മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം69

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം69

1 [സ്]
     തഥാ നിപാതിതേ കർണേ തവ സൈന്യേ ച വിദ്രുതേ
     ആശ്ലിഷ്യ പാർഥം ദാശാർഹോ ഹർഷാദ് വചനം അബ്രവീത്
 2 ഹതോ ബലഭിദാ വൃത്രസ് ത്വയാ കർണോ ധനഞ്ജയ
     വധം വൈ കർണ വൃത്രാഭ്യാം കഥയിഷ്യന്തി മാനവാഃ
 3 വജ്രിണാ നിഹതോ വൃത്രഃ സ്മയുഗേ ഭൂരി തേജസാ
     ത്വയാ തു നിഹതഃ കർണോ ധനുഷാ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
 4 തം ഇമം വിക്രമം ലോകേ പ്രഥിതം തേ യശോ വഹം
     നിവേദയാവഃ കൗന്തേയ ധർമരാജായ ധീമതേ
 5 വധം കർണസ്യ സംഗ്രാമേ ദീർഘകാലചികീർഷിതം
     നിവേദ്യ ധർമരാജസ്യ ത്വം ആനൃണ്യം ഗമിഷ്യസി
 6 തഥേത്യ് ഉക്തേ കേശവസ് തു പാർഥേന യദുപുംഗവഃ
     പര്യവർതയദ് അവ്യഗ്രോ രഥം രഥവരസ്യ തം
 7 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം യുധാമന്യും മാദ്രീപുത്രൗ വൃകോദരം
     യുയുധാനം ച ഗോവിന്ദ ഇദം വചനം അബ്രവീത്
 8 പരാൻ അഭിമുഖാ യത്താസ് തിഷ്ഠധ്വം ഭദ്രം അസ്തു വഃ
     യാവദ് ആവേദ്യതേ രാജ്ഞേ ഹതഃ കർണോ ഽർജുനേന വൈ
 9 സ തൈഃ ശൂരൈർ അനുജ്ഞാതോ യയൗ രാജനിവേശനം
     പാർഥം ആദായ ഗോവിന്ദോ ദദർശ ച യുധിഷ്ഠിരം
 10 ശയാനം രാജശാർദൂലം കാഞ്ചനേ ശയനോത്തമേ
    അഗൃഹ്ണീതാം ച ചരണൗ മുദിതൗ പാർഥിവസ്യ തൗ
11 തയോഃ പ്രഹർഷം ആലാക്ഷ്യ പ്രഹാരാംശ് ചാതിമാനുഷാൻ
    രാധേയം നിഹതംമത്വാ സമുത്തസ്ഥൗ യുധിഷ്ഠിരഃ
12 തതോ ഽസ്മൈ യാദ് യഥാവൃത്തം വാസുദേവഃ പ്രിയംവദഃ
    കഥയാം ആസ കർണസ്യ നിധനം യദുനന്ദനഃ
13 ഈഷദ് ഉത്സ്മയമാനസ് തു കൃഷ്ണോ രാജാനം അബ്രവീത്
    യുധിഷ്ഠിരം ഹതാമിത്രം കൃതാഞ്ജാലിർ അഥാച്യുതഃ
14 ദിഷ്ട്യാ ഗാണ്ഡീവധന്വാ ച പാണ്ഡവശ് ച വൃകോദരഃ
    ത്വം ചാപി കുശലീ രാജൻ മാദ്രീപുത്രൗ ച പാണ്ഡവൗ
15 മുക്താ വീര ക്ഷയാദ് അസ്മാത് സംഗ്രാമാൽ ലോമഹർഷണാത്
    ക്ഷിപ്രം ഉത്തരകാലാനി കുരു കാര്യാണി പാർഥിവ
16 ഹതോ വൈകാർതനഃ ക്രൂരഃ സൂതപുത്രോ മഹാബലഃ
    ദിഷ്ട്യാ ജയസി രാജേന്ദ്ര ദിഷ്ട്യാ വർധസി പാണ്ഡവ
17 യഃ സ ദ്യൂതജിതാം കൃഷ്ണാം പ്രാഹ സത്പുരുഷാധമഃ
    തസ്യാദ്യ സൂതപുത്രസ്യ ഭൂമിഃ പിബതി ശോണിതം
18 ശേതേ ഽസൗ ശരദീർണാംഗഃ ശത്രുസ് തേ കുരുപുംഗവ
    തം പാശ്യാ പുരുഷവ്യാഘ്ര വിഭിന്നം ബഹുധാ ശരൈഃ
19 യുധിഷ്ഠിരസ് തു ദാശാർഹം പ്രഹൃഷ്ടഃ പ്രത്യപൂജയത്
    ദിഷ്ട്യാ ദിഷ്ട്യേതി രാജേന്ദ്ര പ്രീത്യാ ചേദം ഉവാച ഹ
20 നൈതച് ചിത്രം മഹാബാഹോ ത്വായി ദേവകിനന്ദന
    ത്വയാ സാരഥിനാ പാർഥോ യത് കുര്യാദ് അദ്യ പൗരുഷം
21 പ്രഗൃഹ്യ ച കുരു ശ്രേഷ്ഠഃ സാംഗദം ദക്ഷിണം ഭുജം
    ഉവാച ധർമഭൃത് പാർഥ ഉഭൗ തൗ കേശവാർജുനൗ
22 നരനാരായണൗ ദേവൗ കഥിതൗ നാരദേന ഹ
    ധർമസംസ്ഥാപനേ യുക്തൗ പുരാണൗ പുരുഷോത്തമൗ
