മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം/അധ്യായം52

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം52

1 [ർസയഹ്]
     പ്രജാപതേർ ഉത്തമവേദിർ ഉച്യതേ; സനാതനാ രാമ സമന്തപഞ്ചകം
     സമിജിരേ യത്ര പുരാ ദിവൗകസോ; വരേണ സത്രേണ മഹാവരപ്രദാഃ
 2 പുരാ ച രാജർഷിവരേണ ധീമതാ; ബഹൂനി വർഷാണ്യ് അമിതേന തേജസാ
     പ്രകൃഷ്ടം ഏതത് കുരുണാ മഹാത്മനാ; തതഃ കുരുക്ഷേത്രം ഇതീഹ പപ്രഥേ
 3 [രാമ]
     കിമർഥം കുരുണാ കൃഷ്ടം ക്ഷേത്രം ഏതൻ മഹാത്മനാ
     ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ശ്രോതും കഥ്യമാനം തപോധനാഃ
 4 [ർസയഹ്]
     പുരാ കില കുരും നാമ കൃഷന്തം സതതോത്ഥിതം
     അഭ്യേത്യ ശക്രസ് ത്രിദിവാത് പര്യപൃച്ഛത കാരണം
 5 കിം ഇദം വർതതേ രാജൻ പ്രയത്നേന പരേണ ച
     രാജർഷേ കിം അഭിപ്രേതം യേനേയം കൃഷ്യതേ ക്ഷിതിഃ
 6 [കുരു]
     ഇഹ യേ പുരുഷാഃ ക്ഷേത്രേ മരിഷ്യന്തി ശതക്രതോ
     തേ ഗമിഷ്യന്തി സുകൃതാംൽ ലോകാൻ പാപവിവർജിതാൻ
 7 അവഹസ്യ തതഃ ശക്രോ ജഗാമ ത്രിദിവം പ്രഭുഃ
     രാജർഷിർ അപ്യ് അനിർവിണ്ണഃ കർഷത്യ് ഏവ വസുന്ധരാം
 8 ആഗമ്യാഗമ്യ ചൈവൈനം ഭൂയോ ഭൂയോ ഽവഹസ്യ ച
     ശതക്രതുർ അനിർവിണ്ണം പൃഷ്ട്വാ പൃഷ്ട്വാ ജഗാമ ഹ
 9 യദാ തു തപസോഗ്രേണ ചകർഷ വസുധാം നൃപ
     തതഃ ശക്രോ ഽബ്രവീദ് ദേവാൻ രാജർഷേർ യച് ചികീർഷിതം
 10 തച് ഛ്രുത്വാ ചാബ്രുവൻ ദേവാഃ സഹസ്രാക്ഷം ഇദം വചഃ
    വരേണ ച്ഛന്ദ്യതാം ശക്ര രാജർഷിർ യദി ശക്യതേ
11 യദി ഹ്യ് അത്ര പ്രമീതാ വൈ സ്വർഗം ഗച്ഛന്തി മാനവാഃ
    അസാൻ അനിഷ്ട്വാ ക്രതുഭിർ ഭാഗോ നോ ന ഭവിഷ്യതി
12 ആഗമ്യ ച തതഃ ശക്രസ് തദാ രാജർഷിം അബ്രവീത്
    അലം ഖേദേന ഭവതഃ ക്രിയതാം വചനം മമ
13 മാനവാ യേ നിരാഹാരാ ദേഹം ത്യക്ഷ്യന്ത്യ് അതന്ദ്രിതാഃ
    യുധി വാ നിഹതാഃ സമ്യഗ് അപി തിര്യഗ്ഗതാ നൃപ
14 തേ സ്വർഗഭാജോ രാജേന്ദ്ര ഭവന്ത്വ് അതി മഹാമതേ
    തഥാസ്ത്വ് ഇതി തതോ രാജാ കുരുഃ ശക്രം ഉവാച ഹ
15 തതസ് തം അഭ്യനുജ്ഞാപ്യ പ്രഹൃഷ്ടേനാന്തരാത്മനാ
    ജഗാമ ത്രിദിവം ഭൂയഃ ക്ഷിപ്രം ബലനിഷൂദനഃ
16 ഏവം ഏതദ് യദുശ്രേഷ്ഠ കൃഷ്ടം രാജർഷിണാ പുരാ
    ശക്രേണ ചാപ്യ് അനുജ്ഞാതം പുണ്യം പ്രാണാൻ വിമുഞ്ചതാം
17 അപി ചാത്ര സ്വയം ശക്രോ ജഗൗ ഗാഥാം സുരാധിപഃ
    കുരുക്ഷേത്രം നിബദ്ധാം വൈ താം ശൃണുഷ്വ ഹലായുധ
18 പാംസവോ ഽപി കുരുക്ഷേത്രാദ് വായുനാ സമുദീരിതാഃ
    അപി ദുഷ്കൃതകർമാണം നയന്തി പരമാം ഗതിം
19 സുരർഷാഭാ ബ്രാഹ്മണസത്തമാശ് ച; തഥാ നൃഗാദ്യാ നരദേവമുഖ്യാഃ
    ഇഷ്ട്വാ മഹാർഹൈഃ ക്രതുഭിർ നൃസിംഹ; സംന്യസ്യ ദേഹാൻ സുഗതിം പ്രപന്നാഃ
20 തരന്തുകാരന്തുകയോർ യദ് അന്തരം; രാമഹ്രദാനാം ച മചക്രുകസ്യ
    ഏതത് കുരുക്ഷേത്രസമന്തപഞ്ചകം; പ്രജാപതേർ ഉത്തരവേദിർ ഉച്യതേ
21 ശിവം മഹത് പുണ്യം ഇദം ദിവൗകസാം; സുസംമതം സ്വർഗഗുണൈഃ സമന്വിതം
    അതശ് ച സർവേ ഽപി വസുന്ധരാധിപാ; ഹതാ ഗമിഷ്യന്തി മഹത്മനാം ഗതിം