മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം250

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം250

1 [വൈ]
     അഥാബ്രവീദ് ദ്രൗപദീ രാജപുത്രീ; പൃഷ്ടാ ശിബീനാം പ്രവരേണ തേൻ അ
     അവേക്ഷ്യ മന്ദം പ്രവിമുച്യ ശാഖാം; സംഗൃഹ്ണതീ കൗശികം ഉത്തരീയം
 2 ബുദ്ധ്യാഭിജാനാമി നരേന്ദ്രപുത്ര; ന മാദൃശീ ത്വാം അഭിഭാഷ്ടും അർഹാ
     ന ത്വേഹ വക്താസ്തി തവേഹ വാക്യം; അന്യോ നരോ വാപ്യ് അഥ വാപി നാരീ
 3 ഏകാ ഹ്യ് അഹം സമ്പ്രതി തേന വാചം; ദദ്ദാനി വൈ ഭദ്ര നിബോധ ചേദം
     അഹം ഹ്യ് അരണ്യേ കഥം ഏകം ഏകാ; ത്വാം ആലപേയം നിരതാ സ്വധർമേ
 4 ജാനാമി ച ത്വാം സുരഥസ്യ പുത്രം; യം കോടികാശ്യേതി വിദുർ മനുഷ്യാഃ
     തസ്മാദ് അഹം ശൈബ്യ തഥൈവ തുഭ്യം; ആഖ്യാമി ബന്ധൂൻ പ്രതി തൻ നിബോധ
 5 അപത്യം അസ്മി ദ്രുപദസ്യ രാജ്ഞഃ; കൃഷ്ണേതി മാം ശൈബ്യ ദിവുർ മനുഷ്യാഃ
     സാഹം വൃണേ പഞ്ചജനാൻ പതിത്വേ; യേ ഖാണ്ഡവ പ്രസ്ഥഗതാഃ ശ്രുതാസ് തേ
 6 യുധിഷ്ഠിരോ ഭീമസേനാർജുനൗ ച; മാദ്ര്യാശ് ച പുത്രൗ പുരുഷപ്രവീരൗ
     തേ മാം നിവേശ്യേഹ ദിശശ് ചതസ്രോ; വിഭജ്യ പാർഥാ മൃഗയാം പ്രയാതാഃ
 7 പ്രാചീം രാജാ ദക്ഷിണാം ഭീമസേനോ; ജയഃ പ്രതീചീം യമജാവ് ഉദീചീം
     മന്യേ തു തേഷാം രഥസത്തമാനാം; കാലോ ഽഭിതഃ പ്രാപ്ത ഇഹോപയാതും
 8 സംമാനിതാ യാസ്യഥ തൈർ യഥേഷ്ടം; വിമുച്യ വാഹാൻ അവഗാഹയധ്വം
     പ്രിയാതിഥിർ ധർമസുതോ മഹാത്മാ; പ്രീതോ ഭവിഷ്യത്യ് അഭിവീക്ഷ്യ യുഷ്മാൻ
 9 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ ദ്രുപദാത്മജാ സാ; ശൈബ്യാത്മജം ചന്ദ്ര മുഖീ പ്രതീതാ
     വിവേശ താം പർണകുടീം പ്രശസ്താം; സഞ്ചിന്ത്യ തേഷാം അതിഥിസ്വധർമം