മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം80

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം80


1 [വ്]
     ധനഞ്ജയോത്സുകാസ് തേ തു വനേ തസ്മിൻ മഹാരഥാഃ
     ന്യവസന്ത മഹാഭാഗാ ദ്രൗപദ്യാ സഹ പാണ്ഡവാഃ
 2 അഥാപശ്യൻ മഹാത്മാനം ദേവർഷിം തത്ര നാരദം
     ദീപ്യമാനം ശ്രിയാ ബ്രാഹ്മ്യാ ദീപ്താഗ്നിസമതേജസം
 3 സ തൈഃ പരിവൃതഃ ശ്രീമാൻ ഭ്രാതൃഭിഃ കുരുസത്തമഃ
     വിബഭാവ് അതിദീപ്തൗജോ ദേവൈർ ഇവ ശതക്രതുഃ
 4 യഥാ ച വേദാൻ സാവിത്രീ യാജ്ഞസേനീ തഥാ സതീ
     ന ജഹൗ ധർമതഃ പാർഥാൻ മേരും അർകപ്രഭാ യഥാ
 5 പ്രതിഗൃഹ്യ തു താം പൂജാം നാരദോ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
     ആശ്വാസയദ് ധർമസുതം യുക്തരൂപം ഇവാനഘ
 6 ഉവാച ച മഹാത്മാനം ധർമരാജം യുധിഷ്ഠിരം
     ബ്രൂഹി ധർമഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠ കേനാർഥഃ കിം ദദാമി തേ
 7 അഥ ധർമസുതോ രാജാ പ്രണമ്യ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ
     ഉവാച പ്രാഞ്ജലിർ വാക്യം നാരദം ദേവ സംമിതം
 8 ത്വയി തുഷ്ടേ മഹാഭാഗ സർവലോകാഭിപൂജിതേ
     കൃതം ഇത്യ് ഏവ മന്യേ ഽഹം പ്രസാദാത് തവ സുവ്രത
 9 യദി ത്വ് അഹം അനുഗ്രാഹ്യോ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ ഽനഘ
     സന്ദേഹം മേ മുനിശ്രേഷ്ഠ ഹൃദിസ്ഥം ഛേത്തും അർഹസി
 10 പ്രദക്ഷിണം യഃ കുരുതേ പൃഥിവീം തീർഥതത്പരഃ
    കിം ഫലം തസ്യ കാർത്സ്ന്യേന തദ് ബ്രഹ്മൻ വക്തും അർഹസി
11 [ൻ]
    ശൃണു രാജന്ന് അവഹിതോ യഥാ ഭീഷ്മേണ ഭാരത
    പുലസ്ത്യസ്യ സകാശാദ് വൈ സർവം ഏതദ് ഉപശ്രുതം
12 പുരാ ഭാഗീരഥീ തീരേ ഭീഷ്മോ ധർമഭൃതാം വരഃ
    പിത്ര്യം വ്രതം സമാസ്ഥായ ന്യവസൻ മുനിവത് തദാ
13 ശുഭേ ദേശേ മഹാരാജ പുണ്യേ ദേവർഷിസേവിതേ
    ഗംഗാ ദ്വാരേ മഹാതേജോ ദേവഗന്ധർവസേവിതേ
14 സ പിതൄംസ് തർപയാം ആസ ദേവാംശ് ച പരമദ്യുതിഃ
    ഋഷീംശ് ച തോഷയാം ആസ വിധിദൃഷ്ടേന കർമണാ
15 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ ജപന്ന് ഏവ മഹാതപാഃ
    ദദർശാദ്ഭുതസങ്കാശം പുലസ്ത്യം ഋഷിസത്തമം
16 സ തം ദൃഷ്ട്വോഗ്ര തപസം ദീപ്യമാനം ഇവ ശ്രിയാ
    പ്രഹർഷം അതുലം ലേഭേ വിസ്മയം ച പരം യയൗ
