മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം/അധ്യായം12

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം12

1 [സ്]
     അർജുനോ ദ്രൗണിനാ വിദ്ധോ യുദ്ധേ ബഹുഭിർ ആയസൈഃ
     തസ്യ ചാനുചരൈഃ ശൂരൈസ് ത്രിഗർതാനാം മഹാരഥൈഃ
     ദ്രൗണിം വിവ്യാധ സമരേ ത്രിഭിർ ഏവ ശിലാ മുഖൈഃ
 2 തഥേതരാൻ മഹേഷ്വാസാൻ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ധനഞ്ജയഃ
     ഭൂയശ് ചൈവ മഹാബാഹുഃ ശരവർഷൈർ അവാകിരത്
 3 ശരകണ്ടകിതാസ് തേ തു താവകാ ഭരതർഷഭ
     ന ജാഹുഃ സാമരേ പാർഥം വധ്യമാനാഃ ശിതൈഃ ശരൈഃ
 4 തേ ഽർജുനം രഥവംശേന ദ്രോണപുത്ര പുരോഗമാഃ
     അയോധയന്ത സമരേ പരിവാര്യ മഹാരഥാഃ
 5 തൈസ് തു ക്ഷിപ്താഃ ശരാ രാജൻ കാർതസ്വരവിഭൂഷിതാഃ
     അർജുനസ്യ രഥോപസ്ഥം പൂരയാം ആസുർ അഞ്ജസാ
 6 തഥാ കൃഷ്ണൗ മഹേഷ്വാസൗ വൃഷഭൗ സർവധന്വിനാം
     ശരൈർ വീക്ഷ്യ വിതുന്നാംഗൗ പ്രഹൃഷ്ടൗ യുദ്ധദുർമദൗ
 7 കൂബരം രഥചക്രാണി ഈഷാ യോക്ത്രാണി ചാഭിഭോ
     യുഗം ചൈവാനുകർഷം ച ശരഭൂതം അഭൂത് തദാ
 8 നൈതാദൃശം ദൃഷ്ടപൂർവം രാജൻ നൈവ ച നഃ ശ്രുതം
     യാദൃശം തത്ര പാർഥസ്യ താവകാഃ സമ്പ്രചക്രിരേ
 9 സ രഥഃ സർവതോ ഭാതി ചിത്രപുംഖൈഃ ശിതൈഃ ശരൈഃ
     ഉൽകാ ശതൈഃ സമ്പ്രദീപ്തം വിമാനം ഇവ ഭൂതലേ
 10 തതോ ഽർജുനോ മഹാരാജ ശരൈഃ സംനതപർവഭിഃ
    അവാകിരത് താം പൃതനാം മേഘോ വൃഷ്ട്യാ യഥാചലം
11 തേ വധ്യമാനാഃ സമരേ പാർഥാ നാമാങ്കിതൈഃ ശരൈഃ
    പാർഥ ഭൂതം അമന്യന്ത പ്രേക്ഷാമാണാസ് തഥാവിധം
12 തതോ ഽദ്ഭുതശരജ്വാലോ ധനുഃ ശബ്ദാനിലോ മഹാൻ
    സേനേന്ധനം ദദാഹാശു താവകം പാർഥ പാവകഃ
13 ചക്രാണാം പാതതാം ചൈവ യുഗാനാം ച ധരാതലേ
    തൂണീരാണാം പതാകാനാം ധ്വജാനാം ച രഥൈഃ സഹ
14 ഈഷാണാം അനുകർഷാണാം ത്രിവേണൂനാം ച ഭാരത
    അക്ഷാണാം അഥ യോക്ത്രാണാം പ്രതോദാനാം ച സർവശഃ
