മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം8

1 [വ്]
     ശ്രുത്വാ ച വിദുരം പ്രാപ്തം രാജ്ഞാ ച പരിസാന്ത്വിതം
     ധൃതരാട്രാത്മജോ രാജാ പര്യതപ്യത ദുർമതിഃ
 2 സ സൗബലം സമാനായ്യ കർണ ദുഃശാസനാവ് അപി
     അബ്രവീദ് വചനം രാജാ പ്രവിശ്യാബുദ്ധിജം തമഃ
 3 ഏഷ പ്രപ്ത്യഗതോ മന്ത്രീ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ സംമതഃ
     വിദുരഃ പാണ്ഡുപുത്രാണാം സുഹൃദ് വിദ്വാൻ ഹിതേ രതഃ
 4 യാവദ് അസ്യ പുനർ ബുദ്ധിം വിദുരോ നാപകർഷതി
     പാണ്ഡവാനയനേ താവൻ മന്ത്രയധ്വം ഹിതം മമ
 5 അഥ പശ്യാമ്യ് അഹം പാർഥാൻ പ്രാപ്താൻ ഇഹ കഥം ചന
     പുനഃ ശോഷം ഗമിഷ്യാമി നിരാസുർ നിരവഗ്രഹഃ
 6 വിഷം ഉദ്ബന്ധനം വാപി ശസ്ത്രം അഗ്നിപ്രവേശനം
     കരിഷ്യേ ന ഹി താൻ ഋദ്ധാൻ പുനർ ദ്രഷ്ടും ഇഹോത്സഹേ
 7 [ഷ]
     കിം ബാലിഷാം മതിം രാജന്ന് ആസ്ഥിതോ ഽസി വിശാം പതേ
     ഗതാസ് തേ സമയം കൃത്വാ നൈതദ് ഏവം ഭവിഷ്യതി
 8 സത്യവാക്യേ സ്ഥിതാഃ സർവേ പാണ്ഡവാ ഭരതർഷഭ
     പിതുസ് തേ വചനം താത ന ഗ്രഹീഷ്യന്തി കർഹി ചിത്
 9 അഥ വാ തേ ഗ്രഹീഷ്യന്തി പുനർ ഏഷ്യന്തി വാ പുരം
     നിരസ്യ സമയം ഭൂയഃ പണോ ഽസ്മാകം ഭവിഷ്യതി
 10 സർവേ ഭവാമോ മധ്യസ്ഥാ രാജ്ഞശ് ഛന്ദാനുവർതിനഃ
    ഛിദ്രം ബഹു പ്രപശ്യന്തഃ പാണ്ഡവാനാം സുസംവൃതാഃ
11 [ദുഹ്]
    ഏവം ഏതൻ മഹാപ്രാജ്ഞ യഥാ വദസി മാതുല
    നിത്യം ഹി മേ കഥയതസ് തവ ബുദ്ധിർ ഹി രോചതേ
12 [കർ]
    കാമം ഈക്ഷാമഹേ സർവേ ദുര്യോധന തവേപ്സിതം
    ഐകമത്യം ഹി നോ രാജൻ സർവേഷാം ഏവ ലക്ഷ്യതേ
13 [വ്]
    ഏവം ഉക്തസ് തു കർണേന രാജാ ദുര്യോധനസ് തദാ
    നാതിഹൃഷ്ടമനാഃ ക്ഷിപ്രം അഭവത് സ പരാങ്മുഖഃ
14 ഉപലഭ്യ തതഃ കർണോ വിവൃത്യ നയനേ ശുഭേ
    രോഷാദ് ദുഃശാസനം ചൈവ സൗബലേയം ച താവ് ഉഭൗ
15 ഉവാച പരമക്രുദ്ധ ഉദ്യമ്യാത്മാനം ആത്മനാ
    അഹോ മമ മതം യത് തൻ നിബോധത നരാധിപാഃ
16 പ്രിയം സർവേ ചികീർഷാമോ രാജ്ഞഃ കിങ്കരപാണയഃ
    ന ചാസ്യ ശക്നുമഃ സർവേ പ്രിയേ സ്ഥാതും അതന്ദ്രിതാഃ
17 വയം തു ശസ്ത്രാണ്യ് ആദായ രഥാൻ ആസ്ഥായ ദംശിതാഃ
    ഗച്ഛാമഃ സഹിതാ ഹന്തും പാണ്ഡവാൻ വനഗോചരാൻ
18 തേഷു സർവേഷു ശാന്തേഷു ഗതേഷ് അവിദിതാം ഗതിം
    നിർവിവാദാ ഭവിഷ്യന്തി ധാർതരാഷ്ട്രാസ് തഥാ വയം
19 യാവദ് ഏവ പരിദ്യൂനാ യാവച് ഛോകപരായണാഃ
    യാവൻ മിത്ര വിഹീനാശ് ച താവച് ഛക്യാ മതം മമ
20 തസ്യ തദ് വചനം ശ്രുത്വാ പൂജയന്തഃ പുനഃ പുനഃ
    ബാഢം ഇത്യ് ഏവ തേ സർവേ പ്രത്യൂചുഃ സൂതജം തദാ
21 ഏവം ഉക്ത്വാ തു സങ്ക്രുദ്ധാ രഥൈഃ സർവേ പൃഥക് പൃഥക്
    നിര്യയുഃ പാണ്ഡവാൻ ഹന്തും സംഘശഃ കൃതനിശ്ചയാഃ
22 താൻ പ്രസ്ഥിതാൻ പരിജ്ഞായ കൃഷ്ണദ്വൈപായനസ് തദാ
    ആജഗാമ വിശുദ്ധാത്മാ ദൃഷ്ട്വാ ദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ
23 പ്രതിഷിധ്യാഥ താൻ സർവാൻ ഭഗവാംൽ ലോകപൂജിതഃ
    പ്രജ്ഞാ ചക്ഷുഷം ആസീനം ഉവാചാഭ്യേത്യ സത്വരഃ