17 ഉപസ്ഥിതം മഹാരാജ പൂജയാം ആസ ഭാരത
    ഭീഷ്മോ ധർമഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠോ വിധിദൃഷ്ടേന കർമണാ
18 ശിരസാ ചാർഘ്യം ആദായ ശുചിഃ പ്രയത മാനസഃ
    നാമ സങ്കീർതയാം ആസ തസ്മിൻ ബ്രഹ്മർഷിസത്തമേ
19 ഭീഷ്മോ ഽഹം അസ്മി ഭദ്രം തേ ദാസോ ഽസ്മി തവ സുവ്രത
    തവ സന്ദർശനാദ് ഏവ മുക്തോ ഽഹം സർവകിൽബിഷൈഃ
20 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ ഭീഷ്മോ ധർമഭൃതാം വരഃ
    വാഗ്യതഃ പ്രാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ തൂഷ്ണീം ആസീദ് യുധിഷ്ഠിര
21 തം ദൃഷ്ട്വാ നിയമേനാഥ സ്വാധ്യായാമ്നായ കർശിതം
    ഭീഷ്മം കുരു കുലശ്രേഷ്ഠം മുനിഃ പ്രീതമനാഭവത്
22 [പുലസ്ത്യ]
    അനേന തവ ധർമജ്ഞ പ്രശ്രയേണ ദമേന ച
    സത്യേന ച മഹാഭാഗ തുഷ്ടോ ഽസ്മി തവ സർവശഃ
23 യസ്യേദൃശസ് തേ ധർമോ ഽയം പിതൃഭക്ത്യാശ്രിതോ ഽനഘ
    തേന പശ്യസി മാം പുത്ര പ്രീതിശ് ചാപി മമ ത്വയി
24 അമോഘദർശീ ഭീഷ്മാഹം ബ്രൂഹി കിം കരവാണി തേ
    യദ് വക്ഷ്യസി കുരുശ്രേഷ്ഠ തസ്യ ദാതാസ്മി തേ ഽനഘ
25 [ഭ്]
    പ്രീതേ ത്വയി മഹാഭാഗ സർവലോകാഭിപൂജിതേ
    കൃതം ഇത്യ് ഏവ മന്യേ ഽഹം യദ് അഹം ദൃഷ്ടവാൻ പ്രഭും
26 യദി ത്വ് അഹം അനുഗ്രാഹ്യസ് തവ ധർമഭൃതാം വര
    വക്ഷ്യാമി ഹൃത്സ്ഥം സന്ദേഹം തൻ മേ ത്വം വക്തും അർഹസി
27 അസ്തി മേ ഭഗവൻ കശ് ചിത് തീർഥേഭ്യോ ധർമസംശയഃ
    തം അഹം ശ്രോതും ഇച്ഛാമി പൃഥക് സങ്കീർതിതം ത്വയാ
28 പ്രദക്ഷിണം യഃ പൃഥിവീം കരോത്യ് അമിതവിക്രമ
    കിം ഫലം തസ്യ വിപ്രർഷേ തൻ മേ ബ്രൂഹി തപോധന
29 [പ്]
    ഹന്ത തേ ഽഹം പ്രവക്ഷ്യാമി യദ് ഋഷീണാം പരായണം
    തദ് ഏകാഗ്രമനാസ് താത ശൃണു തീർഥേഷു യത് ഫലം
30 യസ്യ ഹസ്തൗ ച പാദൗ ച മനശ് ചൈവ സുസംയതം
    വിദ്യാ തപശ് ച കീർതിശ് ച സ തീർഥഫലം അശ്നുതേ
31 പ്രതിഗ്രഹാദ് ഉപാവൃത്തഃ സന്തുഷ്ടോ നിയതഃ ശുചിഃ
    അഹം കാരനിവൃത്തിശ് ച സ തീർഥഫലം അശ്നുതേ
32 അകൽകകോ നിരാരംഭോ ലഘ്വ് ആഹാരോ ജിതേന്ദ്രിയഃ
    വിമുക്തഃ സർവദോഷൈർ യഃ സ തീർഥഫലം അശ്നുതേ
33 അക്രോധനശ് ച രാജേന്ദ്ര സത്യശീലോ ദൃഢവ്രതഃ
    ആത്മോപമശ് ച ഭൂതേഷു സ തീർഥഫലം അശ്നുതേ
34 ഋഷിഭിഃ ക്രതവഃ പ്രോക്താ വേദേഷ്വ് ഇഹ യഥാക്രമം
    ഫലം ചൈവ യഥാതത്ത്വം പ്രേത്യ ചേഹ ച സർവശഃ
