മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം4

1 [വ്]
     തതഃ പ്രവേശനം ചക്രേ തസ്യാം രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
     അയുതം ഭോജയാം ആസ ബ്രാഹ്മണാനാം നരാധിപഃ
 2 ഘൃതപായസേന മധുനാ ഭക്ഷ്യൈർ മൂലഫലൈസ് തഥാ
     അഹതൈശ് ചൈവ വാസോഭിർ മാല്യൈർ ഉച്ചാവചൈർ അപി
 3 ദദൗ തേഭ്യഃ സഹസ്രാണി ഗവാം പ്രത്യേകശഃ പ്രഭുഃ
     പുണ്യാഹഘോഷസ് തത്രാസീദ് ദിവസ്പൃഗ് ഇവ ഭാരത
 4 വാദിത്രൈർ വിവിധൈർ ഗീതൈർ ഗന്ധൈർ ഉച്ചാവചൈർ അപി
     പൂജയിത്വാ കുരുശ്രേഷ്ഠോ ദൈവതാനി നിവേശ്യ ച
 5 തത്ര മല്ലാ നടാ ഝല്ലാഃ സൂതാ വൈതാലികാസ് തഥാ
     ഉപതസ്ഥുർ മഹാത്മാനം സപ്തരാത്രം യുധിഷ്ഠിരം
 6 തഥാ സ കൃത്വാ പൂജാം താം ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡവഃ
     തസ്യാം സഭായാം രമ്യായാം രേമേ ശക്രോ യഥാ ദിവി
 7 സഭായാം ഋഷയസ് തസ്യാം പാണ്ഡവൈഃ സഹ ആസതേ
     ആസാം ചക്രുർ നരേന്ദ്രാശ് ച നാനാദേശസമാഗതാഃ
 8 അസിതോ ദേവലഃ സത്യഃ സർപമാലീ മഹാശിരാഃ
     അർവാവസുഃ സുമിത്രശ് ച മൈത്രേയഃ ശുനകോ ബലിഃ
 9 ബകോ ദാൽഭ്യഃ സ്ഥൂലശിരാഃ കൃഷ്ണദ്വൈപായനഃ ശുകഃ
     സുമന്തുർ ജൈമിനിഃ പൈലോ വ്യാസ ശിഷ്യാസ് തഥാ വയം
 10 തിത്തിരിർ യാജ്ഞവൽക്യശ് ച സസുതോ ലോമഹർഷണഃ
    അപ്സു ഹോമ്യശ് ച ധൗമ്യശ് ച ആണീ മാണ്ഡവ്യ കൗശികൗ
11 ദാമോഷ്ണീഷസ് ത്രൈവണിശ് ച പർണാദോ ഘടജാനുകഃ
    മൗഞ്ജായനോ വായുഭക്ഷഃ പാരാശര്യശ് ച സാരികൗ
12 ബലവാകഃ ശിനീ വാകഃ സത്യപാലഃ കൃതശ്രമഃ
    ജാതൂ കർണഃ ശിഖാവാംശ് ച സുബലഃ പാരിജാതകഃ
13 പർവതശ് ച മഹാഭാഗോ മാർകണ്ഡേയസ് തഥാ മുനിഃ
    പവിത്രപാണിഃ സാവർണിർ ഭാലുകിർ ഗാലവസ് തഥാ
14 ജംഘാ ബന്ധുശ് ച രൈഭ്യശ് ച കോപവേഗശ്രവാ ഭൃഗുഃ
    ഹരി ബഭ്രുശ് ച കൗണ്ഡിന്യോ ബഭ്രു മാലീ സനാതനഃ
15 കക്ഷീവാൻ ഔശിജശ് ചൈവ നാചികേതോ ഽഥ ഗൗതമഃ
    പൈംഗോ വരാഹഃ ശുനകഃ ശാണ്ഡില്യശ് ച മഹാതപാഃ
    കർകരോ വേണുജംഘശ് ച കലാപഃ കഠ ഏവ ച
16 മുനയോ ധർമസഹിതാ ധൃതാത്മാനോ ജിതേന്ദ്രിയാഃ
    ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവോ വേദവേദാംഗപാരഗാഃ
17 ഉപാസതേ മഹാത്മാനം സഭായാം ഋഷിസത്തമാഃ
