മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം43

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം43

1 [വൈ]
     ഗതേഷു ലോകപാലേഷു പാർഥഃ ശത്രുനിബർഹണഃ
     ചിന്തയാം ആസ രാജേന്ദ്ര ദേവരാജരഥാഗമം
 2 തതശ് ചിന്തയമാനസ്യ ഗുഡാ കേശസ്യ ധീമതഃ
     രഥോ മാതലിസംയുക്ത ആജഗാമ മഹാപ്രഭഃ
 3 നഭോ വിതിമിരം കുർവഞ് ജലദാൻ പാടയന്ന് ഇവ
     ദിശഃ സമ്പൂരയൻ നാദൈർ മഹാമേഘരവോപമൈഃ
 4 അസയഃ ശക്തയോ ഭീമാ ഗദാശ് ചോഗ്രപ്രദർശനാഃ
     ദിവ്യപ്രഭാവാ പ്രാസാശ് ച വിദ്യുതശ് ച മഹാപ്രഭാഃ
 5 തഥൈവാശനയസ് തത്ര ചക്രയുക്താ ഹുഡാ ഗുഡാഃ
     വായുസ്ഫോടാഃ സനിർഘാതാ ബർഹി മേഘനിഭ സ്വനാഃ
 6 തത്ര നാഗാ മഹാകായാ ജ്വലിതാസ്യാഃ സുദാരുണാഃ
     സിതാഭ്രകൂടപ്രതിമാഃ സംഹതാശ് ച യഥോപലാഃ
 7 ദശവാജിസഹസ്രാണി ഹരീണാം വാതരംഹസാം
     വഹന്തി യം നേത്രമുഷം ദിവ്യം മായാമയം രഥം
 8 തത്രാപശ്യൻ മഹാനീലം വൈജയന്തം മഹാപ്രഭം
     ധ്വജം ഇന്ദീ വരശ്യാമം വംശം കനകഭൂഷണം
 9 തസ്മിൻ രഥേ സ്ഥിതം സൂതം തപ്തഹേമവിഭൂഷിതം
     ദൃഷ്ട്വാ പാർഥോ മഹാബാഹുർ ദേവം ഏവാന്വതർകയത്
 10 തഥാ തർകയതസ് തസ്യ ഫൽഗുനസ്യാഥ മാതലിഃ
    സംനതഃ പ്രശ്രിതോ ഭൂത്വാ വാക്യം അർജുനം അബ്രവീത്
11 ഭോ ഭോ ശക്രാത്മജ ശ്രീമാഞ് ശക്രസ് ത്വാം ദ്രഷ്ടും ഇച്ഛതി
    ആരോഹതു ഭവാഞ് ശീഘ്രം രഥം ഇന്ദ്രസ്യ സംമതം
12 ആഹ മാം അമര ശ്രേഷ്ഠഃ പിതാ തവ ശതക്രതുഃ
    കുന്തീസുതം ഇഹ പ്രാപ്തം പശ്യന്തു ത്രിദശാലയാഃ
13 ഏഷ ശക്രഃ പരിവൃതോ ദേവൈർ ഋഷിഗണൈസ് തഥാ
    ഗന്ധർവൈർ അപ്സരോഭിശ് ച ത്വാം ദിദൃക്ഷുഃ പ്രതീക്ഷതേ
14 അസ്മാൽ ലോകാദ് ദേവലോകം പാകശാസന ശാസനാത്
    ആരോഹ ത്വം മയാ സാർധം ലബ്ധാസ്ത്രഃ പുനർ ഏഷ്യസി
15 [അർജ്]
    മാതലേ ഗച്ഛ ശീഘ്രം ത്വം ആരോഹസ്വ രഥോത്തമം
    രാജസൂയാശ്വമേധാനാം ശതൈർ അപി സുദുർലഭം
16 പാർഥിവൈഃ സുമഹാഭാഗൈർ യജ്വഭിർ ഭൂരിദക്ഷിണൈഃ
    ദൈവതൈർ വാ സമാരോഢും ദാനവൈർ വാ രഥോത്തമം
17 നാതപ്ത തപസാ ശക്യ ഏഷ ദിവ്യോ മഹാരഥഃ
    ദ്രഷ്ടും വാപ്യ് അഥ വാ സ്പ്രഷ്ടും ആരോഢും കുത ഏവ തു
18 ത്വയി പ്രതിഷ്ഠിതേ സാധോ രഥസ്ഥേ സ്ഥിരവാജിനി
    പശ്ചാദ് അഹം അഥാരോക്ഷ്യേ സുകൃതീ സത്പഥം യഥാ
19 [വൈ]
    തസ്യ തദ് വചനം ശ്രുത്വാ മാതലിഃ ശക്രസാരഥിഃ
