മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം/അധ്യായം6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം6

1 [സ്]
     ഏതച് ഛ്രുത്വാ വചോ രാജ്ഞോ മദ്രരാജഃ പ്രതാപവാൻ
     ദുര്യോധനം തദാ രാജൻ വാക്യം ഏതദ് ഉവാച ഹ
 2 ദുര്യോധന മഹാബാഹോ ശൃണു വാക്യവിദാം വര
     യാവ് ഏതൗ മന്യസേ കൃഷ്ണൗ രഥസ്ഥൗ രഥിനാം വരൗ
     ന മേ തുല്യാവ് ഉഭാവ് ഏതൗ ബാഹുവീര്യേ കഥം ചന
 3 ഉദ്യതാം പൃഥിവീം സർവാം സസുരാസുരമാനവാം
     യോധയേയം രണമുഖേ സങ്ക്രുദ്ധഃ കിം ഉ പാണ്ഡവാൻ
     വിജേഷ്യേ ച രണേ പാർഥാൻ സോമകാംശ് ച സമാഗതാൻ
 4 അഹം സേനാ പ്രണേതാ തേ ഭവിഷ്യാമി ന സംശയഃ
     തം ച വ്യൂഹം വിധാസ്യാമി ന തരിഷ്യന്തി യം പരേ
     ഇതി സത്യം ബ്രവീമ്യ് ഏഷ ദുര്യോധന ന സംശയഃ
 5 ഏവം ഉക്തസ് തതോ രാജാ മദ്രാധിപതിം അഞ്ജസാ
     അഭ്യഷിഞ്ചത സേനായാ മധ്യേ ഭരതസത്തമ
     വിധിനാ ശസ്ത്രദൃഷ്ടേന ഹൃഷ്ടരൂപോ വിശാം പതേ
 6 അഭിഷിക്തേ തതസ് തസ്മിൻ സിംഹനാദോ മഹാൻ അഭൂത്
     തവ സൈന്യേഷ്വ് അവാദ്യന്ത വാദിത്രാണി ച ഭാരത
 7 ഹൃഷ്ടാശ് ചാസംസ് തദാ യോധാ മദ്രകാശ് ച മഹാരഥാഃ
     തുഷ്ടുവുശ് ചൈവ രാജാനം ശല്യം ആഹവശോഭിനം
 8 ജയ രാജംശ് ചിരം ജീവ ജഹി ശത്രൂൻ സമാഗതാൻ
     തവ ബാഹുബലം പ്രാപ്യ ധാർതരാഷ്ട്രാമഹാ ബലാഃ
     നിഖിലാം പൃഥിവീം സർവാം പ്രശാസന്തു ഹതദ്വിഷഃ
 9 ത്വം ഹി ശക്തോ രണേ ജേതും സസുരാസുരമാനവാൻ
     മർത്യധർമാണ ഇഹ തു കിം ഉ സോമക സൃഞ്ജയാൻ
 10 ഏവം സംസ്തൂയമാനസ് തു മദ്രാണാം അധിപോ ബലീ
    ഹർഷം പ്രാപ തദാ വീരോ ദുരാപം അകൃതാത്മഭിഃ
11 [ഷല്യ]
    അദ്യൈവാഹം രണേ സർവാൻ പാഞ്ചാലാൻ സഹ പാണ്ഡവൈഃ
    നിഹനിഷ്യാമി രാജേന്ദ്ര സ്വർഗം യാസ്യാമി വാ ഹതഃ
12 അദ്യ പശ്യന്തു മാം ലോകാ വിചരന്തം അഭീതവത്
    അദ്യ പാണ്ഡുസുതാഃ സർവേ വാസുദേവഃ സസാത്യകിഃ
13 പാഞ്ചാലാശ് ചേദയശ് ചൈവ ദ്രൗപദേയാശ് ച സർവശഃ
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച സർവേ ചാപി പ്രഭദ്രകാഃ
14 വിക്രമം മമ പശ്യന്തു ധനുഷശ് ച മഹദ് ബലം
    ലാഘവം ചാസ്ത്രവീര്യം ച ഭുജയോശ് ച ബലം യുധി
15 അദ്യ പശ്യന്തു മേ പാർഥാഃ സിദ്ധാശ് ച സഹചാരണൈഃ
    യാദൃശം മേ ബലം ബാഹ്വോഃ സാമ്പദ് അസ്ത്രേഷു യാ ച മേ
16 അദ്യ മേ വിക്രമം ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
    പ്രതീകാര പരാ ഭൂത്വാ ചേഷ്ടന്താം വിവിധാഃ ക്രിയാഃ
17 അദ്യ സൈന്യാനി പാണ്ഡൂനാം ദ്രാവയിഷ്യേ സമന്തതഃ
    ദ്രോണ ഭീഷ്മാവ് അതി വിഭോ സൂതപുത്രം ച സംയുഗേ
    വിചരിഷ്യേ രണേ യുധ്യൻ പ്രിയാർഥം തവ കൗരവ
18 [സ്]
    അഭിഷിക്തേ തദാ ശല്യേ തവ സൈന്യേഷു മാനദ
    ന കർണ വ്യസനം കിം ചിൻ മേനിരേ തത്ര ഭാരത
19 ഹൃഷ്ടാഃ സുമനസശ് ചൈവ ബഭൂവുസ് തത്ര സൈനികാഃ
    മേനിരേ നിഹതാൻ പാർഥാൻ മദ്രരാജവശം ഗതാൻ
20 പ്രഹർഷം പ്രാപ്യ സേനാ തു താവകീ ഭരതർഷഭ
