മഹാഭാരതം മൂലം/സൗപ്തികപർവം/അധ്യായം15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സൗപ്തികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം15

1 [വ്]
     ദൃഷ്ട്വൈവ നരശാർദൂലസ് താവ് അഗ്നിസമതേജസൗ
     സഞ്ജഹാര ശരം ദിവ്യം ത്വരമാണോ ധനഞ്ജയഃ
 2 ഉവാച വദതാം ശ്രേഷ്ഠസ് താവ് ഋഷീ പ്രാഞ്ജലിസ് തദാ
     പ്രയുക്തം അസ്ത്രം അസ്ത്രേണ ശാമ്യതാം ഇതി വൈ മയാ
 3 സംഹൃതേ പരമാസ്ത്രേ ഽസ്മിൻ സർവാൻ അസ്മാൻ അശേഷതഃ
     പാപകർമാ ധ്രുവം ദ്രൗണിഃ പ്രധക്ഷ്യത്യ് അസ്ത്രതേജസാ
 4 അത്ര യദ് ധിതം അസ്മാകം ലോകാനാം ചൈവ സർവഥാ
     ഭവന്തൗ ദേവസങ്കാശൗ തഥാ സംഹർതും അർഹതഃ
 5 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സഞ്ജഹാരാസ്ത്രം പുനർ ഏവ ധനഞ്ജയഃ
     സംഹാരോ ദുഷ്കരസ് തസ്യ ദേവൈർ അപി ഹി സംയുഗേ
 6 വിസൃഷ്ടസ്യ രണേ തസ്യ പരമാസ്ത്രസ്യ സംഗ്രഹേ
     ന ശക്തഃ പാണ്ഡവാദ് അന്യഃ സാക്ഷാദ് അപി ശതക്രതുഃ
 7 ബ്രഹ്മതേജോ ഭവം തദ് ധി വിസൃഷ്ടം അകൃതാത്മനാ
     ന ശക്യം ആവർതയിതും ബ്രഹ്മ ചാരി വ്രതാദ് ഋതേ
 8 അചീർണ ബ്രഹ്മചര്യോ യഃ സൃഷ്ട്വാവർതയതേ പുനഃ
     തദ് അസ്ത്രം സാനുബന്ധസ്യ മൂർധാനം തസ്യ കൃന്തതി
 9 ബ്രഹ്മ ചാരീ വ്രതീ ചാപി ദുരവാപം അവാപ്യ തത്
     പരമവ്യസനാർതോ ഽപി നാർജുനോ ഽസ്ത്രം വ്യമുഞ്ചത
 10 സത്യവ്രതധരഃ ശൂരോ ബ്രഹ്മ ചാരീ ച പാണ്ഡവഃ
    ഗുരുവർതീ ച തേനാസ്ത്രം സഞ്ജഹാരാർജുനഃ പുനഃ
11 ദ്രൗണിർ അപ്യ് അഥ സമ്പ്രേക്ഷ്യ താവ് ഋഷീ പുരതഃ സ്ഥിതൗ
    ന ശശാക പുനർ ഘോരം അസ്ത്രം സംഹർതും ആഹവേ
12 അശക്തഃ പ്രതിസംഹാരേ പരമാസ്ത്രസ്യ സംയുഗേ
    ദ്രൗണിർ ദീനമനാ രാജൻ ദ്വൈപായനം അഭാഷത
13 ഉക്തം അവ്യസനാർതേന പ്രാണത്രാണം അഭീപ്സുനാ
    മയൈതദ് അസ്ത്രം ഉത്സൃഷ്ടം ഭീമസേന ഭയാൻ മുനേ
14 അധർമശ് ച കൃതോ ഽനേന ധാർതരാഷ്ട്രം ജിഘാംസതാ
    മിഥ്യാചാരേണ ഭഗവൻ ഭീമസേനേന സംയുഗേ
15 അതഃ സൃഷ്ടം ഇദം ബ്രഹ്മൻ മയാസ്ത്രം അകൃതാത്മനാ
    തസ്യ ഭൂയോ ഽദ്യ സംഹാരം കർതും നാഹം ഇഹോത്സഹേ
16 വിസൃഷ്ടം ഹി മയാ ദിവ്യം ഏതദ് അസ്ത്രം ദുരാസദം
    അപാണ്ഡവായേതി മുനേ വഹ്നി തേജോ ഽനുമന്ത്ര്യ വൈ
17 തദ് ഇദം പാണ്ഡവേയാനാം അന്തകായാഭിസംഹിതം