15 ശിരസാം പതതാം ചൈവ കുണ്ഡലോഷ്ണീഷ ധാരിണാം
    ഭുജാനാം ച മഹാരാജ സ്കന്ധാനാം ച സമന്തതഃ
16 ഛത്ത്രാണാം വ്യജനൈഃ സാർധം മുകുടാനാം ച രാശയഃ
    സമദൃശ്യന്ത പാർഥസ്യ രഥമാർഗേഷു ഭാരത
17 അഗമ്യരൂപാ പൃഥിവീ മാംസശോണിതകർദമാ
    ബഭൂവ ഭരതശ്രേഷ്ഠ രുദ്രസ്യാക്രീഡനം യഥാ
    ഭീരൂണാം ത്രാസജനനീ ശൂരാണാം ഹർഷവർധനീ
18 ഹത്വാ തു സമരേ പാർഥഃ സഹസ്രേ ദ്വേ പരന്തപ
    രഥാനാം സവരൂഥാനാം വിധൂമോ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
19 യഥാ ഹി ഭഗവാൻ അഗ്നിർ ജഗദ് ദഗ്ധ്വാ ചരാചരം
    വിധൂമോ ദൃശ്യതേ രാജംസ് തഥാ പാർഥോ മഹാരഥഃ
20 ദ്രൗണിസ് തു സമരേ ദൃഷ്ട്വാ പാണ്ഡവസ്യ പരാക്രമം
    രഥേനാതിപതാകേന പാണ്ഡവം പ്രത്യവാരയത്
21 താവ് ഉഭൗ പുരുഷവ്യാഘ്രൗ ശ്വേതാശ്വൗ ധന്വിനാം വരൗ
    സമീയതുസ് തദാ തൂർണം പരസ്പരവധൈഷിണൗ
22 തയോർ ആസീൻ മഹാരാജ ബാണവർഷം സുദാരുണം
    ജീമൂതാനാം യഥാ വൃഷ്ടിർ തപാന്തേ ഭരതർഷഭ
23 അന്യോന്യസ്പർധിനൗ തൗ തു ശരൈഃ സംനതപർവഭിഃ
    തതക്ഷതുർ മൃധേ ഽന്യോന്യം ശൃംഗാഭ്യാം വൃഷഭാവ് ഇവ
24 തയോർ യുദ്ധം മഹാരാജ ചിരം സമം ഇവാഭവത്
    അസ്ത്രാണാം സംഗമശ് ചൈവ ഘോരസ് തത്രാഭവൻ മഹാൻ
25 തതോ ഽർജുനം ദ്വാദശഭീ രുക്മപുംഖൈഃ സുതേജനൈഃ
    വാസുദേവം ച ദശഭിർ ദ്രൗണിർ വിവ്യാധ ഭാരത
26 തതഃ പ്രഹസ്യ ബീഭത്സുർ വ്യാക്ഷിപദ് ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
    മാനയിത്വാ മുഹൂർതം ച ഗുരുപുത്രം മഹാഹവേ
27 വ്യശ്വ സൂത രഥം ചക്രേ സവ്യസാചീ മഹാരഥഃ
    മൃദുപൂർവം തതശ് ചൈനം ത്രിഭിർ വിവ്യാധ സായകൈഃ
28 ഹതാശ്വേ തു രഥേ തിഷ്ഠൻ ദ്രോണപുത്രസ് ത്വ് അയോ മയം
    മുസലം പാണ്ഡുപുത്രായ ചിക്ഷേപ പരിഘോപമം
29 തം ആപതന്തം സഹസാ ഹേമപട്ട വിഭൂഷിതം
    ചിച്ഛേദ സപ്തധാ വീരഃ പാർതഃ ശത്രുനിബർഹണഃ
30 സ ച്ഛിന്നം മുസലം ദൃഷ്ട്വാ ദ്രൗണിഃ പരമകോപനഃ