35 ന തേ ശക്യാ ദരിദ്രേണ യജ്ഞാഃ പ്രാപ്തും മഹീപതേ
    ബഹൂപകരണാ യജ്ഞാ നാനാ സംഭാരവിസ്തരാഃ
36 പ്രാപ്യന്തേ പാർഥിവൈർ ഏതേ സമൃദ്ധൈർ വാ നരൈഃ ക്വ ചിത്
    നാർഥാന്യ് ഊനോപകരണൈർ ഏകാത്മഭിർ അസംഹതൈഃ
37 യോ ദരിദ്രൈർ അപി വിധിഃ ശക്യഃ പ്രാപ്തും നരേശ്വര
    തുല്യോ യജ്ഞഫലൈഃ പുണ്യൈസ് തം നിബോധ യുധാം വര
38 ഋഷീണാം പരമം ഗുഹ്യം ഇദം ഭരതസത്തമ
    തീർഥാഭിഗമനം പുണ്യം യജ്ഞൈർ അപി വിശിഷ്യതേ
39 അനുപോഷ്യ ത്രിരാത്രാണി തീർഥാന്യ് അനഭിഗമ്യ ച
    അദത്ത്വാ കാഞ്ചനം ഗാശ് ച ദരിദ്രോ നാമ ജായതേ
40 അഗ്നിഷ്ടോമാദിഭിർ യജ്ഞൈർ ഇഷ്ട്വാ വിപുലദക്ഷിണൈഃ
    ന തത് ഫലം അവാപ്നോതി തീർഥാഭിഗമനേന യത്
41 നൃലോകേ ദേവദേവസ്യ തീർഥം ത്രൈലോക്യവിശ്രുതം
    പുഷ്കരം നാമ വിഖ്യാതം മഹാഭാഗഃ സമാവിശേത്
42 ദശകോടിസഹസ്രാണി തീർഥാനാം വൈ മഹീപതേ
    സാംനിധ്യം പുഷ്കരേ യേഷാം ത്രിസന്ധ്യം കുരുനന്ദന
43 ആദിത്യാ വസവോ രുദ്രാഃ സാധ്യാശ് ച സ മരുദ്ഗണാഃ
    ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ചൈവ നിത്യം സംനിഹിതാ വിഭോ
44 യത്ര ദേവാസ് തപസ് തപ്ത്വാ ദൈത്യാ ബ്രഹ്മർഷയസ് തഥാ
    ദിവ്യയോഗാ മഹാരാജ പുണ്യേന മഹതാന്വിതാഃ
45 മനസാപ്യ് അഭികാമസ്യ പുഷ്കരാണി മനസ്വിനഃ
    പൂയന്തേ സർവപാപാനി നാകപൃഷ്ഠേ ച പൂജ്യതേ
46 തസ്മിംസ് തീർഥേ മഹാഭാഗ നിത്യം ഏവ പിതാ മഹഃ
    ഉവാസ പരമപ്രീതോ ദേവദാനവ സംമ്മതഃ
47 പുഷ്കരേഷു മഹാഭാഗ ദേവാഃ സർഷിപുരോഗമാഃ
    സിദ്ധിം സമഭിസമ്പ്രാപ്താഃ പുണ്യേന മഹതാന്വിതാഃ
48 തത്രാഭിഷേകം യഃ കുര്യാത് പിതൃദേവാർചനേ രതഃ
    അശ്വമേധം ദശഗുണം പ്രവദന്തി മനീഷിണഃ
49 അപ്യ് ഏകം ഭോജയേദ് വിപ്രം പുഷ്കരാരണ്യം ആശ്രിതഃ
    തേനാസൗ കർമണാ ഭീഷ്മ പ്രേത്യ ചേഹ ച മോദതേ
50 ശാകമൂലഫലൈർ വാപി യേന വർതയതേ സ്വയം
    തദ് വൈ ദദ്യാദ് ബ്രാഹ്മണായ ശ്രദ്ധാവാൻ അനസൂയകഃ
    തേനൈവ പ്രാപ്നുയാത് പ്രാജ്ഞോ ഹയമേധ ഫലം നരഃ
51 ബ്രാഹ്മണഃ ക്ഷത്രിയോ വൈശ്യഃ ശൂദ്രോ വാ രാജസത്തമ
    ന വിയോനിം വ്രജന്ത്യ് ഏതേ സ്നാതാസ് തീർഥേ മഹാത്മനഃ
52 കാർതിക്യാം തു വിശേഷേണ യോ ഽഭിഗച്ഛേത പുഷ്കരം
    ഫലം തത്രാക്ഷയം തസ്യ വർധതേ ഭരതർഷഭ
53 സായമ്പ്രാതഃ സ്മരേദ് യസ് തു പുഷ്കരാണി കൃതാഞ്ജലിഃ
