മഹാഭാരതം മൂലം/സൗപ്തികപർവം/അധ്യായം6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സൗപ്തികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം6

1 [ധൃ]
     ദ്വാരദേശേ തതോ ദ്രൗണിം അവസ്ഥിതം അവേക്ഷ്യ തൗ
     അകുർവതാം ഭോജകൃപൗ കിം സഞ്ജയ വദസ്വ മേ
 2 [സ്]
     കൃതവർമാണം ആമന്ത്ര്യ കൃപം ച സ മഹാരഥം
     ദ്രൗണിർ മന്യുപരീതാത്മാ ശിബിര ദ്വാരം ആസദത്
 3 തത്ര ഭൂതം മഹാകായം ചന്ദ്രാർകസദൃശദ്യുതിം
     സോ ഽപശ്യദ് ദ്വാരം ആവൃത്യ തിഷ്ഠന്തം ലോമഹർഷണം
 4 വസാനം ചർമവൈയാഘ്രം മഹാരുധിരവിസ്രവം
     കൃഷ്ണാജിനോത്തരാസംഗം നാഗയജ്ഞോപവീതിനം
 5 ബാഹുഭിഃ സ്വായതൈഃ പീനൈർ നാനാപ്രഹരണോദ്യതൈഃ
     ബദ്ധാംഗദ മഹാസർപം ജ്വാലാമാലാ കുലാനനം
 6 ദംഷ്ട്രാകരാല വദനം വ്യാദിതാസ്യം ഭയാവഹം
     നയനാനാം സഹസ്രൈശ് ച വിചിത്രൈർ അഭിഭൂഷിതം
 7 നൈവ തസ്യ വപുഃ ശക്യം പ്രവക്തും വേഷ ഏവ വാ
     സർവഥാ തു തദ് ആലക്ഷ്യ സ്ഫുടേയുർ അപി പർവതാഃ
 8 തസ്യാസ്യാൻ നാസികാഭ്യാം ച ശ്രവണാഭ്യാം ച സർവശഃ
     തേഭ്യശ് ചാക്ഷി സഹസ്രേഭ്യഃ പ്രാദുരാസൻ മഹാർചിഷഃ
 9 തഥാ തേജോ മരീചിഭ്യഃ ശംഖചക്രഗദാധരാഃ
     പ്രാദുരാസൻ ഹൃഷീകേശാഃ ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
 10 തദ് അത്യദ്ഭുതം ആലോക്യ ഭൂതം ലോകഭയങ്കരം
    ദ്രൗണിർ അവ്യഥിതോ ദിവ്യൈർ അസ്ത്രവർഷൈർ അവാകിരത്
11 ദ്രൗണിമുക്താഞ് ശരാംസ് താംസ് തു തദ് ഭൂതം മഹദ് അഗ്രസത്
    ഉദധേർ ഇവ വാര്യോഘാൻ പാവകോ വഡവാമുഖഃ
12 അശ്വത്ഥാമാ തു സമ്പ്രേക്ഷ്യ താഞ് ശരൗഘാൻ നിരർഥകാൻ
    രഥശക്തിം മുമോചാസ്മൈ ദീപ്താം അഗ്നിശിഖാം ഇവ
13 സാ തദാഹത്യ ദീപ്താഗ്രാ രഥശക്തിർ അശീര്യത
    യുഗാന്തേ സൂര്യം ആഹത്യ മഹോക്ലേവ ദിവശ് ച്യുതാ
14 അഥ ഹേമത്സരും ദിവ്യം ഖഡ്ഗം ആകാശവർചസം
    കോശാത് സമുദ്ബബർഹാശു ബിലാദ് ദീപ്തം ഇവോരഗം
15 തതഃ ഖഡ്ഗവരം ധീമാൻ ഭൂതായ പ്രാഹിണോത് തദാ
    സ തദാസാദ്യ ഭൂതം വൈ വിലയം തൂലവദ് യയൗ
16 തതഃ സ കുപിതോ ദ്രൗണിർ ഇന്ദ്രകേതുനിഭാം ഗദാം
    ജ്വലന്തീം പ്രാഹിണോത് തസ്മൈ ഭൂതം താം അപി ചാഗ്രസത്
