മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം121

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം121

1 [ൽ]
     നൃഗേണ യജമാനേന സോമേനേഹ പുരന്ദരഃ
     തർപിതഃ ശ്രൂയതേ രാജൻ സ തൃപ്തോ മദം അഭ്യഗാത്
 2 ഇഹ ദേവൈഃ സഹേന്ദ്രൈർ ഹി പ്രജാപതിഭിർ ഏവ ച
     ഇഷ്ടം ബഹുവിധൈർ യജ്ഞൈർ മഹദ്ഭിർ ഭൂരിദക്ഷിണൈഃ
 3 ആമൂർത രയസശ് ചേഹ രാജാ വജ്രധരം പ്രഭും
     തർപയാം ആസ സോമേന ഹയമേധേഷു സപ്തസു
 4 തസ്യ സപ്തസു യജ്ഞേഷു സർവം ആസീദ് ധിരൻ മയം
     വാനസ്പത്യം ച ഭൗമം ച യദ് ദ്രവ്യം നിയതം മഖേ
 5 തേഷ്വ് ഏവ ചാസ്യ യജ്ഞേഷു പ്രയോഗാഃ സപ്ത വിശ്രുതാഃ
     സപ്തൈകൈകസ്യ യൂപസ്യ ചഷാലാശ് ചോപരിസ്ഥിതാഃ
 6 തസ്യ സ്മ യൂപാൻ യജ്ഞേഷു ഭ്രാജമാനാൻ ഹിരൻ മയാൻ
     സ്വയം ഉത്ഥാപയാം ആസുർ ദേവാഃ സേന്ദ്രാ യുധിഷ്ഠിര
 7 തേഷു തസ്യ മഖാഗ്ര്യേഷു ഗയസ്യ പൃഥിവീപതേഃ
     അമാദ്യദ് ഇന്ദ്രഃ സോമേന ദക്ഷിണാഭിർ ദ്വിജാതയഃ
 8 സികതാ വാ യഥാ ലോകേ യഥാ വാ ദിവി താരകാഃ
     യഥാ വാ വർഷതോ ധാരാ അസംഖ്യേയാശ് ച കേന ചിത്
 9 തഥൈവ തദ് അസംഖ്യേയം ധനം യത് പ്രദദൗ ഗയഃ
     സദസ്യേഭ്യോ മഹാരാജ തേഷു യജ്ഞേഷു സപ്തസു
 10 ഭവേത് സംഖ്യേയം ഏതദ് വൈ യദ് ഏതത് പരികീർതിതം
    ന സാ ശക്യാ തു സംഖ്യാതും ദക്ഷിണാ ദക്ഷിണാ വതഃ
11 ഹിരൻ മയീഭിർ ഗോഭിശ് ച കൃതാഭിർ വിശ്വകർമണാ
    ബ്രാഹ്മണാംസ് തർപയാം ആസ നാനാദിഗ്ഭ്യഃ സമാഗതാൻ
12 അൽപാവശേഷാ പൃഥിവീ ചൈത്യൈർ ആസീൻ മഹാത്മനഃ
    ഗയസ്യ യജമാനസ്യ തത്ര തത്ര വിശാം പതേ
13 സ ലോകാൻ പ്രാപ്തവാൻ ഐന്ദ്രാൻ കർമണാ തേന ഭാരത
    സ ലോകതാം തസ്യ ഗച്ഛേത് പയോഷ്ണ്യാം യ ഉപസ്പൃശേത്
14 തസ്മാത് ത്വം അത്ര രാജേന്ദ്ര ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ ഽനഘ
    ഉപസ്പൃശ്യ മഹീപാല ധൂതപാപ്മാ ഭവിഷ്യസി
15 [വ്]
    സ പയോഷ്ണ്യാം നരശ്രേഷ്ഠഃ സ്നാത്വാ വൈ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ
    വൈഡൂര്യ പർവതം ചൈവ നർമദാം ച മഹാനദീം
    സമാജഗാമ തേജോ വീ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ ഽനഘ
16 തതോ ഽസ്യ സർവാണ്യ് ആചഖ്യൗ ലോമശോ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
    തീർഥാനി രമണീയാനി തത്ര തത്ര വിശാം പതേ
17 യഥായോഗം യഥാ പ്രീതിപ്രയയൗ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ
    ദദമാനോ ഽസകൃദ് വിത്തം ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ സഹസ്രശഃ
18 [ൽ]
    ദേവാനാം ഏതി കൗന്തേയ തഥാ രാജ്ഞാം സ ലോകതാം
    വൈഡൂര്യ പർവതം ദൃഷ്ട്വാ നർമദാം അവതീര്യ ച
19 സന്ധിർ ഏഷ നരശ്രേഷ്ഠ ത്രേതായാ ദ്വാപരസ്യ ച
    ഏതം ആസാദ്യ കൗന്തേയ സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ
20 ഏഷ ശര്യാതി യജ്ഞസ്യ ദേശസ് താത പ്രകാശതേ
    സാക്ഷാദ് യത്രാപിബത് സോമം അശ്വിഭ്യാം സഹ കൗശികഃ
21 ചുകോപ ഭാർഗവശ് ചാപി മഹേന്ദ്രസ്യ മഹാതപാഃ
    സംസ്തംഭയാം ആസ ച തം വാസവം ച്യവനഃ പ്രഭുഃ
    സുകങ്ക്യാം ചാപി ഭാര്യാം സ രാജപുത്രീം ഇവാപ്തവാൻ
22 [യ്]
    കഥം വിഷ്ടംഭിതസ് തേന ഭഗവാൻ പാകശാസനഃ
    കിമർഥം ഭാർഗവശ് ചാപി കോപം ചക്രേ മഹാതപാഃ
23 നാസത്യൗ ച കഥം ബ്രഹ്മൻ കൃതവാൻ സോമപീഥിനൗ
    ഏതത് സർവം യഥാവൃത്തം ആഖ്യാതു ഭഗവാൻ മമ