    ഉപസ്പൃഷ്ടം ഭവേത് തേന സർവതീർഥേഷു ഭാരത
    പ്രാപ്നുയാച് ച നരോ ലോകാൻ ബ്രഹ്മണഃ സദനേ ഽക്ഷയാൻ
54 ജന്മപ്രഭൃതി യത് പാപം സ്ത്രിയോ വാ പുരുഷസ്യ വാ
    പുഷ്കരേ സ്നാതമാത്രസ്യ സർവം ഏവ പ്രണശ്യതി
55 യഥാ സുരാണാം സർവേഷാം ആദിസ് തു മധുസൂദനഃ
    തഥൈവ പുഷ്കരം രാജംസ് തീർഥാനാം ആദിർ ഉച്യതേ
56 ഉഷ്യ ദ്വാദശ വർഷാണി പുഷ്കരേ നിയതഃ ശുചിഃ
    ക്രതൂൻ സർവാൻ അവാപ്നോതി ബ്രഹ്മലോകം ച ഗച്ഛതി
57 യസ് തു വർഷശതം പൂർണം അഗ്നിഹോത്രം ഉപാസതേ
    കാർതികീം വാ വസേദ് ഏകാം പുഷ്കരേ സമം ഏവ തത്
58 പുഷ്കരം പുഷ്കരം ഗന്തും ദുഷ്കരം പുഷ്കരേ തപഃ
    ദുഷ്കരം പുഷ്കരേ ദാനം വസ്തും ചൈവ സുദുഷ്കരം
59 ഉഷ്യ ദ്വാദശ രാത്രം തു നിയതോ നിയതാശനഃ
    പ്രദക്ഷിണം ഉപാവൃത്തോ ജംബൂ മാർഗം സമാവിശേത്
60 ജംബൂ മാർഗം സമാവിശ്യ ദേവർഷിപിതൃസേവിതം
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി വിഷ്ണുലോകം ച ഗച്ഛതി
61 തത്രോഷ്യ രജനീഃ പഞ്ച ഷഷ്ഠ കാലക്ഷമീ നരഃ
    ന ദുർഗതിം അവാപ്നോതി സിദ്ധിം പ്രാപ്നോതി ചോത്തമാം
62 ജംബൂ മാർഗാദ് ഉപാവൃത്തോ ഗച്ഛേത് തണ്ഡുലികാശ്രമം
    ന ദുർഗതിം അവാപ്നോതി സ്വർഗലോകേ ച പൂജ്യതേ
63 അഗസ്യ സര ആസാദ്യ പിതൃദേവാർചനേ രതഃ
    ത്രിരാത്രോപോഷിതോ രാജന്ന് അഗ്നിഷ്ടോമ ഫലം ലഭേത്
64 ശാകവൃത്തിഃ ഫലൈർ വാപി കൗമാരം വിന്ദതേ പദം
    കണ്വാശ്രമം സമാസാദ്യ ശ്രീജുഷ്ടം ലോകപൂജിതം
65 ധർമാരണ്യം ഹി തത് പുണ്യം ആദ്യം ച ഭരതർഷഭ
    യത്ര പ്രവിഷ്ടമാത്രോ വൈ പാപേഭ്യോ വിപ്രമുച്യതേ
66 അർചയിത്വാ പിതൄൻ ദേവാൻ നിയതോ നിയതാശനഃ
    സർവകാമസമൃദ്ധസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം അശ്നുതേ
67 പ്രദക്ഷിണം തതഃ കൃത്വാ യയാതി പതനം വ്രജേത്
    ഹയമേധസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം പ്രാപ്നോതി തത്ര വൈ
68 മഹാകാലം തതോ ഗച്ഛേൻ നിയതോ നിയതാശനഃ
    കോടിതീർഥം ഉപസ്പൃശ്യ ഹയമേധ ഫലം ലഭേത്
69 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ പുണ്യസ്ഥാനം ഉമാപതേഃ
    നാമ്നാ ഭദ്ര വടം നാമ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതം
70 തത്രാഭിഗമ്യ ചേശാനം ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്