    താം രാത്രിം സുഖിനീ സുപ്താ സ്വസ്ഥചിത്തേവ സാഭവത്
21 സൈന്യസ്യ തവ തം ശബ്ദം ശ്രുത്വാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
    വാർഷ്ണേയം അബ്രവീദ് വാക്യം സർവ ക്ഷത്രസ്യ ശൃണ്വതഃ
22 മദ്രരാജഃ കൃതഃ ശല്യോ ധാർതരാഷ്ട്രേണ മാധവ
    സേനാപതിർ മഹേഷ്വാസഃ സർവസൈന്യേഷു പൂജിതഃ
23 ഏതച് ഛ്രുത്വാ യഥാ ഭൂതം കുരു മാധവ യത് ക്ഷമം
    ഭവാൻ നേതാച ഗോപ്താ ച വിധത്സ്വ യദ് അനന്തരം
24 തം അബ്രവീൻ മഹാരാജ വാസുദേവോ ജനാധിപം
    ആർതായനിം അഹം ജാനേ യഥാതത്ത്വേന ഭാരത
25 വീര്യവാംശ് ച മഹാതേജാ മഹാത്മാ ച വിശേഷതഃ
    കൃതീ ച ചിത്രയോധീ ച സ്മയുക്തോ ലാഘവേന ച
26 യാദൃഗ് ഭീഷ്മസ് തഥാ ദ്രോണോ യാദൃക് കർണശ് ച സംയുഗേ
    താദൃശസ് തദ് വിശിഷ്ടോ വാ മദ്രരാജോ മതോ മമ
27 യുധ്യമാനസ്യ തസ്യാജൗ ചിന്തയന്ന് ഏവ ഭാരത
    യോദ്ധാരം നാധിഗച്ഛാമി തുല്യരൂപം ജനാധിപ
28 ശിഖണ്ഡ്യർജുന ഭീമാനാം സാത്വതസ്യ ച ഭാരത
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ്യ ച തഥാ ബലേനാഭ്യധികോ രണേ
29 മദ്രരാജോ മഹാരാജ സിംഹദ്വിരദവിക്രമഃ
    വിചരിഷ്യത്യ് അഭീഃ കാലേ കാലഃ ക്രുദ്ധഃ പ്രജാസ്വ് ഇവ
30 തസ്യാദ്യ ന പ്രപശ്യാമി പ്രതിയോദ്ധാരം ആഹവേ
    ത്വാം ഋതേ പുരുഷവ്യാഘ്ര ശാർദൂലസമവിക്രമം
31 സദേവലോകേ കൃത്സ്നേ ഽസ്മിൻ നാന്യസ് ത്വത്തഃ പുമാൻ ഭവേത്
    മദ്രരാജം രണേ ക്രുദ്ധം യോ ഹന്യാത് കുരുനന്ദന
    അഹന്യ് അഹനി യുധ്യന്തം ക്ഷോഭയന്തം ബലം തവ
32 തസ്മാജ് ജഹി രണേ ശല്യം മഘവാൻ ഇവ ശംബരം
    അതിപശ്ചാദ് അസൗ വീരോ ധാർതരാഷ്ട്രേണ സത്കൃതഃ
33 തവൈവ ഹി ജയോ നൂനം ഹതേ മദ്രേശ്വരേ യുധി
    തസ്മിൻ ഹതേ ഹതം സർവം ധാർതരാഷ്ട്ര ബലം മഹത്
34 ഏതച് ഛ്രുത്വാ മഹാരാജ വചനം മമ സാമ്പ്രതം
    പ്രത്യുദ്യാഹി രണേ പാർഥ മദ്രരാജം മഹാബലം
    ജഹി ചൈനം മഹാബാഹോ വാസവോ നമുചിം യഥാ
35 ന ചൈവ് അത്ര ദയാ കാര്യാ മാതുലോ ഽയം മമേതി വൈ
    ക്ഷത്രധർമം പുരസ്കൃത്യ ജഹി മദ്രജനേശ്വരം
36 ഭീഷ്മദ്രോണാർണവം തീർത്വാ കർണ പാതാലസംഭവം
    മാ നിമജ്ജസ്വ സഗണഃ ശല്യം ആസാദ്യ ഗോഷ്പദം
37 യച് ച തേ തപസോ വീര്യം യച് ച ക്ഷാത്രം ബലം തവ
    തദ് ദർശയ രണേ സർവം ജഹി ചൈനം മഹാരഥം
38 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം കേശവഃ പരവീരഹാ
    ജഗാമ ശിബിരം സായം പൂജ്യമാനോ ഽഥ പാണ്ഡവൈഃ
39 കേശവേ തു തദാ യാതേ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    വിസൃജ്യ സർവാൻ ഭ്രാതൄംശ് ച പാഞ്ചാലാൻ അഥ സോമകാൻ
    സുഷ്വാപ രജനീം താം തു വിശല്യ ഇവ കുഞ്ജരഃ
40 തേ ച സർവേ മഹേഷ്വാസാഃ പാഞ്ചാലാഃ പാണ്ഡവാസ് തഥാ
    കർണസ്യ നിധനേ ഹൃഷ്ടാഃ സുഷുപുസ് താം നിശാം തദാ
41 ഗതജ്വരം മഹേഷ്വാസം തീർണപാരം മഹാരഥം
    ബഭൂവ പാണ്ഡവേയാനാം സൈന്യം പ്രമുദിതം നിശി
    സൂതപുത്രസ്യ നിധനേ ജയം ലബ്ധ്വാ ച മാരിഷ