    അദ്യ പാണ്ഡുസുതാൻ സർവാഞ് ജീവിതാദ് ഭ്രംശയിഷ്യതി
18 കൃതം പാപം ഇദം ബ്രഹ്മൻ രോഷാവിഷ്ടേന ചേതസാ
    വധം ആശാസ്യ പാർഥാനാം മയാസ്ത്രം സൃജതാ രണേ
19 [വ്]
    അസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരസ് താത വിദ്വാൻ പാർഥോ ധനഞ്ജയഃ
    ഉത്സൃഷ്ടവാൻ ന രോഷേണ ന വധായ തവാഹവേ
20 അസ്ത്രം അസ്ത്രേണ തു രണേ തവ സംശമയിഷ്യതാ
    വിസൃഷ്ടം അർജുനേനേദം പുനശ് ച പ്രതിസംഹൃതം
21 ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അപ്യ് അവാപ്യൈതദ് ഉപദേശാത് പിതുസ് തവ
    ക്ഷത്രധർമാൻ മഹാബാഹുർ നാകമ്പത ധനഞ്ജയഃ
22 ഏവം ധൃതിമതഃ സാധോഃ സർവാസ്ത്രവിദുഷഃ സതഃ
    സഭ്രാതൃബന്ധോഃ കസ്മാത് ത്വം വധം അസ്യ ചികീർഷസി
23 അസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരോ യത്ര പരമാസ്ത്രേണ വധ്യതേ
    സമാ ദ്വാദശ പർജന്യസ് തദ് രാഷ്ട്രം നാഭിവർഷതി
24 ഏതദർഥം മഹാബാഹുഃ ശക്തിമാൻ അപി പാണ്ഡവഃ
    ന വിഹന്ത്യ് ഏതദ് അസ്ത്രം തേ പ്രജാഹിതചികീർഷയാ
25 പാണ്ഡവാസ് ത്വം ച രാഷ്ട്രം ച സദാ സംരക്ഷ്യം ഏവ നഃ
    തസ്മാത് സംഹര ദിവ്യം ത്വം അസ്ത്രം ഏതൻ മഹാഭുജ
26 അരോഷസ് തവ ചൈവാസ്തു പാർഥാഃ സന്തു നിരാമയാഃ
    ന ഹ്യ് അധർമേണ രാജർഷിഃ പാണ്ഡവോ ജേതും ഇച്ഛതി
27 മണിം ചൈതം പ്രയച്ഛൈഭ്യോ യസ് തേ ശിരസി തിഷ്ഠതി
    ഏതദ് ആദായ തേ പ്രാണാൻ പ്രതിദാസ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
28 [ദ്രൗഡി]
    പാണ്ഡവൈർ യാനി രത്നാനി യച് ചാന്യത് കൗരവൈർ ധനം
    അവാപ്താനീഹ തേഭ്യോ ഽയം മണിർ മമ വിശിഷ്യതേ
29 യം ആബധ്യ ഭയം നാസ്തി ശസ്ത്രവ്യാധിക്ഷുധാശ്രയം
    ദേവേഭ്യോ ദാനവേഭ്യോ വാ നാഗേഭ്യോ വാ കഥം ചന
30 ന ച രക്ഷോഗണഭയം ന തസ്കര ഭയം തഥാ
    ഏവം വീര്യോ മണിർ അയം ന മേ ത്യാജ്യഃ കഥം ചന
31 യത് തു മേ ഭഗവാൻ ആഹ തൻ മേ കാര്യം അനന്തരം
    അയം മണിർ അയം ചാഹം ഇഷീകാ നിപതിഷ്യതി
    ഗർഭേഷു പാണ്ഡവേയാനാം അമോഘം ചൈതദ് ഉദ്യതം
32 [വ്]
    ഏവം കുരു ന ചാന്യാ തേ ബുദ്ധിഃ കാര്യാ കദാ ചന
    ഗർഭേഷു പാണ്ഡവേയാനാം വിസൃജ്യൈതദ് ഉപാരമ
33 [വ്]
    തതഃ പരമം അസ്ത്രം തദ് അശ്വത്ഥാമാ ഭൃശാതുരഃ
    ദ്വൈപായന വചഃ ശ്രുത്വാ ഗർഭേഷു പ്രമുമോച ഹ