മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം288

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം288

1 [കുന്തീ]
     ബ്രാഹ്മണം യന്ത്രിതാ രാജൻ ഉപസ്ഥാസ്യാമി പൂജയാ
     യഥാപ്രതിജ്ഞം രാജേന്ദ്ര ന ച മിഥ്യാ ബ്രവീമ്യ് അഹം
 2 ഏഷ ചൈവ സ്വഭാവോ മേ പൂജയേയം ദ്വിജാൻ ഇതി
     തവ ചൈവ പ്രിയം കാര്യം ശ്രേയോ ചൈതത് പരം മമ
 3 യദ്യ് ഏവൈഷ്യതി സായാഹ്നേ യദി പ്രാതർ അഥോ നിശി
     യദ്യ് അർധരാത്രേ ഭഗവാൻ ന മേ കോപം കരിഷ്യതി
 4 ലാഭോ മമൈഷ രാജേന്ദ്ര യദ് വൈ പൂജയതീ ദ്വിജാൻ
     ആദേശേ തവ തിഷ്ഠന്തീ ഹിതം കുര്യാം നരോത്തമ
 5 വിസ്രബ്ധോ ഭവ രാജേന്ദ്ര ന വ്യലീകം ദ്വിജോത്തമഃ
     വസൻ പ്രാപ്സ്യതി തേ ഗേഹേ സത്യം ഏതദ് ബ്രവീമി തേ
 6 യത് പ്രിയം ച ദ്വിജസ്യാസ്യ ഹിതം ചൈവ തവാനഘ
     യതിഷ്യാമി തഥാ രാജൻ വ്യേതു തേ മാനസോ ജ്വരഃ
 7 ബ്രാഹ്മണാ ഹി മഹാഭാഗാഃ പൂജിതാഃ പൃഥിവീപതേ
     താരണായ സമർഥാഃ സ്യുർ വിപരീതേ വധായ ച
 8 സാഹം ഏതദ് വിജാനന്തീ തോഷയിഷ്യേ ദ്വിജോത്തമം
     ന മത്കൃതേ വ്യഥാം രാജൻ പ്രാപ്സ്യസി ദ്വിജസത്തമാത്
 9 അപരാധേ ഹി രാജേന്ദ്ര രാജ്ഞാം അശ്രേയസേ ദ്വിജാഃ
     ഭവന്തി ച്യവനോ യദ്വത് സുകന്യായാഃ കൃതേ പുരാ
 10 നിയമേന പരേണാഹം ഉപസ്ഥാസ്യേ ദ്വിജോത്തമം
    യഥാ ത്വയാ നരേന്ദ്രേദം ഭാഷിതം ബ്രാഹ്മണം പ്രതി
11 [രാജാ]
    ഏവം ഏതത് ത്വയാ ഭദ്രേ കർതവ്യം അവിശങ്കയാ
    മദ് ധിതാർഥം കുലാർഥം ച തഥാത്മാർഥം ച നന്ദിനി
12 [വൈ]
    ഏവം ഉക്ത്വാ തു തം കന്യാം കുന്തിഭോജോ മഹായശാഃ
    പൃഥാം പരിദദൗ തസ്മൈ ദ്വിജായ സുത വത്സലഃ
13 ഇയം ബ്രഹ്മൻ മമ സുതാ ബാലാ സുഖവിവർധിതാ
    അപരാധ്യേത യത് കിം ചിൻ ന തത് കാര്യം ഹൃദി ത്വയാ
14 ദ്വിജാതയോ മഹാഭാഗാ വൃദ്ധബാല തപസ്വിഷു
    ഭവന്ത്യ് അക്രോധനാഃ പ്രായോ വിരുദ്ധേഷ്വ് അപി നിത്യദാ
15 സുമഹത്യ് അപരാധേ ഽപി ക്ഷാന്തിഃ കാര്യാ ദ്വിജാതിഭിഃ
    യഥാശക്തി യഥോത്സാഹം പൂജാ ഗ്രാഹ്യാ ദ്വിജോത്തമ
16 തഥേതി ബ്രാഹ്മണേനോക്തേ സ രാജാ പ്രീതിമാനസഃ
    ഹംസചന്ദ്രാശ്മു സങ്കാശം ഗൃഹം അസ്യ ന്യവേദയത്
17 തത്രാഗ്നിശരണേ കൢപ്തം ആനസം തസ്യ ഭാനുമത്
    ആഹാരാദി ച സർവം തത് തഥൈവ പ്രത്യവേദയത്
18 നിക്ഷിപ്യ രാജപുത്രീ തു തന്ദ്രീം മാനം തഥൈവ ച
    ആതസ്ഥേ പരമം യത്നം ബ്രാഹ്മണസ്യാഭിരാധനേ
19 തത്ര സാ ബ്രാഹ്മണം ഗത്വാ പൃഥാ ശൗചപരാ സതീ
    വിധിവത് പരിചാരാർഹം ദേവവത് പര്യതോഷയത്