    മഹാദേവ പ്രസാദാച് ച ഗാണപത്യം അവാപ്നുയാത്
71 നർമദാം അഥ ചാസാദ്യ നദീം ത്രൈലോക്യവിശ്രുതാം
    തർപയിത്വാ പിതൄൻ ദേവാൻ അഗ്നിഷ്ടോമ ഫലം ലഭേത്
72 ദക്ഷിണം സിന്ധും ആസാദ്യ ബ്രഹ്മ ചാരീ ജിതേന്ദ്രിയഃ
    അഗ്നിഷ്ടോമം അവാപ്നോതി വിമാനം ചാധിരോഹതി
73 ചർമണ്വതീം സമാസാദ്യ നിയതോ നിയതാശനഃ
    രന്തി ദേവാഭ്യനുജ്ഞാതോ അഗ്നിഷ്ടോമ ഫലം ലഭേത്
74 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ ഹിമവത്സുതം അർബുദം
    പൃഥിവ്യാം യത്ര വൈ ഛിദ്രം പൂർവം ആസീദ് യുധിഷ്ഠിര
75 തത്രാശ്രമോ വസിഷ്ഠസ്യ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതഃ
    തത്രോഷ്യ രജനീം ഏകാം ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്
76 പിംഗാ തീർഥം ഉപസ്പൃശ്യ ബ്രഹ്മ ചാരീ ജിതേന്ദ്രിയഃ
    കപിലാനാം നരവ്യാഘ്ര ശതസ്യ ഫലം അശ്നുതേ
77 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ പ്രഭാസം ലോകവിശ്രുതം
    യത്ര സംനിഹിതോ നിത്യം സ്വയം ഏവ ഹുതാശനഃ
    ദേവതാനാം മുഖം വീര അനലോ ഽനിലസാരഥിഃ
78 തസ്മിംസ് തീർഥവരേ സ്നാത്വാ ശുചിഃ പ്രയത മാനസഃ
    അഗ്നിഷ്ടോമാതിരാത്രാഭ്യാം ഫലം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ
79 തതോ ഗത്വാ സരസ്വത്യാഃ സാഗരസ്യ ച സംഗമേ
    ഗോസഹസ്രഫലം പ്രാപ്യ സ്വർഗലോകേ മഹീയതേ
    ദീപ്യമാനോ ഽഗ്നിവൻ നിത്യം പ്രഭയാ ഭരതർഷഭ
80 ത്രിരാത്രം ഉഷിതസ് തത്ര തർപയേത് പിതൃദേവതാഃ
    പ്രഭാസതേ യഥാ സോമോ അശ്വമേധം ച വിന്ദതി
81 വരദാനം തതോ ഗച്ഛേത് തീർഥം ഭരതസത്തമ
    വിഷ്ണോർ ദുർവാസസാ യത്ര വരോ ദത്തോ യുധിഷ്ഠിര
82 വരദാനേ നരഃ സ്നാത്വാ ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്
    തതോ ദ്വാരവതീം ഗച്ഛേൻ നിയതോ നിയതാശനഃ
    പിണ്ഡാരകേ നരഃ സ്നാത്വാ ലഭേദ് ബഹുസുവർണകം
83 തസ്മിംസ് തീർഥേ മഹാഭാഗ പദ്മലക്ഷണലക്ഷിതാഃ
    അദ്യാപി മുദ്രാ ദൃശ്യന്തേ തദ് അദ്ഭുതം അരിന്ദമ
84 ത്രിശൂലാങ്കാനി പദ്മാനി ദൃശ്യന്തേ കുരുനന്ദന
    മഹാദേവസ്യ സാംനിധ്യം തത്രൈവ ഭരതർഷഭ
85 സാഗരസ്യ ച സിന്ധോശ് ച സംഗമം പ്രാപ്യ ഭാരത
    തീർഥേ സലിലരാജസ്യ സ്നാത്വാ പ്രയത മാനസഃ
86 തർപയിത്വാ പിതൄൻ ദേവാൻ ഋഷീംശ് ച ഭരതർഷഭ
