കൃതിമാത്ര നിരാകൃതധൂമ്രവിലോചന ധൂമ്രശതേ
സമരവിശോഷിതശോണിതബീജ സമുദ്ഭവശോണിതബീജലതേ
ശിവ ശിവ ശുംഭനിശുംഭമഹാഹവതർപ്പിതഭൂതപിശാചരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        

ധനുരനുസംഗരണക്ഷണ സംഗ പരിസ്ഫുരദംഗ നടത്കടകേ
കനകപിശംഗപൃഷത്കനിഷംഗ രസദ്ഭടശൃംഗഹതാവടുകേ
കൃതചതുരംഗബലക്ഷിതി രംഗഘടദ്ബഹുരംഗരടദ്ബടുകേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        

സുരലലനാ തതഥേയി തഥേയി കൃതാഭിനയോദരനൃത്യരതേ
കൃതകുകുഥഃ കുകുഥോ ഗഡദാദികതാലകുതൂഹല ഗാനരതേ
ധുധുകുട ധുക്കുട ധിംധിമിതധ്വനി ധീരമൃദംഗനിനാദരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        

ജയ ജയ ജപ്യജയേ ജയശബ്ദ പരസ്തുതി തത്പരവിശ്വനുതേ
ഝണ ഝണ ഝിഞ്ഝിമി ഝിങ്‌കൃതനൂപുര ശിഞ്ജിതമോഹിത ഭൂതപതേ
നടിത നടാർദ്ധനടീനടനായക നാടിത നാട്യസുഗാനരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൦

അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹരകാന്തിയുതേ
ശ്രിതരജനീ രജനീ രജനീ രജനീ രജനീകരവക്ത്രവൃതേ
സുനയന വിഭ്രമ രഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമരഭ്രമരാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൧

സഹിതമഹാഹവ മല്ലമതല്ലിക മല്ലിതരല്ലകമല്ലരതേ
വിരചിതവല്ലികപല്ലികമല്ലികഝില്ലികഭില്ലികവർഗ്ഗവൃതേ
ശിതകൃതഫുല്ലസമുല്ലസിതാരുണ തല്ലജപല്ലവസല്ലളിതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൨

അവിരളഗണ്ഡഗളൻ മദമേദുരമത്തമതം ഗജരാജപതേ
ത്രിഭുവനഭൂഷണഭൂതകലാനിധിരൂപപയോനിധി രാജസുതേ
അയി സുദതീജനലാലസമാനസ മോഹനമന്മഥ രാജസുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൩

കമലദളാമല-കോമളകാന്തികലാകലിതാമല ഫാലലതേ
സകലവിലാസകലാനിലയക്രമകേളിചലത്കളഹംസകുലേ
അളികുലസംകുല-കുവലയമണ്ഡല മൌലിമിളദ്ബകുളാളികുലേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൪

കരമുരളീരവ വീജിതകൂജിത ലജ്ജിതകോകിലമഞ്ജുമതേ
മിളിത പുളിന്ദമനോഹര ഗുഞ്ജിതരഞ്ജിതശൈലനികുഞ്ജഗതേ
നിജഗുണഭൂതമഹാശബരീഗണസദ്ഗുണസംഭൃതകേളിതലേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൫

കടിതടപീതദുകൂലവിചിത്രമയൂഖതിരസ്കൃതചന്ദ്രരുചേ
പ്രണതസുരാസുരമൌലിമണിസ്ഫുരദംശു-ലസന്നഖചന്ദ്രരുചേ
ജിതകനകാചല-മൌലിപദോർജിതനിർഭരകുഞ്ജര കുംഭകുചേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൬

വിജിതസഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈകനുതേ
കൃതസുരതാരകസംഗരതാരകസംഗരതാരക സൂനുസുതേ
സുരഥസമാധി സമാനസമാധി സമാധിസമാധി സുജാതരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൭

പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യേഽനുദിനം സ ശിവേ
അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത്‌
തവ പദമേവ പരം പദമിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൮

കനകലസത്കലസിന്ധു ജലൈരനുസിഞ്ജിനു തേ ഗുണരംഗഭുവം
ഭജതി സ കിം ന ശചീകുചകുംഭതടീപരിരംഭ സുഖാനുഭവം
തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാസി ശിവം
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൧൯

തവ വിമലേന്ദുകുലം വദനേന്ദുമലം സകലം നനുകൂലയതേ
കിമു പുരുഹൂതപുരീന്ദുമുഖീസുമുഖീഭിരസെൌ വിമുഖീക്രിയതേ
മമ തു മതം ശിവനാമധനേ ഭവതീകൃപയാ കിമുതക്രിയതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൨൦

അയി മയി ദീനദയാലുതയാകൃപയൈവത്വയാ ഭവിതവ്യമുമേ
അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാനുമിതാസി രതേ
യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരീകുരുതാദുരുതാപമപാകുരുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രമ്യകപർദ്ദിനി ശൈലസുതേ        ൨൧