മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം258

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം258

1 [മാർക്]
     പ്രാപ്തം അപ്രതിമം ദുഃഖം രാമേണ ഭരതർഷഭ
     രക്ഷസാ ജാനകീ തസ്യ ഹൃതാ ഭാര്യാ ബലീയസാ
 2 ആശ്രമാദ് രാക്ഷസേന്ദ്രേണ രാവണേന വിഹായസാ
     മായാം ആസ്ഥായ തരസാ ഹത്വാ ഗൃധ്രം ജടായുഷം
 3 പ്രത്യാജഹാര താം രാമഃ സുഗ്രീവ ബലം ആശ്രിതഃ
     ബദ്ധ്വാ സേതും സമുദ്രസ്യ ദഗ്ധ്വാ ലങ്കാം ശിതൈഃ ശരൈഃ
 4 [യ്]
     കസ്മിൻ രാമഃ കുലേ ജാതഃ കിംവീര്യഃ കിമ്പരാക്രമഃ
     രാവണഃ കസ്യ വാ പുത്രഃ കിം വൈരം തസ്യ തേന ഹ
 5 ഏതൻ മേ ഭഗവൻ സർവം സമ്യഗ് ആഖ്യാതും അർഹസി
     ശ്രോതും ഇച്ഛാമി ചരിതം രാമസ്യാക്ലിഷ്ടകർമണഃ
 6 [മാർക്]
     അജോ നാമാഭവദ് രാജാ മഹാൻ ഇക്ഷ്വാകുവംശജഃ
     തസ്യ പുത്രോ ദശരഥഃ ശശ്വത് സ്വാധ്യായവാഞ് ശുചിഃ
 7 അഭവംസ് തസ്യ ചത്വാരഃ പുത്രാ ധർമാർഥകോവിദാഃ
     രാമലക്ഷ്മണശത്രുഘ്നാ ഭരതശ് ച മഹാബലഃ
 8 രാമസ്യ മാതാ കൗസല്യാ കൈകേയീ ഭരതസ്യ തു
     സുതൗ ലക്ഷ്മണശത്രുഘ്നൗ സുമിത്രായാഃ പരന്തപൗ
 9 വിദേഹരാജോ ജനകഃ സീതാ തസ്യാത്മജാ ബിഭോ
     യാം ചകാര സ്വയം ത്വഷ്ടാ രാമസ്യ മഹിഷീം പ്രിയാം
 10 ഏതദ് രാമസ്യ തേ ജന്മ സീതായാശ് ച പ്രകീർതിതം
    രാവണസ്യാപി തേ ജന്മ വ്യാഖ്യാസ്യാമി ജനേശ്വര
11 പിതാമഹോ രാവണസ്യ സാക്ഷാദ് ദേവഃ പ്രജാപതിഃ
    സ്വയംഭൂഃ സർവലോകാനാം പ്രഭുഃ സ്രഷ്ടാ മഹാതപാഃ
12 പുലസ്ത്യോ നാമ തസ്യാസീൻ മാനസോ ദയിതഃ സുതഃ
    തസ്യ വൈശ്രവണോ നാമ ഗവി പുത്രോ ഽഭവത് പ്രഭുഃ
13 പിതരം സ സമുത്സൃജ്യ പിതാമഹം ഉപസ്ഥിതഃ
    തസ്യ കോപാത് പിതാ രാജൻ സസർജാത്മാനം ആത്മനാ
14 സ ജജ്ഞേ വിശ്രവാ നാമ തസ്യാത്മാർധേന വൈ ദ്വിജഃ
    പ്രതീകാരായ സക്രോധസ് തതോ വൈശ്രവണസ്യ വൈ
15 പിതാമഹസ് തു പ്രീതാത്മാ ദദൗ വൈശ്രവണസ്യ ഹ
    അമരത്വം ധനേശത്വം ലോകപാലത്വം ഏവ ച
16 ഈശാനേന തഥാ സഖ്യം പുത്രം ച നലകൂബരം
    രാജധാനീ നിവേശം ച ലങ്കാം രക്ഷോഗണാന്വിതാം