    പ്രാപ്നോതി വാരുണം ലോകം ദീപ്യമാനഃ സ്വതേജസാ
87 ശങ്കുകർണേശ്വരം ദേവം അർചയിത്വാ യുധിഷ്ഠിര
    അശ്വമേധം ദശഗുണം പ്രവദന്തി മനീഷിണഃ
88 പ്രദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ ഗച്ഛേത ഭരതർഷഭ
    തീർഥം കുരു വരശ്രേഷ്ഠ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതം
    ദൃമീതി നാമ്നാ വിഖ്യാതം സർവപാപപ്രമോചനം
89 യത്ര ബ്രഹ്മാദയോ ദേവാ ഉപാസന്തേ മഹേശ്വരം
    തത്ര സ്നാത്വാർചയിത്വാ ച രുദ്രം ദേവഗണൈർ വൃതം
    ജന്മപ്രഭൃതി പാപാനി കൃതാനി നുദതേ നരഃ
90 ദൃമീ ചാത്ര നരശ്രേഷ്ഠ സർവദേവൈർ അഭിഷ്ടുതാ
    തത്ര സ്നാത്വാ നരവ്യാഘ്ര ഹയമേധം അവാപ്നുയാത്
91 ജിത്വാ യത്ര മഹാപ്രാജ്ഞ വിഷ്ണുനാ പ്രഭ വിഷ്ണുനാ
    പുരാ ശൗചം കൃതം രാജൻ ഹത്വാ ദൈവതകണ്ടകാൻ
92 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ വസോർ ധാരാം അഭിഷ്ടുതാം
    ഗമനാദ് ഏവ തസ്യാം ഹി ഹയമേധം അവാപ്നുയാത്
93 സ്നാത്വാ കുരു വരശ്രേഷ്ഠ പ്രയതാത്മാ തു മാനവഃ
    തർപ്യ ദേവാൻ പിതൄംശ് ചൈവ വിഷ്ണുലോകേ മഹീയതേ
94 തീർഥം ചാത്ര പരം പുണ്യം വസൂനാം ഭരതർഷഭ
    തത്ര സ്നാത്വാ ച പീത്വാ ച വസൂനാം സംമതോ ഭവേത്
95 സിന്ധൂത്തമം ഇതി ഖ്യാതം സർവപാപപ്രണാശനം
    തത്ര സ്നാത്വാ നരശ്രേഷ്ഠ ലഭേദ് ബഹുസുവർണകം
96 ബ്രഹ്മ തുംഗം സമാസാദ്യ ശുചിഃ പ്രയത മാനസഃ
    ബ്രഹ്മലോകം അവാപ്നോതി സുകൃതീ വിരജാ നരഃ
97 കുമാരികാണാം ശക്രസ്യ തീർഥം സിദ്ധനിഷേവിതം
    തത്ര സ്നാത്വാ നരഃ ക്ഷിപ്രം ശക്ര ലോകം അവാപ്നുയാത്
98 രേണുകായാശ് ച തത്രൈവ തീർഥം ദേവ നിഷേവിതം
    തത്ര സ്നാത്വാ ഭവേദ് വിപ്രോ വിമലശ് ചന്ദ്രമാ യഥാ
99 അഥ പഞ്ചനദം ഗത്വാ നിയതോ നിയതാശനഃ
    പഞ്ച യജ്ഞാൻ അവാപ്നോതി ക്രമശോ യേ ഽനുകീർതിതാഃ
100 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ ഭീമായാഃ സ്ഥാനം ഉത്തമം
   തത്ര സ്നാത്വാ തു യോന്യാം വൈ നരോ ഭരതസത്തമ
101 ദേവ്യാഃ പുത്രോ ഭവേദ് രാജംസ് തപ്തകുണ്ഡലവിഗ്രഹഃ
   ഗവാം ശതസഹസ്രസ്യ ഫലം ചൈവാപ്നുയാൻ മഹത്
102 ഗിരിമുഞ്ജം സമാസാദ്യ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതം
   പിതാ മഹം നമസ്കൃത്യ ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്