    കഥയന്തഃ കഥാഃ പുണ്യാ ധർമജ്ഞാഃ ശുചയോ ഽമലാഃ
18 തഥൈവ ക്ഷത്രിയ ശ്രേഷ്ഠാ ധർമരാജം ഉപാസതേ
    ശ്രീമാൻ മഹാത്മാ ധർമാത്മാ മുഞ്ജ കേതുർ വിവർധനഃ
19 സംഗ്രാമജിദ് ദുർമുഖശ് ച ഉഗ്രസേനശ് ച വീര്യവാൻ
    കക്ഷസേനഃ ക്ഷിതിപതിഃ ക്ഷേമകശ് ചാപരാജിതഃ
    കാംബോജരാജഃ കമലഃ കമ്പനശ് ച മഹാബലഃ
20 സതതം കമ്പയാം ആസ യവനാൻ ഏക ഏവ യഃ
    യഥാസുരാൻ കാലകേയാൻ ദേവോ വജ്രധരസ് തഥാ
21 ജടാസുരോ മദ്രകാന്തശ് ച രാജാ; കുന്തിഃ കുണിന്ദശ് ച കിരാത രാജഃ
    തഥാംഗവംഗൗ സഹ പുണ്ഡ്രകേണ; പാണ്ഡ്യോഡ്ര രാജൗ സഹ ചാന്ധ്രകേണ
22 കിരാത രാജഃ സുമനാ യവനാധിപതിസ് തഥാ
    ചാണൂരോ ദേവരാതശ് ച ഭോജോ ഭീമ രഥശ് ച യഃ
23 ശ്രുതായുധശ് ച കാലിംഗോ ജയത്സേനശ് ച മാഗധഃ
    സുശർമാ ചേകിതാനശ് ച സുരഥോ ഽമിത്രകർഷണഃ
24 കേതുമാൻ വസു ദാനശ് ച വൈദേഹോ ഽഥ കൃതക്ഷണഃ
    സുധർമാ ചാനിരുദ്ധശ് ച ശ്രുതായുശ് ച മഹാബലഃ
25 അനൂപ രാജോ ദുർധർഷഃ ക്ഷേമജിച് ച സുദക്ഷിണഃ
    ശിശുപാലഃ സഹസുതഃ കരൂഷാധിപതിസ് തഥാ
26 വൃഷ്ണീനാം ചൈവ ദുർധർഷാഃ കുമാരാ ദേവരൂപിണഃ
    ആഹുകോ വി പൃഥുശ് ചൈവ ഗദഃ സാരണ ഏവ ച
27 അക്രൂരഃ കൃതവർമാ ച സാത്യകിശ് ച ശിനേഃ സുതഃ
    ഭീഷ്മകോ ഽഥാഹൃതിശ് ചൈവ ദ്യുമത് സേനശ് ച വീര്യവാൻ
    കേകയാശ് ച മഹേഷ്വാസാ യജ്ഞസേനശ് ച സൗമകിഃ
28 അർജുനം ചാപി സംശ്രിത്യ രാജപുത്രാ മഹാബലാഃ
    അശിക്ഷന്ത ധനുർവേദം രൗരവാജിനവാസസഃ
29 തത്രൈവ ശിക്ഷിതാ രാജൻ കുമാരാ വൃഷ്ണിനന്ദനാഃ
    രൗക്മിണേയശ് ച സാംബശ് ച യുയുധാനശ് ച സാത്യകിഃ
30 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവോ രാജാനഃ പൃഥിവീപതേ
    ധനഞ്ജയ സഖാ ചാത്ര നിത്യം ആസ്തേ സ്മ തുംബുരുഃ
31 ചിത്രസേനഃ സഹാമാത്യോ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
    ഗീതവാദിത്രകുശലാഃ ശമ്യാ താലവിശാരദാഃ
32 പ്രമാണേ ഽഥ ലയസ്ഥാനേ കിംനരാഃ കൃതനിശ്രമാഃ
    സഞ്ചോദിതാസ് തുംബുരുണാ ഗന്ധർവാഃ സഹിതാ ജഗുഃ
33 ഗായന്തി ദിവ്യതാനൈസ് തേ യഥാന്യായം മനസ്വിനഃ
    പാണ്ഡുപുത്രാൻ ഋഷീംശ് ചൈവ രമയന്ത ഉപാസതേ
34 തസ്യാം സഭായാം ആസീനാഃ സുവ്രതാഃ സത്യസംഗരാഃ
    ദിവീവ ദേവാ ബ്രഹ്മാണം യുധിഷ്ഠിരം ഉപാസതേ