Jump to content

മഹാഭാരതം മൂലം/മൗസലപർവം/അധ്യായം4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മഹാഭാരതം മൂലം/മൗസലപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം4

1 [വൈ]
     കാലീ സ്ത്രീ പാണ്ഡുരൈർ ദന്തൈഃ പ്രവിശ്യ ഹസതീ നിശി
     സ്ത്രിയഃ സ്വപ്നേഷു മുഷ്ണന്തീ ദ്വാരകാം പരിധാവതി
 2 അലങ്കാരാശ് ച ഛത്ത്രം ച ധ്വജാശ് ച കവചാനി ച
     ഹ്രിയമാണാന്യ് അദൃശ്യന്ത രക്ഷോഭിഃ സുഭയാനകൈഃ
 3 തച് ചാഗ്ഗ്നി ദത്തം കൃഷ്ണസ്യ വജ്രനാഭം അയോ മയം
     ദിവം ആചക്രമേ ചക്രം വൃഷ്ണീനാം പശ്യതാം തദാ
 4 യുക്തം രഥം ദിവ്യം ആദിത്യവർണം; ഹയാഹരൻ പശ്യതോ ദാരുകസ്യ
     തേ സാഗരസ്യോപരിഷ്ഠാദ് അവർതൻ; മനോജവാശ് ചതുരോ വാജിമുഖ്യാഃ
 5 താലഃ സുപർണശ് ച മഹാധ്വജൗ തൗ; സുപൂജിതൗ രാമ ജനാർദനാഭ്യാം
     ഉച്ചൈർ ജഹ്രുർ അപ്സരസോ ദിവാനിശം; വാചശ് ചോചുർ ഗമ്യതാം തീർഥയാത്രാ
 6 തതോ ജിഗമിഷന്തസ് തേ വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥാഃ
     സാന്തഃപുരാസ് തദാ തീർഥയാത്രാം ഐച്ഛൻ നരർഷഭാഃ
 7 തതോ ഭോജ്യം ച ഭക്ഷ്യാം ച പേയം ചാന്ധകവൃഷ്ണയഃ
     ബഹു നാനാവിധം ചക്രുർ മദ്യം മാംസം അനേകശഃ
 8 തതഃ സീധുഷു സക്താശ് ച നിര്യായുർ നഗരാദ് ബഹിഃ
     യാനൈർ അശ്വൈർ ഗജൈശ് ചൈവ ശ്രീമന്തസ് തിഗ്മതേജസഃ
 9 തതഃ പ്രഭാസേ ന്യവസൻ യഥോദ്ദേശം യഥാ ഗൃഹം
     പ്രഭൂതഭക്ഷ്യപേയസ് തേ സദാരാ യാദവാസ് തദാ
 10 നിവിഷ്ടാംസ് താൻ നിശമ്യാഥ സാന്ദുരാന്തേ സ യോഗവിത്
    ജഗാമാമന്ത്ര്യ താൻ വീരാൻ ഉദ്ധവോ ഽർഥവിശാരദഃ
11 തം പ്രസ്ഥിതം മഹാത്മാനം അഭിവാദ്യ കൃതാഞ്ജലിം
    ജാനൻ വിനാശം വൃഷ്ണീനാം നൈച്ഛദ് വാരയിതും ഹരിഃ
12 തതഃ കാലപരീതാസ് തേ വൃഷ്ണ്യന്ധകമഹാരഥാഃ
    അപശ്യന്ന് ഉദ്ധവം യാന്തം തേജസാവൃത്യ രോദസീ
13 ബ്രാഹ്മണാർഥേഷു യത് സിദ്ധം അന്നം തേഷാം മഹാത്മനാം
    തദ് വാനരേഭ്യഃ പ്രദദുഃ സുരാ ഗന്ധസമന്വിതം
14 തതസ് തൂര്യശതാകീർണം നടനർതക സങ്കുലം
    പ്രാവർതത മഹാപാനം പ്രഭാസേ തിഗ്മതേജസാം
15 കൃഷ്ണസ്യ സംനിധൗ രാമഃ സഹിതഃ കൃതവർമണാ
    അപിബദ് യുയുധാനശ് ച ഗദോ ബഭ്രുസ് തഥൈവ ച
16 തതഃ പരിഷദോ മധ്യേ യുയുധാനോ മദോത്കടഃ
    അബ്രവീത് കൃതവർമാണം അവഹസ്യാവമന്യ ച
17 കഃ ക്ഷത്രിയോ മന്യമാനഃ സുപ്താൻ ഹന്യാൻ മൃതാൻ ഇവ
    ന തൻ മൃഷ്യന്തി ഹാർദിക്യ യാദവാ യത് ത്വയാ കൃതം
18 ഇത്യ് ഉക്തേ യുയുധാനേന പൂജയാം ആസ തദ് വചഃ
    പ്രദ്യുമ്നോ രഥിനാം ശ്രേഷ്ഠോ ഹാർദിക്യം അവമന്യ ച
19 തതഃ പരമസങ്ക്രുദ്ധഃ കൃതവർമാ തം അബ്രവീത്
    നിർദിശന്ന് ഇവ സാവജ്ഞം തദാ സവ്യേന പാണിനാ
20 ഭൂരിശ്രവാശ് ഛിന്നബാഹുർ യുദ്ധേ പ്രായഗതസ് ത്വയാ
    വധേന സുനൃശംസേന കഥം വീരേണ പാതിതഃ
21 ഇതി തസ്യാ വചഃ ശ്രുത്വാ കേശവഃ പരവീരഹാ
    തിര്യക് സരോഷയാ ദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷാം ചക്രേ സ മന്യുമാൻ
22 മണിഃ സ്യമന്തകശ് ചൈവ യഃ സ സത്രാജിതോ ഽഭവത്
    താം കഥാം സ്മാരയാം ആസ സാത്യകിർ മധുസൂദനം
23 തച് ഛ്രുത്വാ കേശവസ്യാംഗം അഗമദ് രുദതീ തദാ
    സത്യഭാമാ പ്രകുപിതാ കോപയന്തീ ജനാർദനം
24 തത ഉത്ഥായ സക്രോധഃ സാത്യകിർ വാക്യം അബ്രവീത്
    പഞ്ചാനാം ദ്രൗപദേയാനാം ധൃഷ്ടദ്യുമ്ന ശിഖണ്ഡിനോഃ
25 ഏഷ ഗച്ഛാമി പദവീം സത്യേന ച തഥാ ശപേ
    സൗപ്തികേ യേ ച നിഹതാഃ സുപ്താനേന ദുരാത്മനാ
26 ദ്രോണപുത്ര സഹായേന പാപേന കൃതവർമണാ
    സമാപ്തം ആയുർ അസ്യാദ്യ യശശ് ചാപി സുമധ്യമേ
27 ഇതീദം ഉക്ത്വാ ഖഡ്ഗേന കേശവസ്യ സമീപതഃ
    അഭിദ്രുത്യ ശിരഃ ക്രുദ്ധശ് ചിച്ഛേദ കൃതവർമണഃ
28 തഥാന്യാൻ അപി നിഘ്നന്തം യുയുധാനം സമന്തതഃ
    അഭ്യധാവദ് ധൃഷീകേശോ വിനിവാരയിഷുസ് തദാ
29 ഏകീഭൂതാസ് തതഃ സർവേ കാലപര്യായ ചോദിതാഃ
    ഭോജാന്ധകാ മഹാരാജ ശൈനേയം പര്യവാരയൻ
30 താൻ ദൃഷ്ട്വാ പതതസ് തൂർണം അഭിക്രുദ്ധാഞ് ജനാർദനഃ
    ന ചുക്രോധ മഹാതേജാ ജാനൻ കാലസ്യ പര്യയം
31 തേ തു പാനമദാവിഷ്ടാശ് ചോദിതാശ് ചൈവ മന്യുനാ
    യുയുധാനം അഥാഭ്യഘ്നന്ന് ഉച്ചിഷ്ടൈർ ഭാജനൈസ് തദാ
32 ഹന്യമാനേ തു ശൈനേയേ ക്രുദ്ധോ രുക്മിണിനന്ദനഃ
    തദന്തരം ഉപാധാവൻ മോക്ഷയിഷ്യഞ് ശിനേഃ സുതം
33 സ ഭോജൈഃ സഹ സംയുക്തഃ സാത്യകിശ് ചാന്ധകൈഃ സഹ
    ബഹുത്വാൻ നിഹതൗ തത്ര ഉഭൗ കൃഷ്ണസ്യ പശ്യതഃ
34 ഹതം ദൃഷ്ട്വാ തു ശൈനേയം പുത്രം ച യദുനന്ദനഃ
    ഏരകാണാം തദാ മുഷ്ടിം കോപാജ് ജഗ്രാഹ കേശവഃ
35 തദ് അഭൂൻ മുസലം ഘോരം വജ്രകൽപം അയോ മയം
    ജഘാന തേന കൃഷ്ണസ് താൻ യേ ഽസ്യ പ്രമുഖതോ ഽഭവൻ
36 തതോ ഽന്ധകാശ് ച ഭോജാശ് ച ശൈനേയാ വൃഷ്ണയസ് തഥാ
    ജഘ്നുർ അന്യോന്യം ആക്രന്ദേ മുസലൈഃ കാലചോദിതാഃ
37 യസ് തേഷാം ഏരകാം കശ് ചിജ് ജഗ്രാഹ രുഷിതോ നൃപ
    വജ്രഭൂതേവ സാ രാജന്ന് അദൃശ്യത തദാ വിഭോ
38 തൃണം ച മുസലീ ഭൂതം അപി തത്ര വ്യദൃശ്യത
    ബ്രഹ്മാ ദണ്ഡകൃതം സർവം ഇതി തദ് വിദ്ധി പാർഥിവ
39 ആവിധ്യാവിധ്യ തേ രാജൻ പ്രക്ഷിപന്തി സ്മ യത് തൃണം
    തദ് വജ്രഭൂതം മുസലം വ്യദൃശ്യന്ത തദാ ദൃഢം
40 അവധീത് പിതരം പുത്രഃ പിതാ പുത്രം ച ഭാരത
    മത്താഃ പരിപതന്തി സ്മ പോഥയന്തഃ പരസ്പരം
41 പതംഗാ ഇവ ചാഗ്നൗ തേ ന്യപതൻ കുകുരാന്ധകാഃ
    നാസീത് പലായനേ ബുദ്ധിർ വധ്യമാനസ്യ കസ്യ ചിത്
42 തം തു പശ്യൻ മഹാബാഹുർ ജാനൻ കാലസ്യ പര്യയം
    മുസലം സാമവഷ്ടഭ്യ തസ്ഥൗ സ മധുസൂദനഃ
43 സാംബം ച നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ ചാരുദേഷ്ണം ച മാധവഃ
    പ്രദ്യുമ്നം ചാനിരുദ്ധം ച തതശ് ചുക്രോധ ഭാരത
44 ഗദം വീക്ഷ്യ ശയാനം ച ഭൃശം കോപസമന്വിതഃ
    സ നിഃശേഷം തദാ ചക്രേ ശാർമ്ഗചക്രഗദാധരഃ
45 തം നിഘ്നന്തം മഹാതേജാ ബഭ്രുഃ പരപുരഞ്ജയഃ
    ദാരുകശ് ചൈവ ദാശാർഹം ഊചതുർ യൻ നിബോധ തത്
46 ഭഗവൻ സംഹൃതം സർവം ത്വയാ ഭൂയിഷ്ഠം അച്യുത
    രാമസ്യ പദം അന്വിച്ഛ തത്ര ഗച്ഛാമ യത്ര സഃ