മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം96

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം96

1 [ലോമഷ]
     തതോ ജഗാമ കൗരവ്യ സോ ഽഗസ്ത്യോ ഭിക്ഷിതും വസു
     ശ്രുതർവാണം മഹീപാലം യം വേദാഭ്യധികം നൃപൈഃ
 2 സ വിദിത്വാ തു നൃപതിഃ കുംഭയോനിം ഉപാഗമത്
     വിഷയാന്തേ സഹാമാത്യഃ പ്രത്യഗൃഹ്ണാത് സുസത് കൃതം
 3 തസ്മൈ ചാർഘ്യം യഥാന്യായം ആനീയ പൃഥിവീപതിഃ
     പ്രാഞ്ജലിഃ പ്രയതോ ഭൂത്വാ പപ്രച്ഛാഗമനേ ഽർഥി താം
 4 [അ]
     വിത്താർഥിനം അനുപ്രാപ്തം വിദ്ധി മാം പൃഥിവീപതേ
     യഥാശക്ത്യ് അവിഹിംസ്യാന്യാൻ സംവിഭാഗം പ്രയച്ഛ മേ
 5 [ലോം]
     തത ആയവ്യയൗ പൂർണൗ തസ്മൈ രാജാ ന്യവേദയത്
     അതോ വിദ്വന്ന് ഉപാദത്സ്വ യദ് അത്ര വസു മന്യസേ
 6 തത ആയവ്യയൗ ദൃഷ്ട്വാ സമൗ സമമതിർ ദ്വിജഃ
     സർവഥാ പ്രാണിനാം പീഡാം ഉപാദാനാദ് അമന്യത
 7 സ ശ്രുതർവാണം ആദായ വധ്ര്യ് അശ്വം അഗമത് തതഃ
     സ ച തൗ വിഷയസ്യാന്തേ പ്രത്യഗൃഹ്ണാദ് യഥാവിധി
 8 തയോർ അർഘ്യം ച പാദ്യം ച വധ്ര്യശ്വഃ പ്രത്യവേദയത്
     അനുജ്ഞാപ്യ ച പപ്രച്ഛ പ്രയോജനം ഉപക്രമേ
 9 [അ]
     വിത്തകാമാവ് ഇഹ പ്രാപ്തൗ വിദ്ധ്യ് ആവാം പൃഥിവീപതേ
     യഥാശക്ത്യ് അവിഹിംസ്യാന്യാൻ സംവിഭാഗം പ്രയച്ഛ നൗ
 10 [ലോം]
    തത ആയവ്യയൗ പൂർണൗ താഭ്യാം രാജാ ന്യവേദയത്
    തതോ ജ്ഞാത്വാ സമാദത്താം യദ് അത്ര വ്യതിരിച്യതേ
11 തത ആയവ്യയൗ ദൃഷ്ട്വാ സമൗ സമമതിർ ദ്വിജഃ
    സർവഥാ പ്രാണിനാം പീഡാം ഉപാദാനാദ് അമന്യത
12 പൗരുകുത്സം തതോ ജഗ്മുസ് ത്രസദസ്യും മഹാധനം
    അഗസ്ത്യശ് ച ശ്രുതർവാ ച വധ്ര്യ് അശ്വശ് ച മഹീപതിഃ
13 ത്രസദസ്യുശ് ച താൻ സർവാൻ പ്രത്യഗൃഹ്ണാദ് യഥാവിധി
    അഭിഗമ്യ മഹാരാജ വിഷയാന്തേ സ വാഹനഃ
14 അർചയിത്വാ യഥാന്യായം ഇക്ഷ്വാകൂ രാജസത്തമഃ
    സമാശ്വസ്താംസ് തതോ ഽപൃച്ഛത് പ്രയോജനം ഉപക്രമേ
15 [അ]
    വിത്തകാമാൻ ഇഹ പ്രാപ്താൻ വിദ്ധി നഃ പൃഥിവീപതേ
    യഥാശക്ത്യ് അവിഹിംസ്യാന്യാൻ സംവിഭാഗം പ്രയച്ഛ നഃ
16 [ലോം]
    തത ആയവ്യയൗ പൂർണൗ തേഷാം രാജാ ന്യവേദയത്
    അതോ ജ്ഞാത്വാ സമാദദ്ധ്വം യദ് അത്ര വ്യതിരിച്യതേ
17 തത ആയവ്യയൗ ദൃഷ്ട്വാ സമൗ സമമതിർ ദ്വിജഃ
    സർവഥാ പ്രാണിനാം പീഡാം ഉപാദാനാദ് അമന്യത
18 തതഃ സർവേ സമേത്യാഥ തേ നൃപാസ് തം മഹാമുനിം
    ഇദം ഊചുർ മഹാരാജ സമവേക്ഷ്യ പരസ്പരം
19 അയം വൈ ദാനവോ ബ്രഹ്മന്ന് ഇല്വലോ വസുമാൻ ഭുവി
    തം അഭിക്രമ്യ സർവേ ഽദ്യ വയം യാചാമഹേ വസു
20 തേഷാം തദാസീദ് രുചിതം ഇല്വലസ്യോപഭിക്ഷണം
    തതസ് തേ സഹിതാ രാജന്ന് ഇല്വലം സമുപാദ്രവൻ