23 അസകൃച് ചാപി മേധാവീ കൃഷ്ണാ ദ്വൈപായനോ മമ
    കഥാം ഏതാം മഹാബാഹോ ദിവ്യാം അകഥയത് പ്രഭുഃ
24 തവ കൃഷ്ണ പ്രഭാവേണ ഗാണ്ഡീവേന ധനഞ്ജയഃ
    ജയത്യ് അഭിമുഖാഞ് ശത്രൂൻ ന ചാസീദ് വിമുഖഃ ക്വ ചിത്
25 ജയശ് ചൈവാ ധ്രുവോ ഽസ്മാകം ന ത്വ് അസ്മാകം പരാജയഃ
    യദാ ത്വം യുധി പാർഥസ്യ സാരഥ്യമുപജഗ്മിവാൻ
26 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാരാജ തം രഥം ഹേമഭൂഷിതം
    ദന്തവർണൈർ ഹയൈർ യുക്തം കാലവാലൈർ മഹാരഥഃ
27 ആസ്ഥായ പുരുഷവ്യാഘ്രഃ സ്വബലേനാഭിസംവൃതഃ
    കൃഷ്ണാർജുനാഭ്യാം വീരാഭ്യാം അനുമന്യ തതഃ പ്രിയം
28 ആഗതോ ബഹു വൃത്താന്തം ദ്രഷ്ടും ആയോധനം തദാ
    ആഭാഷമാണസ് തൗ വീരാവ് ഉഭൗ മാധവ ഫൽഗുനൗ
29 സ ദദർശ രണേ കർണം ശയാനം പുരുഷർഷഭം
    ഗാണ്ഡീവമുക്തൈർ വിശിഖൈഃ സർവതഃ ശകലീകൃതം
30 സപുത്രം നിഹതം ദൃഷ്ട്വാ കർണം രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
    പ്രശശംസ നരവ്യാഘ്രാവ് ഉഭൗ മാധവ പാണ്ഡവൗ
31 അദ്യ രാജാസ്മി ഗോവിന്ദ പൃഥിവ്യാം ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ
    ത്വയാ നാഥേന വീരേണ വിദുഷാ പരിപാലിതഃ
32 ഹതം ദൃഷ്ട്വാ നരവ്യാഘ്രം രാധേയം അഭിമാനിനം
    നിരാശോ ഽദ്യ ദുരാത്മാസൗ ധാർതരാഷ്ട്രോ ഭവിഷ്യതി
    ജീവിതാച് ചാപി രാജ്യാച് ച ഹതേ കർണേ മഹാരഥേ
33 ത്വത്പ്രസാദാദ് വയം ചൈവ കൃതാർഥാഃ പുരുഷർഷഭ
    ത്വം ച ഗാണ്ഡീവധന്വാ ച വിജയീ യദുനന്ദന
    ദിഷ്ട്യാ ജയസി ഗോവിന്ദ ദിഷ്ട്യാ കർണോ നിപാതിതഃ
34 ഏവം സ ബഹുശോ ഹൃഷ്ടഃ പ്രശശംസ ജനാർദനം
    അർജുനം ചാപി രാജേന്ദ്ര ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
35 തതോ ഭീമപ്രഭൃതിഭിഃ സാർവൈശ് ച ഭ്രാതൃഭിർ വൃതം
    വർധയന്തി സ്മ രാജാനം ഹർഷ യുക്താ മഹാരഥാഃ
36 നകുലഃ സാഹദേവശ് ച പാണ്ഡാവശ് ച വൃകോദരഃ
    സാത്യകിശ് ച മഹാരാജ വൃഷ്ണീനാം പ്രവരോ രഥഃ
37 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ ശിഖണ്ഡീ ച പാണ്ഡുപാഞ്ചാല സൃഞ്ജയാഃ
    പൂജയന്തി സ്മ കൗന്തേയം നിഹതേ സൂതനന്ദനേ
38 തേ വർധയിത്വാ നൃപതിം പാണ്ഡുപുത്രം യുധിഷ്ഠിരം
    ജിതകാശിനോ ലബ്ധലക്ഷാ യുദ്ധശൗണ്ഡാഃ പ്രഹാരിണഃ
39 സ്തുവന്തഃ സ്തവയുക്താഭിർ വാഗ്ഭിഃ കൃഷ്ണൗ പരന്തപൗ
    ജഗ്മുഃ സ്വശിബിരായൈവ മുദാ യുക്താ മഹാരഥാഃ
40 ഏവം ഏഷ ക്ഷയോ വൃത്തഃ സുമഹാംൽ ലോമഹർഷണഃ
    തവ ദുർമന്ത്രിതേ രാജന്ന് അതീതം കിം നു ശോചസി
41 [വൈ]
    ശ്രുത്വാ തദ് അപ്രിയം രാജൻ ധൃതരാഷ്ട്രോ മഹീപതിഃ
    പപാത ഭൂമൗ നിശ്ചേഷ്ടഃ കൗരവ്യഃ പരമാർതിവാൻ
    തഥാ സത്യവ്രതാ ദേവീ ഗാന്ധാരീ ധർമദർശിനീ
42 തം പ്രത്യഗൃഹ്ണാദ് വിദുരോ നൃപതിം സഞ്ജയസ് തഥാ
    പര്യാശ്വാസയതശ് ചൈവം താവ് ഉഭാവ് ഏവ ഭൂമിപം
43 തഥൈവോത്ഥാപയാം ആസുർ ഗാന്ധാരീം രാജയോഷിതഃ
    താഭ്യാം ആശ്വസിതോ രാജാ തൂഷ്ണീം ആസീദ് വിചേതനഃ