103 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ വിമലം തീർഥം ഉത്തമം
   അദ്യാപി യത്ര ദൃശ്യന്തേ മത്സ്യാഃ സൗവർണരാജതാഃ
104 തത്ര സ്നാത്വാ നരശ്രേഷ്ഠ വാജപേയം അവാപ്നുയാത്
   സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ഗച്ഛേച് ച പരമാം ഗതിം
105 തതോ ഗച്ഛേത മലദാം ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതാം
   പശ്ചിമായാം തു സന്ധ്യായാം ഉപസ്പൃശ്യ യഥാവിധി
106 ചരും നരേന്ദ്ര സപ്താർചേർ യഥാശക്തി നിവേദയേത്
   പിതൄണാം അക്ഷയം ദാനം പ്രവദന്തി മനീഷിണഃ
107 ഗവാം ശതസഹസ്രേണ രാജസൂയ ശതേന ച
   അശ്വമേധ സഹസ്രേണ ശ്രേയാൻ സപ്താർചിഷശ് ചരുഃ
108 തതോ നിവൃത്തോ രാജേന്ദ്ര വസ്ത്രാ പദം അഥാവിശേത്
   അഭിഗമ്യ മഹാദേവം അശ്വമേധ ഫലം ലഭേത്
109 മണിമന്തം സമാസാദ്യ ബ്രഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
   ഏകരാത്രോഷിതോ രാജന്ന് അഗ്നിഷ്ടോമ ഫലം ലഭേത്
110 അഥ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര ദേവികാം ലോകവിശ്രുതാം
   പ്രസൂതിർ യത്ര വിപ്രാണാം ശ്രൂയതേ ഭരതർഷഭ
111 ത്രിശൂലപാണേഃ സ്ഥാനം ച ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതം
   ദേവികായാം നരഃ സ്നാത്വാ സമഭ്യർച്യ മഹേശ്വരം
112 യഥാശക്തി ചരും തത്ര നിവേദ്യ ഭരതർഷഭ
   സർവകാമസമൃദ്ധസ്യ യജ്ഞസ്യ ലഭതേ ഫലം
113 കാമാഖ്യം തത്ര രുദ്രസ്യ തീർഥം ദേവർഷിസേവിതം
   തത്ര സ്നാത്വാ നരഃ ക്ഷിപ്രം സിദ്ധിം ആപ്നോതി ഭാരത
114 യജനം യാജനം ഗത്വാ തഥൈവ ബ്രഹ്മ വാലുകാം
   പുഷ്പന്യാസ ഉപസ്പൃശ്യ ന ശോചേൻ മരണം തതഃ
115 അർധയോജനവിസ്താരാം പഞ്ചയോജനം ആയതാം
   ഏതാവദ് ദേവികാം ആഹുഃ പുണ്യാം ദേവർഷിസേവിതാം
116 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ ദീർഘസത്രം യഥാക്രമം
   യത്ര ബ്രഹ്മാദയോ ദേവാഃ സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
   ദീർഘസത്രം ഉപാസന്തേ ദക്ഷിണാഭിർ യതവ്രതാഃ
117 ഗമനാദ് ഏവ രാജേന്ദ്ര ദീർഘസത്രം അരിന്ദമ
   രാജസൂയാശ്വമേധാഭ്യാം ഫലം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ
118 തതോ വിനശനം ഗച്ഛേൻ നിയതോ നിയതാശനഃ
   ഗച്ഛത്യ് അന്തർഹിതാ യത്ര മരു പൃഷ്ഠേ സരസ്വതീ