    ആരുരോഹ രഥം ശീഘ്രം ഹയാൻ യേമേ ച രശ്മിഭിഃ
20 തതോ ഽർജുനോ ഹൃഷ്ടമനാ ഗംഗായാം ആപ്ലുതഃ ശുചിഃ
    ജജാപ ജപ്യം കൗന്തേയോ വിധിവത് കുരുനന്ദനഃ
21 തതഃ പിതൄൻ യഥാന്യായം തർപയിത്വാ യഥാവിധി
    മന്ദരം ശൈലരാജം തം ആപ്രഷ്ടും ഉപചക്രമേ
22 സാധൂനാം ധർമശീലാനാം മുനീനാം പുണ്യകർമണാം
    ത്വം സദാ സംശ്രയഃ ശൈലസ്വർഗമാർഗാഭികാങ്ക്ഷിണാം
23 ത്വത്പ്രസാദാത് സദാ ശൈലബ്രാഹ്മണാഃ ക്ഷത്രിയാ വിശഃ
    സ്വഗം പ്രാപ്താശ് ചരന്തി സ്മ ദേവൈഃ സഹ ഗതവ്യഥാഃ
24 അദ്രിരാജമഹാശൈലമുനി സംശ്രയതീർഥവൻ
    ഗച്ഛാമ്യ് ആമന്ത്രയാമി ത്വാം സുഖം അസ്മ്യ് ഉഷിതസ് ത്വയി
25 തവ സാനൂനി കുഞ്ജാശ് ച നദ്യഃ പ്രസ്രവണാനി ച
    തീർഥാനി ച സുപുണ്യാനി മയാ ദൃഷ്ടാന്യ് അനേകശഃ
26 ഏവം ഉക്ത്വാർജുനഃ ശൈലം ആമന്ത്ര്യ പരവീരഹാ
    ആരുരോഹ രഥം ദിവ്യം ദ്യോതയന്ന് ഇവ ഭാസ്വകഃ
27 സ തേനാദിത്യ രൂപേണ ദിവ്യേനാദ്ഭുത കർമണാ
    ഊർധ്വം ആചക്രമേ ധീമാൻ പ്രഹൃഷ്ടഃ കുരുനന്ദനഃ
28 സോ ഽദർശന പഥം യാത്വാ മർത്യാനാം ഭൂമിചാരിണാം
    ദദർശാദ്ഭുതരൂപാണി വിമാനാനി സഹസ്രശഃ
29 ന തത്ര സൂര്യഃ സോമോ വാ ദ്യോതതേ ന ച പാവകഃ
    സ്വയൈവ പ്രഭയാ തത്ര ദ്യോതന്തേ പുണ്യലബ്ധയാ
30 താരാ രൂപാണി യാനീഹ ദൃശ്യന്തേ ദ്യുതിമന്തി വൈ
    ദീപവദ് വിപ്രകൃഷ്ടത്വാദ് അണൂനി സുമഹാന്ത്യ് അപി
31 താനി തത്ര പ്രഭാസ്വന്തി രൂപവന്തി ച പാണ്ഡവഃ
    ദദർശ സ്വേഷു ധിഷ്ണ്യേഷു ദീപ്തിമന്തി സ്വയാർചിഷാ
32 തത്ര രാജർഷയഃ സിദ്ധാ വീരാശ് ച നിഹതാ യുധി
    തപസാ ച ജിതസ്വർഗാഃ സമ്പേതുഃ ശതസംഘശഃ
33 ഗന്ധർവാണാം സഹസ്രാണി സൂര്യജ്വലന തേജസാം
    ഗുഹ്യകാനാം ഋഷീണാം ച തഥൈവാപ്സരസാം ഗണാഃ
34 ലോകാൻ ആത്മപ്രഭാൻ പശ്യൻ ഫൽഗുനോ വിസ്മയാന്വിതഃ
    പപ്രച്ഛ മാതലിം പ്രീത്യാ സ ചാപ്യ് ഏനം ഉവാച ഹ
35 ഏതേ സുകൃതിനഃ പാർഥ സ്വേഷു ധിഷ്ണ്യേഷ്വ്വ് അവസ്ഥിതാഃ
    യാൻ ദൃഷ്ടവാൻ അസി വിഭോ താരാ രൂപാണി ഭൂതലേ
36 തതോ ഽപശ്യത് സ്ഥിതം ദ്വാരി സിതം വൈജയിനം ഗജം
    ഐരാവതം ചതുർദന്തം കൈലാസം ഇവ ശൃംഗിണം
37 സ സിദ്ധമാർഗം ആക്രമ്യ കുരുപാണ്ഡവസത്തമഃ
    വ്യരോചത യഥാപൂർവം മാന്ധാതാ പാർഥിവോത്തമഃ
38 അതിചക്രാമ ലോകാൻ സ രാജ്ഞാം രാജീവലോചനഃ
    തതോ ദദർശ ശക്രസ്യ പുരീം താം അമരാവതീം