17 തതഃ സർവായുധാഭാവേ വീക്ഷമാണസ് തതസ് തതഃ
    അപശ്യത് കൃതം ആകാശം അനാകാശം ജനാർദനൈഃ
18 തദ് അദ്ഭുതതമം ദൃഷ്ട്വാ ദ്രോണപുത്രോ നിരായുധഃ
    അബ്രവീദ് അഭിസന്തപ്തഃ കൃപ വാക്യം അനുസ്മരൻ
19 ബ്രുവതാം അപ്രിയം പഥ്യം സുഹൃദാം ന ശൃണോതി യഃ
    സ ശോചത്യ് ആപദം പ്രാപ്യ യഥാഹം അതിവർത്യ തൗ
20 ശാസ്ത്രദൃഷ്ടാൻ അവധ്യാൻ യഃ സമതീത്യ ജിഘാംസതി
    സ പഥഃ പ്രച്യുതോ ധർമ്യാത് കുപഥം പ്രതിപദ്യതേ
21 ഗോബ്രാഹ്മണ നൃപ സ്ത്രീഷു സഖ്യുർ മാതുർ ഗുരോസ് തഥാ
    വൃദ്ധബാല ജഡാന്ധേഷു സുപ്ത ഭീതോത്ഥിതേഷു ച
22 മത്തോന്മത്ത പ്രമത്തേഷു ന ശസ്ത്രാണ്യ് ഉപധാരയേത്
    ഇത്യ് ഏവം ഗുരുഭിഃ പൂർവം ഉപദിഷ്ടം നൃണാം സദാ
23 സോ ഽഹം ഉത്ക്രമ്യ പന്ഥാനം ശാസ്ത്രദൃഷ്ടം സനാതനം
    അമാർഗേണൈവം ആരഭ്യ ഘോരാം ആപദം ആഗതഃ
24 താം ചാപദം ഘോരതരാം പ്രവദന്തി മനീഷിണഃ
    യദ് ഉദ്യമ്യ മഹത് കൃത്യം ഭയാദ് അപി നിവർതതേ
25 അശക്യം ചൈവ കഃ കർതും ശക്തഃ ശക്തിബലാദ് ഇഹ
    ന ഹി ദൈവാദ് ഗരീയോ വൈ മാനുഷം കർമ കഥ്യതേ
26 മാനുഷം കുർവതഃ കർമ യദി ദൈവാൻ ന സിധ്യതി
    സ പഥഃ പ്രച്യുതോ ധർമ്യാദ് വിപദം പ്രതിപദ്യതേ
27 പ്രതിഘാതം ഹ്യ് അവിജ്ഞാതം പ്രവദന്തി മനീഷിണഃ
    യദ് ആരഭ്യ ക്രിയാം കാം ചിദ് ഭയാദ് ഇഹ നിവർതതേ
28 തദ് ഇദം ദുഷ്പ്രണീതേന ഭയം മാം സമുപസ്ഥിതം
    ന ഹി ദ്രോണ സുതഃ സംഖ്യേ നിവർതേത കഥം ചന
29 ഇദം ച സുമഹദ് ഭൂതം ദൈവദണ്ഡം ഇവോദ്യതം
    ന ചൈതദ് അഭിജാനാമി ചിന്തയന്ന് അപി സർവഥാ
30 ധ്രുവം യേയം അധർമേ മേ പ്രവൃത്താ കലുഷാ മതിഃ
    തസ്യാഃ ഫലം ഇദം ഘോരം പ്രതിഘാതായ ദൃശ്യതേ
31 തദ് ഇദം ദൈവവിഹിതം മമ സംഖ്യേ നിവർതനം
    നാന്യത്ര ദൈവാദ് ഉദ്യന്തും ഇഹ ശക്യം കഥം ചന
32 സോ ഽഹം അദ്യ മഹാദേവം പ്രപദ്യേ ശരണം പ്രഭും
    ദൈവദണ്ഡം ഇമം ഘോരം സ ഹി മേ നാശയിഷ്യതി
33 കപർദിനം പ്രപദ്യാഥ ദേവദേവം ഉമാപതിം
    കപാലമാലിനം രുദ്രം ഭഗ നേത്രഹരം ഹരം
34 സ ഹി ദേവോ ഽത്യഗാദ് ദേവാംസ് തപസാ വിക്രമേണ ച
    തസ്മാച് ഛരണം അഭ്യേഷ്യേ ഗിരിശം ശൂലപാണിനം