    ആദദേ പരിഘം ഘോരം നഗേന്ദ്രശിഖരോപമം
    ചിക്ഷേപ ചൈവ പാർഥായ ദ്രൗണിർ യുദ്ധവിശാരദഃ
31 തം അന്തകം ഇവ ക്രുദ്ധം പരിഘം പ്രേക്ഷ്യ പാണ്ഡവഃ
    അർജുനസ് ത്വരിതോ ജഘ്നേ പഞ്ചഭിഃ സായകോത്തമൈഃ
32 സ ച്ഛിന്നഃ പതിതോ ഭൂമൗ പാർഥ ബാണൈർ മഹാഹവേ
    ദാരയൻ പൃഥിവീന്ദ്രാണാം മനഃ ശബ്ദേന ഭാരത
33 തതോ ഽപരൈസ് ത്രിഭിർ ബാണൈർ ദ്രൗണിം വിവ്യാധ പാണ്ഡവഃ
    സോ ഽതിവിദ്ധോ ബലവതാ പാർഥേന സുമഹാബലഃ
    ന സംഭ്രാന്തസ് തദാ ദ്രൗണിഃ പൗരുഷേ സ്വേ വ്യവസ്ഥിതഃ
34 സുധർമാ തു തതോ രാജൻ ഭാരദ്വാജം മഹാരഥം
    അവാകിരച് ഛരവ്രാതൈഃ സർവക്ഷത്രസ്യ പശ്യതഃ
35 തതസ് തു സുരഥോ ഽപ്യ് ആജൗ പാഞ്ചാലാനാം മഹാരഥഃ
    രഥേന മേഘഘോഷേണ ദ്രൗണിം ഏവാഭ്യധാവത
36 വികർഷൻ വൈ ധനുഃശ്രേഷ്ഠം സർവഭാര സഹം ദൃഢം
    ജ്വലനാശീവിഷനിഭൈഃ ശരൈശ് ചൈനം അവാകിരത്
37 സുരഥം തു തതഃ ക്രുദ്ധം ആപതന്തം മഹാരഥം
    ചുകോപ സമരേ ദ്രൗണിർ ദണ്ഡാഹത ഇവോരഗഃ
38 ത്രിശിഖാം ഭ്രുകുടീം കൃത്വാ സൃക്കിണീ പരിലേലിഹൻ
    ഉദ്വീക്ഷ്യ സുരഥം രോഷാദ് ധനുർജ്യാം അവമൃജ്യ ച
    മുമോച തീഷ്ണം നാരാചം യമദണ്ഡസമദ്യുതിം
39 സ തസ്യ ഹൃദയം ഭിത്ത്വാ പ്രവിവേശാതിവേഗതഃ
    ശക്രാശനിർ ഇവോത്സൃഷ്ടാ വിദാര്യ ധരണീതലം
40 തതസ് തം പതിതം ഭൂമൗ നാരാചേന സമാഹതം
    വജ്രേണേവ യഥാ ശൃംഗം പർവതസ്യ മഹാധനം
41 തസ്മിംസ് തു നിഹതേ വീരേ ദ്രോണപുത്രഃ പ്രതാപവാൻ
    ആരുരോഹ രഥം തൂർണം തം ഏവ രഥിനാം വരഃ
42 തതഃ സജ്ജോ മഹാരാജ ദ്രൗണിർ ആഹവദുർമദഃ
    അർജുനം യോധയാം ആസ സംശപ്തക വൃതോ രണേ
43 തത്ര യുദ്ധം മഹച് ചാസീദ് അർജുനസ്യ പരൈഃ സഹ
    മധ്യന്ദിനഗതേ സൂര്യേ യമ രാഷ്ട്രവിവർധനം
44 തത്രാശ്ചര്യം അപശ്യാമ ദൃഷ്ട്വാ തേഷാം പരാക്രമം
    യദ് ഏകോ യുഗപദ് വീരാൻ സമയോധയദ് അർജുനഃ
45 വിമർദസ് തു മഹാൻ ആസീദ് അർജുനസ്യ പരൈഃ സഹ
    ശതക്രതോർ യഥാപൂർവം മഹത്യാ ദൈത്യ സേനയാ