മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം142

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം142

1 [യു]
     ഭീമസേന യമൗ ചോഭൗ പാഞ്ചാലി ച നിബോധത
     നാസ്തി ഭൂതസ്യ നാശോ വൈ പശ്യതാസ്മാൻ വനേചരാൻ
 2 ദുർബലാഃ ക്ലേശിതാഃ സ്മേതി യദ് ബ്രവീഥേതരേതരം
     അശക്യേ ഽപി വ്രജാമേതി ധനഞ്ജയ ദിദൃക്ഷയാ
 3 തൻ മേ ദഹതി ഗാത്രാണി തൂലരാശിം ഇവാനലഃ
     യച് ച വീരം ന പശ്യാമി ധനഞ്ജയം ഉപാന്തികേ
 4 തസ്യ ദർശനതൃഷ്ണം മാം സാനുജം വനം ആസ്ഥിതം
     യാജ്ഞസേന്യാഃ പരാമർശഃ സ ച വീര ദഹത്യ് ഉത
 5 നകുലാത് പൂർവജം പാർഥം ന പശ്യാമ്യ് അമിതൗജസം
     അജേയം ഉഗ്രധന്വാനം തേന തപ്യേ വൃകോദര
 6 തീർഥാനി ചൈവ രമ്യാണി വനാനി ച സരാംസി ച
     ചരാമി സഹ യുഷ്മാഭിസ് തസ്യ ദർശനകാങ്ക്ഷയാ
 7 പഞ്ച വർഷാണ്യ് അഹം വീരം സത്യസന്ധം ധനഞ്ജയം
     യൻ ന പശ്യാമി ബീഭത്സും തേന തപ്യേ വൃകോദര
 8 തം വൈ ശ്യാമം ഗുദാകേശം സിംഹവിക്രാന്ത ഗാമിനം
     ന പശ്യാമി മഹാബാഹും തേന തപ്യേ വൃകോദര
 9 കൃതാസ്ത്രം നിപുനം യുദ്ധേ പ്രതിമാനം ധനുഷ്മതാം
     ന പശ്യാമി നരശ്രേഷ്ഠം തേന തപ്യേ വൃകോദര
 10 ചരന്തം അരിസംഘേഷു കാലം ക്രുദ്ധം ഇവാന്തകം
    പ്രഭിന്നം ഇവ മാതംഗം സിംഹസ്കന്ധം ധനഞ്ജയം
11 യഃ സ ശക്രാദ് അനവരോ വീര്യേണ ദ്രവിണേന ച
    യമയോഃ പൂർവജഃ പാർഥഃ ശ്വേതാശ്വോ ഽമിതവിക്രമഃ
12 ദുഃഖേന മഹതാവിഷ്ടഃ സ്വകൃതേനാനിവർതിനാ
    അജേയം ഉഗ്രധന്വാനം തം ന പശ്യാമി ഫൽഗുനം
13 സതതം യഃ ക്ഷമാ ശീലഃ ക്ഷിപ്യമാണോ ഽപ്യ് അനീയസാ
    ഋജു മാർഗപ്രപന്നസ്യ ശർമ ദാതാഭയസ്യ ച
14 സ തു ജിഹ്മപ്രവൃത്തസ്യ മായയാഭിജിഘാംസതഃ
    അപി വജ്രധരസ്യാപി ഭവേത് കാലവിഷോപമഃ
15 ശത്രോർ അപി പ്രപന്നസ്യ സോ ഽനൃശംസഃ പ്രതാപവാൻ
    ദാതാഭയസ്യ ഭീഭത്സുർ അമിതാത്മാ മഹാബലഃ
16 സർവേഷാം ആശ്രമോ ഽസ്മാകം രണേ ഽരീണാം പ്രമർദിതാ
    ആഹർതാ സർവരത്നാനാം സർവേഷാം നഃ സുഖാവഹഃ
17 രത്നാനി യസ്യ വീര്യേണ ദിവ്യാന്യ് ആസൻ പുരാ മമ
    ബഹൂനി ബഹു ജാതാനി യാനി പ്രാപ്തഃ സുയോധനഃ
18 യസ്യ ബാഹുബലാദ് വീര സഭാ ചാസീത് പുരാ മമ
    സർവരത്നമയീ ഖ്യാതാ ത്രിഷു ലോകേഷു പാണ്ഡവ
19 വാസുദേവ സമം വീര്യേ കാർതവീര്യ സമം യുധി
    അജേയം അജിതം യുദ്ധേ തം ന പശ്യാമി ഫൽഗുനം
20 സങ്കർഷണം മഹാവീര്യം ത്വാം ച ഭീമാപരാജിതം
    അനുജാതഃ സ വീര്യേണ വാസുദേവം ച ശത്രുഹാ
21 യസ്യ ബാഹുബലേ തുല്യഃ പ്രഭാവേ ച പുരന്ദരഃ
    ജവേ വായുർ മുഖേ സോമഃ ക്രോധേ മൃത്യുഃ സനാതനഃ
22 തേ വയം തം നരവ്യാഘ്രം സർവേ വീര ദിദൃക്ഷവഃ
    പ്രവേക്ഷ്യാമോ മഹാബാഹോ പർവതം ഗന്ധമാദനം
23 വിശാലാ ബദരീ യത്ര നരനാരായണാശ്രമഃ
    തം സദാധ്യുഷിതം യക്ഷൈർ ദ്രക്ഷ്യാമോ ഗിരിം ഉത്തമം
24 കുബേര നലിനീം രമ്യാം രാക്ഷസൈർ അഭിരക്ഷിതാം
    പദ്ഭിർ ഏവ ഗമിഷ്യാമസ് തപ്യമാനാ മഹത് തപഃ
25 നാതപ്ത തപസാ ശക്യോ ദേശോ ഗന്തും വൃകോദര
    ന നൃശംസേന ലുബ്ധേന നാപ്രശാന്തേന ഭാരത
26 തത്ര സർവേ ഗമിഷ്യാമോ ഭീമാർജുനപദൈഷിണഃ
    സായുധാ ബദ്ധനിഷ്ട്രിംശാഃ സഹ വിപ്രൈർ മഹാവ്രതൈഃ
27 മക്ഷികാൻ മശകാൻ ദംശാൻ വ്യാഘ്രാൻ സിംഹാൻ സരീസൃപാൻ
    പ്രാപ്നോത്യ് അനിയതഃ പാർഥ നിയതസ് താൻ ന പശ്യതി
28 തേ വയം നിയതാത്മാനഃ പർവതം ഗന്ധമാദനം
    പ്രവേക്ഷ്യാമോ മിതാഹാരാ ധനഞ്ജയ ദിദൃക്ഷവഃ