മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം108

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം108

1 [ലോമഷ]
     ഭഗീരഥവചഃ ശ്രുത്വാ പ്രിയാർഥം ച ദിവൗകസാം
     ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി രാജാനം ഭഗവാൻ പ്രത്യഭാഷത
 2 ധാരയിഷ്യേ മഹാബാഹോ ഗഗണാത് പ്രച്യുതാം ശിവാം
     ദിവ്യാം ദേവ നദീം പുണ്യാം ത്വത്കൃതേ നൃപസത്തമ
 3 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാബാഹോ ഹിമവന്തം ഉപാഗമത്
     സംവൃതഃ പാർഷദൈർ ഘോരൈർ നാനാപ്രഹരണോദ്യതൈഃ
 4 തതഃ സ്ഥിത്വാ നരശ്രേഷ്ഠം ഭഗീരഥം ഉവാച ഹ
     പ്രയാചസ്വ മഹാബാഹോ ശൈലരാജസുതാം നദീം
     പതമാനാം സരിച്ഛ്രേഷ്ഠാം ധാരയിഷ്യേ ത്രിവിഷ്ടപാത്
 5 ഏതച് ഛ്രുത്വാ വചോ രാജാ ശർവേണ സമുദാഹൃതം
     പ്രയതഃ പ്രണതോ ഭൂത്വാ ഗംഗാം സമനുചിന്തയത്
 6 തതഃ പുണ്യജലാ രമ്യാ രാജ്ഞാ സമനുചിന്തിതാ
     ഈശാനം ച സ്ഥിതം ദൃഷ്ട്വാ ഗഗണാത് സഹസാ ച്യുതാ
 7 താം പ്രച്യുതാം തതോ ദൃഷ്ട്വാ ദേവാഃ സാർധം മഹർഷിഭിഃ
     ഗന്ധർവോരഗരക്ഷാംസി സമാജഗ്മുർ ദിദൃക്ഷയാ
 8 തതഃ പപാത ഗഗണാദ് ഗംഗാ ഹിമവതഃ സുതാ
     സമുദ്ഭ്രാന്ത മഹാവർതാ മീനഗ്രാഹസമാകുലാ
 9 താം ദധാര ഹരോ രാജൻ ഗംഗാം ഗഗണ മേഖലാം
     ലലാടദേശേ പതിതാം മാലാം മുക്താ മയീം ഇവ
 10 സാ ബഭൂവ വിസർപന്തീ ത്രിധാ രാജൻ സമുദ്രഗാ
    ഫേനപുഞ്ജാകുല ജലാ ഹംസാനാം ഇവ പങ്ക്തയഃ
11 ക്വ ചിദ് ആഭോഗ കുടിലാ പ്രസ്ഖലന്തീ ക്വ ചിത് ക്വ ചിത്
    സ്വഫേന പടസംവീതാ മത്തേവ പ്രമദാവ്രജത്
    ക്വ ചിത് സാ തോയനിനദൈർ നദന്തീ നാദം ഉത്തമം
12 ഏവം പ്രകാരാൻ സുബഹൂൻ കുർവന്തീ ഗഗണാച് ച്യുതാ
    പൃഥിവീതലം ആസാദ്യ ഭഗീരഥം അഥാബ്രവീത്
13 ദർശയസ്വ മഹാരാജ മാർഗം കേന വ്രജാമ്യ് അഹം
    ത്വദർഥം അവതീർണാസ്മി പൃഥിവീം പൃഥിവീപതേ
14 ഏതച് ഛ്രുത്വാ വചോ രാജാ പ്രാതിഷ്ഠത ഭഗീരഥഃ
    യത്ര താനി ശരീരാണി സാഗരാണാം മഹാത്മനാം
    പാവനാർഥം നരശ്രേഷ്ഠ പുണ്യേന സലിലേന ഹ
15 ഗംഗായാ ധാരണം കൃത്വാ ഹരോ ലോകനമസ്കൃതഃ
    കൈലാസം പർവതശ്രേഷ്ഠം ജഗാമ ത്രിദശൈഃ സഹ
16 സമുദ്രം ച സമാസാദ്യ ഗംഗയാ സഹിതോ നൃപഃ
    പൂരയാം ആസ വേഗേന സമുദ്രം വരുണാലയം
17 ദുഹിതൃത്വേ ച നൃപതിർ ഗംഗാം സമനുകൽപയത്
    പിതൄണാം ചോദകം യത്ര ദദൗ പൂർണമനോ രഥഃ
18 ഏതത് തേ സർവം ആഖ്യാതം ഗംഗാ ത്രിപഥ ഗാ യഥാ
    പൂരണാർഥം സമുദ്രസ്യ പൃഥിവീം അവതാരിതാ
19 സമുദ്രശ് ച യഥാ പീതഃ കാരണാർഥേ മഹാത്മനാ
    വാതാപിശ് ച യഥാ നീതഃ ക്ഷയം സ ബ്രഹ്മ ഹാ പ്രഭോ
    അഗസ്ത്യേന മഹാരാജ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി