മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം100

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം100

1 [ലോമഷാ]
     സമുദ്രം തേ സമാശ്രിത്യ വാരുണം നിധിം അംഭസാം
     കാലേയാഃ സമ്പ്രവർതന്ത ത്രൈലോക്യസ്യ വിനാശനേ
 2 തേ രാത്രൗ സമഭിക്രുദ്ധാ ഭക്ഷയന്തി സദാ മുനീൻ
     ആശ്രമേഷു ച യേ സന്തി പുന്യേഷ്വ് ആയതനേഷു ച
 3 വസിസ്ഥസ്യാശ്രമേ വിപ്രാ ഭക്ഷിതാസ് തൈർ ദുരാത്മഭിഃ
     അശീതിശതം അഷ്ടൗ ച നവ ചാന്യേ തപസ്വിനഃ
 4 ച്യവനസ്യാശ്രമം ഗത്വാ പുന്യം ദ്വിജ നിസേവിതം
     ഫലമൂലാശനാനാം ഹി മുനീനാം ഭക്ഷിതം ശതം
 5 ഏവം രാത്രൗ സ്മ കുർവന്തി വിവിശുശ് ചാർണവം ദിവാ
     ഭരദ്വാജാശ്രമേ ചൈവ നിയതാ ബ്രഹ്മചാരിണഃ
     വായ്വാഹാരാംബുഭക്ഷാശ് ച വിംശതിഃ സംനിപാതിതാഃ
 6 ഏവം ക്രമേണ സർവാംസ് താൻ ആശ്രമാൻ ദാനവാസ് തദാ
     നിശായാം പരിധാവന്തി മത്താ ഭുജബലാശ്രയാത്
     കാലോപസൃഷ്ടാഃ കാലേയാ ഘ്നന്തോ ദ്വിജ ഗനാൻ ബഹൂൻ
 7 ന ചൈനാൻ അന്വബുധ്യന്ത മനുജാ മനുജോത്തമ
     ഏവം പ്രവൃത്താൻ ദൈത്യാംസ് താംസ് താപസേഷു തപസ്വിഷു
 8 പ്രഭാതേ സമദൃശ്യന്ത നിയതാഹാര കർശിതാഃ
     മഹീതലസ്ഥാ മുനയഃ ശരീരൈർ ഗതജീവിതൈഃ
 9 ക്ഷീണമാംസൈർ വിരുധിരൈർ വിമജ്ജാന്ത്രൈർ വിസന്ധിഭിഃ
     ആകീർണൈർ ആചിതാ ഭൂമിഃ ശംഖാനാം ഇവ രാശിഭിഃ
 10 കലശൈർ വിപ്രവിദ്ധൈശ് ച സ്രുവൈർ ഭഗ്നൈസ് തഥൈവ ച
    വികീർണൈർ അഗ്നിഹോത്രൈശ് ച ഭൂർ ബഭൂവ സമാവൃതാ
11 നിഃസ്വാധ്യായ വഷത്കാരം നഷ്ടയജ്ഞോത്സവ ക്രിയം
    ജഗദ് ആസീൻ നിരുത്സാഹം കാലേയ ഭയപീഡിതം
12 ഏവം പ്രക്ഷീയമാണാശ് ച മാനവാ മനുജേശ്വര
    ആത്മത്രാണ പരാ ഭീതാഃ പ്രാദ്രവന്ത ദിശോ ഭയാത്
13 കേ ചിദ് ഗുഹാഃ പ്രവിവിശുർ നിർഝരാംശ് ചാപരേ ശ്രിതാഃ
    അപരേ മരണോദ്വിഗ്നാ ഭയാത് പ്രാനാൻ സമുത്സൃജൻ
14 കേ ചിദ് അത്ര മഹേഷ്വാസാഃ ശൂരാഃ പരമദർപിതാഃ
    മാർഗമാണാഃ പരം യത്നം ദാനവാനാം പ്രചക്രിരേ
15 ന ചൈതാൻ അധിജഗ്മുസ് തേ സമുദ്രം സമുപാശ്രിതാൻ
    ശ്രമം ജഗ്മുശ് ച പരമം ആജഗ്മുഃ ക്ഷയം ഏവ ച
16 ജഗത്യ് ഉപശമം യാതേ നഷ്ടയജ്ഞോത്സവ ക്രിയേ
    ആജഗ്മുഃ പരമാം ആർതിം ത്രിദശാ മനുജേശ്വര
17 സമേത്യ സമഹേന്ദ്രാശ് ച ഭയാൻ മന്ത്രം പ്രചക്രിരേ
    നാരായണം പുരസ്കൃത്യ വൈകുണ്ഠം അപരാജിതം
18 തതോ ദേവാഃ സമേതാസ് തേ തദോചുർ മധുസൂദനം
    ത്വം നഃ സ്രഷ്ടാ ച പാതാ ച ഭർതാ ച ജഗതഃ പ്രഭോ
    ത്വയാ സൃഷ്ടം ഇദം സർവം യച് ചേംഗം യച് ച നേംഗതി
19 ത്വയാ ഭൂമിഃ പുരാ നഷ്ടാ സമുദ്രാത് പുസ്കരേക്ഷണ
    വാരാഹം രൂപം ആസ്ഥായ ജഗദ് അർഥേ സമുദ്ധൃതാ
20 ആദി ദൈത്യോ മഹാവീര്യോ ഹിരണ്യകശിപുസ് ത്വയാ
    നാരസിംഹം വപുഃ കൃത്വാ സൂദിതഃ പുരുഷോത്തമ
21 അവധ്യഃ സർവഭൂതാനാം ബലിശ് ചാപി മഹാസുരഃ
    വാമനം വപുർ ആശ്രിത്യ ത്രൈലോക്യാദ് ഭ്രംശിതസ് ത്വയാ
22 അസുരശ് ച മഹേഷ്വാസോ ജംഭ ഇത്യ് അഭിവിശ്രുതഃ
    യജ്ഞക്ഷോഭകരഃ ക്രൂരസ് ത്വയൈവ വിനിപാതിതഃ
23 ഏവമാദീനി കർമാണി യേഷാം സംഖ്യാ ന വിദ്യതേ
    അസ്മാകം ഭയഭീതാനാം ത്വം ഗതിർ മധുസൂദന
24 തസ്മാത് ത്വാം ദേവദേവേശ ലോകാർഥം ജ്ഞാപയാമഹേ
    രക്ഷ ലോകാംശ് ച ദേവാംശ് ച ശക്രം ച മഹതോ ഭയാത്