മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം/അധ്യായം27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം27

1 [വ്]
     തേ സമാസാദ്യ ഗംഗാം തു ശിവാം പുണ്യജനോചിതാം
     ഹ്രദിനീം വപ്രസമ്പന്നാം മഹാനൂപാം മഹാവനാം
 2 ഭൂഷണാന്യ് ഉത്തരീയാണി വേഷ്ടനാന്യ് അവമുച്യ ച
     തതഃ പിതൄണാം പൗത്രാണാം ഭ്രാതൄണാം സ്വജനസ്യ ച
 3 പുത്രാണാം ആര്യകാണാം ച പതീനാം ച കുരു സ്ത്രിയഃ
     ഉദകം ചക്രിരേ സർവാ രുദന്ത്യോ ഭൃശദുഃഖിതാഃ
     സുഹൃദാം ചാപി ധർമജ്ഞാഃ പ്രചക്രുഃ സലിലക്രിയാഃ
 4 ഉദകേ ക്രിയമാണേ തു വീരാണാം വീര പത്നിഭിഃ
     സൂപതീർഥാ അഭവദ് ഗംഗാ ഭൂയോ വിപ്രസസാര ച
 5 തൻ മഹോദധി സങ്കാശം നിരാനന്ദം അനുത്സവം
     വീര പത്നീഭിർ ആകീർണം ഗംഗാതീരം അശോഭത
 6 തതഃ കുന്തീ മഹാരാജ സഹസാ ശോകകർശിതാ
     രുദതീ മന്ദയാ വാചാ പുത്രാൻ വചനം അബ്രവീത്
 7 യഃ സ ശൂരോ മഹേഷ്വാസോ രഥയൂഥപ യൂഥപഃ
     അർജുനേന ഹതഃ സംഖ്യേ വീര ലക്ഷണലക്ഷിതഃ
 8 യം സൂതപുത്രം മന്യധ്വം രാധേയം ഇതി പാണ്ഡവാഃ
     യോ വ്യരാജച് ചമൂമധ്യേ ദിവാകര ഇവ പ്രഭുഃ
 9 പ്രത്യയുധ്യത യഃ സർവാൻ പുരാ വഃ സപദാനുഗാൻ
     ദുര്യോധന ബലം സർവം യഃ പ്രകർഷൻ വ്യരോചത
 10 യസ്യ നാസ്തി സമോ വീര്യേ പൃഥിവ്യാം അപി കശ് ചന
    സത്യസന്ധസ്യ ശൂരസ്യ സംഗ്രാമേഷ്വ് അപലായിനഃ
11 കുരുധ്വം ഉദകം തസ്യ ഭ്രാതുർ അക്ലിഷ്ടകർമണഃ
    സ ഹി വഃ പൂർവജോ ഭ്രാതാ ഭാസ്കരാൻ മയ്യ് അജായത
    കുണ്ഡലീ കവചീ ശൂരോ ദിവാകരസമപ്രഭഃ
12 ശ്രുത്വാ തു പാണ്ഡവാഃ സർവേ മാതുർ വചനം അപ്രിയം
    കർണം ഏവാനുശോചന്ത ഭൂയശ് ചാർതതരാഭവൻ
13 തതഃ സ പുരുഷവ്യാഘ്രഃ കുന്തീപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ഉവാച മാതരം വീരോ നിഃശ്വസന്ന് ഇവ പന്നഗഃ
14 യസ്യേഷു പാതം ആസാദ്യ നാന്യസ് തിഷ്ഠേദ് ധനഞ്ജയാത്
    കഥം പുത്രോ ഭവത്യാം സ ദേവഗർഭഃ പുരാഭവത്
15 യസ്യ ബാഹുപ്രതാപേന താപിതാഃ സർവതോ വയം
    തം അഗ്നിം ഇവ വസ്ത്രേണ കഥഞ്ഛാദിതവത്യ് അസി
    യസ്യ ബാഹുബലം ഘോരം ധാർതരാഷ്ട്ത്രൈർ ഉപാസിതം
16 നാന്യഃ കുന്തീസുതാത് കർണാദ് അഗൃഹ്ണാദ് രഥിനാം രഥീ
    സ നഃ പ്രഥമജോ ഭ്രാതാ സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരഃ
    അസൂത തം ഭവത്യ് അഗ്രേ കഥം അദ്ഭുതവിക്രമം
17 അഹോ ഭവത്യാ മന്ത്രസ്യ പിധാനേന വയം ഹതാഃ
    നിധനേന ഹി കർണസ്യ പീഡിതാഃ സ്മ സ ബാന്ധവാഃ
18 അഭിമന്യോർ വിനാശേന ദ്രൗപദേയ വധേന ച
    പാഞ്ചാലാനാം ച നാശേന കുരൂണാം പതനേന ച
19 തതഃ ശതഗുണം ദുഃഖം ഇദം മാം അസ്പൃശദ് ഭൃശം
    കർണം ഏവാനുശോചൻ ഹി ദഹ്യാമ്യ് അഗ്നാവ് ഇവാഹിതഃ
20 ന ഹി സ്മ കിം ചിദ് അപ്രാപ്യം ഭവേദ് അപി ദിവി സ്ഥിതം
    ന ച സ്മ വൈശസം ഘോരം കൗരവാന്ത കരം ഭവേത്
21 ഏവം വിലപ്യ ബഹുലം ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    വിനദഞ് ശനകൈ രാജംശ് ചകാരാസ്യോദകം പ്രഭുഃ
22 തതോ വിനേദുഃ സഹസാ സ്ത്രീപുംസാസ് തത്ര സർവശഃ
    അഭിതോ യേ സ്ഥിതാസ് തത്ര തസ്മിന്ന് ഉദകകർമണി
23 തത ആനായയാം ആസ കർണസ്യ സ പരിച്ഛദം
    സ്ത്രിയഃ കുരുപതിർ ധീമാൻ ഭ്രാതുഃ പ്രേമ്ണാ യുധിഷ്ഠിരഃ
24 സ താഭിഃ സഹധർമാത്മാ പ്രേതകൃത്യം അനന്തരം
    കൃത്വോത്തതാര ഗംഗായാഃ സലിലാദ് ആകുലേന്ദ്രിയഃ