   ചമസേ ച ശിവോദ്ഭേദേ നാഗോദ്ഭേദേ ച ദൃശ്യതേ
119 സ്നാത്വാ ച ചമസോദ്ഭേദേ അഗ്നിഷ്ടോമ ഫലം ലഭേത്
   ശിവോദ്ഭേദേ നരഃ സ്നാത്വാ ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്
120 നാഗോദ്ഭേദേ നരഃ സ്നാത്വാ നാഗലോകം അവാപ്നുയാത്
   ശശയാനം ച രാജേന്ദ്ര തീർഥം ആസാദ്യ ദുർലഭം
   ശശരൂപപ്രതിഛന്നാഃ പുഷ്കരാ യത്ര ഭാരത
121 സരസ്വത്യാം മഹാരാജ അനു സംവത്സരം ഹി തേ
   സ്നായന്തേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ വൃത്താം വൈ കാർതികീം സദാ
122 തത്ര സ്നാത്വാ നരവ്യാഘ്ര ദ്യോതതേ ശശിവത് സദാ
   ഗോസഹസ്രപലം ചൈവ പ്രാപ്നുയാദ് ഭരതർഷഭ
123 കുമാര കോടിം ആസാദ്യ നിയതഃ കുരുനന്ദന
   തത്രാഭിഷേകം കുർവീത പിതൃദേവാർചനേ രതഃ
   ഗവാമയം അവാപ്നോതി കുലം ചൈവ സമുദ്ധരേത്
124 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ രുദ്ര കോടിം സമാഹിതഃ
   പുരാ യത്ര മഹാരാജ ഋഷികോടിഃ സമാഹിതാ
   പ്രഹർഷേണ ച സംവിഷ്ടാ ദേവ ദർശനകാങ്ക്ഷയാ
125 അഹം പൂർവം അഹം പൂർവം ദ്രക്ഷ്യാമി വൃഷഭധ്വജം
   ഏവം സമ്പ്രസ്ഥിതാ രാജന്ന് ഋഷയഃ കില ഭാരത
126 തതോ യോഗേഷ്വരേണാപി യോഗം ആസ്ഥായ ഭൂപതേ
   തേഷാം മന്യുപ്രണാശാർഥം ഋഷീണാം ഭാവിതാത്മനാം
127 സൃഷ്ടാ കോടിസ് തു രുദ്രാണാം ഋഷീണാം അഗ്രതഃ സ്ഥിതാ
   മയാ പൂർവതരം ദൃഷ്ട ഇതി തേ മേനിരേ പൃഥക്
128 തേഷാം തുഷ്ടോ മഹാദേവ ഋഷീണാം ഉഗ്രതേജസാം
   ഭക്ത്യാ പരമയാ രാജൻ വരം തേഷാം പ്രദിഷ്ടവാൻ
   അദ്യ പ്രഭൃതി യുഷ്മാകം ധർമവൃദ്ധിർ ഭവിഷ്യതി
129 തത്ര സ്നാത്വാ നരവ്യാഘ്ര രുദ്ര കോട്യാം നരഃ ശുചിഃ
   അശ്വമേധം അവാപ്നോതി കുലം ചൈവ സമുദ്ധരേത്
130 തതോ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര സംഗമം ലോകവിശ്രുതം
   സരസ്വത്യാ മഹാപുണ്യം ഉപാസന്തേ ജനാർദനം
131 യത്ര ബ്രഹ്മാദയോ ദേവാ ഋഷയഃ സിദ്ധചാരണാഃ
   അഭിഗച്ഛന്തി രാജേന്ദ്ര ചൈത്രശുക്ലചതുർദശീം
132 തത്ര സ്നാത്വാ നരവ്യാഘ്ര വിന്ദേദ് ബഹുസുവർണകം
   സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ബ്രഹ്മലോകം ച ഗച്ഛതി
133 ഋഷീണാം യത്ര സത്രാണി സമാപ്താനി നരാധിപ
   സത്രാവസാനം ആസാദ്യ ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്