മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം53

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം53

1 [സ്]
     തേഷാം അനീകാനി ബൃഹദ് ധ്വജാനി; രണേ സമൃദ്ധാനി സമാഗതാനി
     ഗർജന്തി ഭേരീ നിനദോന്മുഖാനി; മേഘൈർ യഥാ മേഘഗണാസ് തപാന്തേ
 2 മഹാഗജാഭ്രാകുലം അസ്ത്രതോയം; വാദിത്രനേമീ തലശബ്ദവച് ച
     ഹിരണ്യചിത്രായുധ വൈദ്യുതം ച; മഹാരഥൈർ ആവൃതശബ്ദവച് ച
 3 തദ് ഭീമവേഗം രുധിരൗഘവാഹി; ഖഡ്ഗാകുലം ക്ഷത്രിയ ജീവ വാഹി
     അനാർതവം ക്രൂരം അനിഷ്ട വർഷം; ബഭൂവ തത് സംഹരണം പ്രജാനാം
 4 രഥാൻ സസൂതാൻ സഹയാൻ ഗജാംശ് ച; സർവാൻ അരീൻ മൃത്യുവശം ശരൗഘൈഃ
     നിന്യേ ഹയാംശ് ചൈവ തഥാ സസാദീൻ; പദാതിസംഘാംശ് ച തഥൈവ പാർഥഃ
 5 കൃപഃ ശിഖണ്ഡീ ച രണേ സമേതൗ; ദുര്യോധനം സാത്യകിർ അഭ്യഗച്ഛത
     ശ്രുതശ്രവാ ദ്രോണസുതേന സാർധം; യുധാമന്യുശ് ചിത്രസേനേന ചാപി
 6 കർണസ്യ പുത്രസ് തു രഥീ സുഷേണം; സമാഗതഃ സൃഞ്ജയാംശ് ചോത്തമൗജാഃ
     ഗാന്ധാരരാജം സഹദേവഃ ക്ഷുധാർതോ; മഹർഷഭം സിംഹ ഇവാഭ്യധാവത്
 7 ശതാനീകോ നാകുലിഃ കർണ പുത്രം; യുവാ യുവാനം വൃഷസേനം ശരൗഘൈഃ
     സമാർദയത് കർണസുതശ് ച വീരഃ; പാഞ്ചാലേയം ശരവർഷൈർ അനേകൈഃ
 8 രഥർഷഭഃ കൃതവർമാണം ആർച്ഛൻ; മാദ്രീപുത്രോ നകുലശ് ചിത്രയോധീ
     പാഞ്ചാലാനാം അധിപോ യാജ്ഞസേനിഃ; സേനാപതിം കർണം ആർച്ഛത് സസൈന്യം
 9 ദുഃശാസനോ ഭാരത ഭാരതീ ച; സംശപ്തകാനാം പൃതനാ സമൃദ്ധാ
     ഭീമം രണേ ശസ്ത്രഭൃതാം വരിഷ്ഠം; തദാ സമാർച്ഛത് തം അസഹ്യ വേഗം
 10 കർണാത്മജം തത്ര ജഘാന ശൂരസ്; തഥാഛിന്നച് ചോത്തമൗജാഃ പ്രസഹ്യ
    തസ്യോത്തമാംഗം നിപപാത ഭൂമൗ; ജ്ഞിനാദയദ് ഗാം നിനദേന ഖം ച
11 സുഷേണ ശീർഷം പതിതം പൃഥിവ്യാം; വിലോക്യ കർണോ ഽഥ തദാർതരൂപഃ
    ക്രോധാദ് ധയാംസ് തസ്യ രഥം ധ്വജം ച; ബാണൈഃ സുധാരൈർ നിശിതൈർ ന്യകൃന്തത്
12 സ തൂത്തമൗജാ നിശിതൈഃ പൃഷത്കൈർ; വിവ്യാധ ഖഡ്ഗേന ച ഭാസ്വരേണ
    പാർഷ്ണിം ഹയാംശ് ചൈവ കൃപസ്യ ഹത്വാ; ശിഖണ്ഡിവാഹം സ തതോ ഽഭ്യരോഹത്
13 കൃപം തു ദൃഷ്ട്വാ വിരഥം രഥസ്ഥോ; നൈച്ഛച് ഛരൈസ് താഡയിതും ശിഖണ്ഡീ
    തം ദ്രൗണിർ ആവാര്യ രഥം കൃപം സ്മ; സമുജ്ജഹ്രേ പങ്കഗതാം യഥാ ഗാം
14 ഹിരണ്യവർമാ നിശിതൈഃ പൃഷത്കൈസ്; തവാത്മജാനാം അനിലാത്മജോ വൈ
    അതാപയത് സൈന്യം അതീവ ഭീമഃ; കാലേ ശുചൗ മധ്യഗതോ യഥാർകഃ